महाराष्ट्रातील जिल्हानिहाय तालुक्यांची यादी

(महाराष्ट्रातील तालुके या पानावरून पुनर्निर्देशित)

महाराष्ट्रात एकूण ३६ जिल्हे आहेत, तर ३६ जिल्ह्यात मिळून महाराष्ट्रात एकूण ३५८ तालुके आहेत,[१][२][३] पण मुंबई शहर जिल्ह्यात एकही तालुका नाही.[४] महाराष्ट्रामध्ये एकूण ३५१ पंचायत समित्या आहेत, जे तालुके १०० टक्के शहरी असतात त्यांच्या साठी पंचायत समिती स्थापन केली जात नाही. क्षेत्रफळाचे दृष्टीने अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा (२५०९.६१ km) हा सर्वात मोठा तर ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर (१३.०० km) हा सर्वात लहान तालुका आहे. एकाच तालुक्यामध्ये सर्वाधिक गावे सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुक्यात आहेत.

जिल्हावार तालुक्यांची यादी

अकोला जिल्हा

अकोला जिल्ह्यात ७ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
बार्शीटाकळी तालुका बार्शीटाकळी १,४९,३६३
पातूर तालुका पातूर १,३८,७३०
मुर्तिजापूर तालुका मुर्तिजापूर १,७४,६५०
अकोला तालुका अकोला ७,३३,८५२
बाळापूर तालुका बाळापूर १,८९,४१२
अकोट तालुका अकोट २,५५,५४०
तेल्हारा तालुका तेल्हारा १,७२,३५९
एकूण अकोला जिल्हा १८,१३,९०६

अमरावती जिल्हा

अमरावती जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
धामणगाव रेल्वे तालुका धामणगाव रेल्वे १,३२,९१५
चांदुर रेल्वे तालुका चांदुर रेल्वे ९६,९०७
नांदगाव खंडेश्वर तालुका मुंड निशंकराव १,२९,८१०
दर्यापूर तालुका दर्यापूर १,७५,०६१
भातकुली तालुका भातकुली १,१३,१०९
अमरावती तालुका अमरावती ७,८८,३२७
तिवसा तालुका तिवसा १,०४,७२८
वरुड तालुका वरुड २,२४,९८४
मोर्शी तालुका मोर्शी १,८२,४८४
१० चांदुर बाजार तालुका चांदुर बाजार १,९६,२५८
११ अचलपूर तालुका अचलपूर २,७९,४७९
१२ अंजनगाव सुर्जी तालुका अंजनगाव सुर्जी १,६०,९०३
१३ चिखलदरा तालुका चिखलदरा १,१८,८१५
१४ धारणी तालुका धारणी १,८४,६६५
एकूण अमरावती जिल्हा २८,८८,४४५

अहिल्यादेवीनगर जिल्हा

अहिल्यादेवीनगर जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
जामखेड तालुका जामखेड १,५८,३८०
कर्जत तालुका कर्जत २,३५,७९२
श्रीगोंदा तालुका श्रीगोंदा ३,१५,९७५
पारनेर तालुका पारनेर २,७४,१६७
राहुरी तालुका राहुरी ३,२२,८२३
नगर तालुका अहिल्यादेवीनगर ६,८४,०४४
पाथर्डी तालुका पाथर्डी २,५८,१०९
शेवगाव तालुका शेवगाव २,४५,७१४
नेवासा तालुका नेवासा ३,५७,८२९
१० श्रीरामपूर तालुका श्रीरामपूर २,८७,५००
११ राहाता तालुका राहाता ३,२०,४८५
१२ कोपरगाव तालुका कोपरगाव ३,०२,४५२
१३ संगमनेर तालुका संगमनेर ४,८७,९३९
१४ अकोले तालुका अकोले २,९१,९५०
एकूण अहिल्यादेवीनगर जिल्हा ४५,४३,१५९

धाराशिव जिल्हा

धाराशिव जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
उमरगा तालुका उमरगा २,६९,५१९
लोहारा तालुका लोहारा बुद्रुक १,१६,७१२
तुळजापूर तालुका तुळजापूर २,७८,८७९
धाराशिव तालुका धाराशिव ४,०५,७३६
कळंब तालुका कळंब २,१७,६८७
वाशी तालुका वाशी ९२,१५०
भूम तालुका भूम १,३६,७४५
परांडा तालुका परांडा १,४०,१४८
एकूण धाराशिव जिल्हा १६,५७,५७६

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ९ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
पैठण तालुका पैठण ३,४७,९७३
गंगापूर तालुका गंगापूर ३,५८,१५५
वैजापूर तालुका वैजापूर ३,११,३७१
खुलताबाद तालुका खुलताबाद १,१८,३२८
छत्रपती संभाजीनगर तालुका छत्रपती संभाजीनगर १५,९०,३७४
फुलंब्री तालुका फुलंब्री १,६१,०१२
सिल्लोड तालुका सिल्लोड ३,५९,९६३
सोयगाव तालुका सोयगाव १,१३,०८७
कन्नड तालुका कन्नड ३,४१,०१९
एकूण छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा ३७,०१,२८२

कोल्हापूर जिल्हा

कोल्हापूर जिल्ह्यात १२ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
चंदगड तालुका चंदगड १,८७,२२०
गडहिंग्लज तालुका गडहिंग्लज २,२५,७३४
आजरा तालुका आजरा १,२०,२६५
भुदरगड तालुका गारगोटी १,५०,३६८
कागल तालुका कागल २,७५,३७२
राधानगरी तालुका राधानगरी १,९९,७१३
गगनबावडा तालुका गगनबावडा ३५,७७२
करवीर तालुका कोल्हापूर १०,३७,७१३
शिरोळ तालुका शिरोळ ३,९१,०१५
१० हातकणंगले तालुका हातकणंगले ८,०७,७५१
११ पन्हाळा तालुका पन्हाळा २,५९,४१७
१२ शाहूवाडी तालुका शाहूवाडी १,८५,६६१
एकूण कोल्हापूर जिल्हा ३८,७६,००१

गडचिरोली जिल्हा

गडचिरोली जिल्ह्यात १२ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
सिरोंचा तालुका सिरोंचा ७४,७५६
अहेरी तालुका अहेरी १,१६,९९२
भामरागड तालुका भामरागड ३६,३२५
एटापल्ली तालुका एटापल्ली ८१,७१३
मुलचेरा तालुका मुलचेरा ४५,७८७
चामोर्शी तालुका चामोर्शी १,७९,१२०
गडचिरोली तालुका गडचिरोली १,४५,९६३
धानोरा तालुका धानोरा ८२,६९८
कोरची तालुका कोरची ४२,८११
१० कुरखेडा तालुका कुरखेडा ८६,०७३
११ आरमोरी तालुका आरमोरी ९७,०९७
१२ देसाईगंज (वडसा) तालुका देसाईगंज ८३,६०७
एकूण गडचिरोली जिल्हा १०,७२,९४२

गोंदिया जिल्हा

गोंदिया जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
देवरी तालुका देवरी १,१४,५१८
अर्जुनी मोरगाव तालुका अर्जुनी मोरगाव १,४८,२६५
सडक अर्जुनी तालुका सडक अर्जुनी १,१५,५९४
सालेकसा तालुका सालेकसा ९०,६७९
आमगाव तालुका आमगाव १,३०,६५७
गोंदिया तालुका गोंदिया ४,२१,६५०
गोरेगाव तालुका गोरेगाव १,२४,८९०
तिरोडा तालुका तिरोडा १,७६,२५४
एकूण गोंदिया जिल्हा १३,२२,५०७

चंद्रपूर जिल्हा

चंद्रपूर जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
गोंडपिपरी तालुका गोंडपिपरी ७९,६७२
राजुरा तालुका राजुरा १,३८,४०८
जिवती तालुका जिवती ६१,८२०
कोरपना तालुका कोरपना १,२५,३१७
बल्लारपूर तालुका बल्लारपूर १,३४,५४०
पोंभुर्णा तालुका पोंभुर्णा ५०,७८१
मूल तालुका मूल १,१४,६११
चंद्रपूर तालुका चंद्रपूर ४,८१,७५८
भद्रावती तालुका भद्रावती १,५८,७५१
१० सिंदेवाही तालुका सिंदेवाही १,१०,४४०
११ सावली तालुका सावली १,०७,९३७
१२ ब्रह्मपुरी तालुका ब्रह्मपुरी १,६६,१६५
१३ नागभीड तालुका नागभीड १,३३,०२०
१४ चिमूर तालुका चिमूर १,६९,५४७
१५ वरोरा तालुका वरोरा १,७१,५४०
एकूण चंद्रपूर जिल्हा २२,०४,३०७

जळगाव जिल्हा

जळगाव जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
जामनेर तालुका जामनेर ३,४९,९५७
पाचोरा तालुका पाचोरा २,८९,६२८
चाळीसगाव तालुका चाळीसगाव ४,१४,८७९
भडगाव तालुका भडगाव १,६२,८८९
पारोळा तालुका पारोळा १,९६,८६३
अमळनेर तालुका अमळनेर २,८७,८४९
धरणगाव तालुका धरणगाव १,७३,४४७
एरंडोल तालुका एरंडोल १,६६,५२१
जळगाव तालुका जळगाव ६,७६,०४१
१० भुसावळ तालुका भुसावळ ३,५९,४६१
११ बोदवड तालुका बोदवड ९१,७९९
१२ मुक्ताईनगर तालुका मुक्ताईनगर १,६३,४४४
१३ रावेर तालुका रावेर ३,१२,०८२
१४ यावल तालुका यावल २,७२,२४२
१५ चोपडा तालुका चोपडा ३,१२,८१५
एकूण जळगाव जिल्हा ४२,२९,९१७

जालना जिल्हा

जालना जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
मंठा तालुका मंठा १,६७,४२७
परतूर तालुका परतूर १,७७,५८९
घनसावंगी तालुका घनसावंगी २,११,१०८
अंबड तालुका अंबड २,५५,७०९
बदनापूर तालुका बदनापूर १,५३,७७२
जालना तालुका जालना ५,१९,०१८
जाफ्राबाद तालुका जाफ्राबाद १,६३,१२०
भोकरदन तालुका भोकरदन ३,११,३०३
एकूण जालना जिल्हा १९,५९,०४६

ठाणे जिल्हा

ठाणे जिल्ह्यात ७ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
मुरबाड तालुका मुरबाड १,९०,६५२
अंबरनाथ तालुका अंबरनाथ ५,६५,३४०
उल्हासनगर तालुका उल्हासनगर ५,०६,०९८
कल्याण तालुका कल्याण १५,६५,४१७
शहापूर तालुका शहापूर ३,१४,१०३
भिवंडी तालुका भिवंडी ११,४१,३८६
ठाणे तालुका ठाणे ३७,८७,०३६
एकूण ठाणे जिल्हा ८०,७०,०३२

धुळे जिल्हा

धुळे जिल्ह्यात ४ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
धुळे तालुका धुळे ८,४०,६५५
साक्री तालुका साक्री ४,६४,९१३
शिंदखेडा तालुका शिंदखेडा ३,२३,१५७
शिरपूर तालुका शिरपूर ४,२२,१३७
एकूण धुळे जिल्हा २०,५०,८६२

नंदुरबार जिल्हा

नंदुरबार जिल्ह्यात ६ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
नवापूर तालुका नवापूर २,७१,८५२
नंदुरबार तालुका नंदुरबार ३,६७,४४६
शहादा तालुका शहादा ४,०७,७२८
तळोदे तालुका तळोदे १,५९,६५४
अक्राणी तालुका धडगाव १,९५,७५४
अक्कलकुवा तालुका अक्कलकुवा २,४५,८६१
एकूण नंदुरबार जिल्हा १६,४८,२९५

नांदेड जिल्हा

नांदेड जिल्ह्यात १६ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
देगलूर तालुका देगलूर २,२७,८६२
मुखेड तालुका मुखेड २,९३,८८५
कंधार तालुका कंधार २,४८,८७०
लोहा तालुका लोहा २,४१,८८५
नायगाव तालुका नायगाव १,८२,८६८
बिलोली तालुका बिलोली १,७०,१५९
धर्माबाद तालुका धर्माबाद ९६,७७६
उमरी तालुका उमरी ९९,०१९
भोकर तालुका भोकर १,३८,३१३
१० मुदखेड तालुका मुदखेड १,१५,६९६
११ नांदेड तालुका नांदेड ७,१९,१८८
१२ अर्धापूर तालुका अर्धापूर १,०९,३३२
१३ हदगाव तालुका हदगाव २,५९,९८६
१४ हिमायतनगर तालुका हिमायतनगर १,०९,७२७
१५ किनवट तालुका किनवट २,४७,७८६
१६ माहूर तालुका माहूर ९९,९४०
एकूण नांदेड जिल्हा ३३,६१,२९२

नागपूर जिल्हा

नागपूर जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
भिवापूर तालुका भिवापूर ८१,५१९
कुही तालुका कुही १,२३,९७७
उमरेड तालुका उमरेड १,५४,१८०
हिंगणा तालुका हिंगणा २,४२,१९८
नागपूर शहर तालुका नागपूर २४,०५,६६५
नागपूर ग्रामीण तालुका नागपूर ३,०२,१९५
कामठी तालुका कामठी २,३८,८७०
मौदा तालुका मौदा १,३९,७७६
रामटेक तालुका रामटेक १,५८,६४३
१० पारशिवनी तालुका पारशिवनी १,४३,०१९
११ सावनेर तालुका सावनेर २,२९,४५०
१२ कळमेश्वर तालुका कळमेश्वर १,२२,३६३
१३ काटोल तालुका काटोल १,६३,८०८
१४ नरखेड तालुका नरखेड १,४७,९०७
एकूण नागपूर जिल्हा ४६,५३,५७०

नाशिक जिल्हा

नाशिक जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
येवला तालुका येवला २,७१,१४६
निफाड तालुका निफाड ४,९३,२५१
सिन्नर तालुका सिन्नर ३,४६,३९०
इगतपुरी तालुका इगतपुरी २,५३,५१३
नाशिक तालुका नाशिक १७,५५,४९१
त्र्यंबकेश्वर तालुका त्र्यंबकेश्वर १,६८,४२३
पेठ तालुका पेठ १,१९,८३८
दिंडोरी तालुका दिंडोरी ३,१५,७०९
चांदवड तालुका चांदवड २,३५,८४९
१० नांदगाव तालुका नांदगाव २,८८,८४८
११ मालेगाव तालुका मालेगाव ९,५५,५९४
१२ सटाणा तालुका सटाणा ३,७४,४३५
१३ देवळा तालुका देवळा १,४४,५२२
१४ कळवण तालुका कळवण २,०८,३६२
१५ सुरगाणा तालुका सुरगाणा १,७५,८१६
एकूण नाशिक जिल्हा ६१,०७,१८७

परभणी जिल्हा

परभणी जिल्ह्यात ९ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
पूर्णा तालुका पूर्णा १,८२,६५२
पालम तालुका पालम १,१५,३८२
गंगाखेड तालुका गंगाखेड २,०२,८६७
सोनपेठ तालुका सोनपेठ ८९,५८२
पाथरी तालुका पाथरी १,३९,०४६
मानवत तालुका मानवत १,१६,८१७
परभणी तालुका परभणी ५,३७,८१०
जिंतूर तालुका जिंतूर २,८२,७५६
सेलू तालुका सेलू १,६९,१७४
एकूण परभणी जिल्हा १८,३६,०८६

पालघर जिल्हा

पालघर जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
वसई तालुका वसई १३,४३,४०२
पालघर तालुका पालघर ५,५०,१६६
वाडा तालुका वाडा १,७८,३७०
मोखाडा तालुका मोखाडा ८३,४५३
जव्हार तालुका जव्हार १,४०,१८७
विक्रमगड तालुका विक्रमगड १,३७,६२५
डहाणू तालुका डहाणू ४,०२,०९५
तलासरी तालुका तलासरी १,५४,८१८
एकूण पालघर जिल्हा २९,९०,११६

पुणे जिल्हा

पुणे जिल्ह्यात १४ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
इंदापूर तालुका इंदापूर ३,८३,१८३
बारामती तालुका बारामती ४,२९,६००
भोर तालुका भोर १,८६,११६
राजगड तालुका वेल्हे ५४,५१६
पुरंदर तालुका सासवड २,३५,६५९
दौंड तालुका दौंड ३,८०,४९६
पुणे शहर तालुका पुणे ३३,०४,८८८
हवेली तालुका पिंपरी-चिंचवड २४,३५,५८१
मुळशी तालुका पौड १,७१,००६
१० मावळ तालुका वडगाव ३,७७,५५९
११ खेड तालुका राजगुरुनगर ४,५०,११६
१२ शिरूर जिल्हा शिरूर ३,८५,४१४
१३ आंबेगाव तालुका घोडेगाव २,३५,९७२
१४ जुन्नर तालुका जुन्नर ३,९९,३०२
एकूण पुणे जिल्हा ९४,२९,४०८

बीड जिल्हा

बीड जिल्ह्यात ११ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
अंबेजोगाई तालुका अंबेजोगाई २,७१,९५७
परळी वैजनाथ तालुका परळी वैजनाथ २,८७,२०८
धारूर तालुका धारूर १,२२,११०
केज तालुका केज २,४३,८३२
बीड तालुका बीड ४,८१,१९५
वडवणी तालुका वडवणी ८७,६८५
माजलगाव तालुका माजलगाव २,५५,१८१
गेवराई तालुका गेवराई ३,३८,६१०
शिरूर तालुका शिरूर १,२८,५८३
१० पाटोदा तालुका पाटोदा १,२५,०८१
११ आष्टी तालुका आष्टी २,४३,६०७
एकूण बीड जिल्हा २५,८५,०४९

बुलढाणा जिल्हा

बुलढाणा जिल्ह्यात १३ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
लोणार तालुका लोणार १,५२,३५१
सिंदखेड राजा तालुका सिंदखेड राजा १,७६,३०३
देउळगाव राजा तालुका देउळगाव राजा १,२५,३५०
बुलढाणा तालुका बुलढाणा २,८६,९९२
चिखली तालुका चिखली २,८५,३२१
मेहकर तालुका मेहकर २,६८,३१६
खामगाव तालुका खामगाव ३,२०,६४४
मोताळा तालुका मोताळा १,६६,५९८
मलकापूर तालुका मलकापूर १,७८,५३४
१० नांदुरा तालुका नांदुरा १,७६,०१८
११ शेगाव तालुका शेगाव १,५६,११६
१२ संग्रामपूर तालुका संग्रामपूर १,३७,०९२
१३ जळगाव जामोद तालुका जळगाव जामोद १,५६,६२३
एकूण बुलढाणा जिल्हा २५,८६,२५८

भंडारा जिल्हा

भंडारा जिल्ह्यात ७ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
लाखांदूर तालुका लाखांदूर १,२३,५७३
पवनी तालुका पवनी १,५४,५८८
लाखनी तालुका लाखनी १,२८,५४५
साकोली तालुका साकोली १,३६,८७९
भंडारा तालुका भंडारा २,८०,०३०
मोहाडी तालुका मोहाडी १,५०,६११
तुमसर तालुका तुमसर २,२६,१०८
एकूण भंडारा जिल्हा १२,००,३३४

मुंबई उपनगर जिल्हा

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात ३ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
कुर्ला तालुका कुर्ला
बोरीवली तालुका बोरीवली
अंधेरी तालुका अंधेरी
एकूण मुंबई उपनगर जिल्हा

मुंबई शहर जिल्हा

मुंबई शहर जिल्ह्यात एकही तालुका नाही.

यवतमाळ जिल्हा

यवतमाळ जिल्ह्यात १६ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
वणी तालुका वणी २,१३,६६८
झरी जामणी तालुका झरी जामणी ८०,१४७
मारेगाव तालुका मारेगाव ७८,७१३
राळेगाव तालुका राळेगाव १,१२,२०३
केळापूर तालुका केळापूर १,५६,७८३
घाटंजी तालुका घाटंजी १,३८,५८७
आर्णी तालुका आर्णी १,६१,८३३
महागाव तालुका महागाव १,९०,२५२
उमरखेड तालुका उमरखेड २,५९,३५७
१० पुसद तालुका पुसद ३,४१,१८६
११ दिग्रस तालुका दिग्रस १,५४,१२२
१२ दारव्हा तालुका दारव्हा १,९१,१०३
१३ यवतमाळ तालुका यवतमाळ ३,८२,९६५
१४ कळंब तालुका कळंब १,०३,०२४
१५ बाभुळगाव तालुका बाभुळगाव ८८,१७३
१६ नेर तालुका नेर १,२०,२३२
एकूण यवतमाळ जिल्हा २७,७२,३४८

रत्‍नागिरी जिल्हा

रत्‍नागिरी जिल्ह्यात ९ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
राजापूर तालुका राजापूर १,६५,८८२
लांजा तालुका लांजा १,०६,९८६
संगमेश्वर तालुका देवरुख १,९८,३४३
रत्‍नागिरी तालुका रत्‍नागिरी ३,१९,४४९
गुहागर तालुका गुहागर १,२३,२०९
चिपळूण तालुका चिपळूण २,७९,१२२
खेड तालुका खेड १,८१,६१५
दापोली तालुका दापोली १,७८,३४०
मंडणगड तालुका मंडणगड ६२,१२३
एकूण रत्‍नागिरी जिल्हा १६,१५,०६९

रायगड जिल्हा

रायगड जिल्ह्यात १५ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
पोलादपूर तालुका पोलादपूर ४५,४६४
महाड तालुका महाड १,८०,१९१
म्हसळा तालुका म्हसळा ५९,९१४
श्रीवर्धन तालुका श्रीवर्धन ८३,०२७
तळा तालुका तळा ४०,६१९
माणगाव तालुका माणगाव १,५९,६१३
सुधागड तालुका पाली ६२,३८०
रोहा तालुका रोहा १,६७,११०
मुरूड तालुका मुरूड ७४,२०७
१० अलिबाग तालुका अलिबाग २,३६,१६७
११ पेण तालुका पेण १,९५,४५४
१२ खालापूर तालुका खालापूर २,०७,४६४
१३ कर्जत तालुका कर्जत २,१२,०५१
१४ पनवेल तालुका पनवेल ७,५०,२३६
१५ उरण तालुका उरण १,६०,३०३
एकूण रायगड जिल्हा २६,३४,२००

लातूर जिल्हा

लातूर जिल्ह्यात १० तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
उदगीर तालुका उदगीर ३,११,०६६
देवणी तालुका देवणी ९७,५९८
निलंगा तालुका निलंगा ३,२५,२५५
औसा तालुका औसा ३,०९,५७१
शिरूर अनंतपाळ तालुका शिरूर अनंतपाळ ८३,५२८
चाकूर तालुका चाकूर १,७७,९५६
जळकोट तालुका जळकोट ८७,२०१
अहमदपूर तालुका अहमदपूर २,३६,१६८
रेणापूर तालुका रेणापूर १,४२,१८७
१० लातूर तालुका लातूर ६,८३,६६६
एकूण लातूर जिल्हा २४,५४,१९६

वर्धा जिल्हा

वर्धा जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
समुद्रपूर तालुका समुद्रपूर १,१७,०३८
हिंगणघाट तालुका हिंगणघाट २,२४,०१७
देवळी तालुका देवळी १,५९,८७७
वर्धा तालुका वर्धा ३,५७,४७६
सेलू तालुका सेलू १,२९,६४७
आर्वी तालुका आर्वी १,४५,९८१
कारंजा घाडगे तालुका कारंजा घाडगे ९०,४६२
आष्टी तालुका आष्टी ७६,२७६
एकूण वर्धा जिल्हा १३,००,७७४

वाशिम जिल्हा

वाशिम जिल्ह्यात ६ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
रिसोड तालुका रिसोड २,०७,५४५
वाशिम तालुका वाशिम २,५५,१८८
मानोरा तालुका मानोरा १,५६,३४४
कारंजा लाड तालुका कारंजा २,१३,८२४
मंगरुळपीर तालुका मंगरुळपीर १,७५,२०८
मालेगाव तिलुका मालेगाव जहांगिर १,८९,०५१
एकूण वाशिम जिल्हा ११,९७,१६०

सांगली जिल्हा

सांगली जिल्ह्यात १० तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
जत तालुका जत ३,२८,३२४
कवठेमहांकाळ तालुका कवठेमहांकाळ १,५२,३२७
मिरज तालुका मिरज ८,५४,५८१
तासगाव तालुका तासगाव २,५१,४०१
आटपाडी तालुका आटपाडी १,३८,४५५
खानापूर (विटा) तालुका विटा १,७०,२१४
कडेगाव तालुका कडेगाव १,४३,०१९
पलुस तालुका पलुस १,६४,९०९
वाळवा तालुका उरण इस्लामपूर ४,५६,००२
१० शिराळा तालुका शिराळा १,६२,९११
एकूण सांगली जिल्हा २८,२२,१४३

सातारा जिल्हा

सातारा जिल्ह्यात ११ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
कराड तालुका कराड ५,८४,०८५
पाटण तालुका पाटण २,९९,५०९
जावळी तालुका मेढा १,०६,५०६
सातारा तालुका सातारा ५,०२,०४९
कोरेगाव तालुका कोरेगाव २,५७,५००
खटाव तालुका वडुज २,७५,२७४
माण तालुका दहिवडी २,२५,६३४
फलटण तालुका फलटण ३,४२,६६७
खंडाळा तालुका खंडाळा १,३७,४१८
१० वाई तालुका वाई २,००,२६९
११ महाबळेश्वर तालुका महाबळेश्वर ७२,८३०
एकूण सातारा जिल्हा ३०,०३,७४१

सिंधुदुर्ग जिल्हा

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ८ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
दोडामार्ग तालुका दोडामार्ग ४८,९०४
सावंतवाडी तालुका सावंतवाडी १,४७,४६६
कुडाळ तालुका कुडाळ १,५५,६२४
वेंगुर्ला तालुका वेंगुर्ला ८५,८०१
मालवण तालुका मालवण १,११,८०७
कणकवली तालुका कणकवली १,३५,२९५
वैभववाडी तालुका वैभववाडी ४३,८४५
देवगड तालुका देवगड १,२०,९०९
एकूण सिंधुदुर्ग जिल्हा ८,४९,६५१

सोलापूर जिल्हा

सोलापूर जिल्ह्यात ११ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
अक्कलकोट तालुका अक्कलकोट ३,१४,५७०
सोलापूर दक्षिण तालुका सोलापूर २,६०,८९७
मंगळवेढा तालुका मंगळवेढा २,०५,९३२
सांगोला तालुका सांगोला ३,२२,८४५
माळशिरस तालुका माळशिरस ४,८५,६४५
पंढरपूर तालुका पंढरपूर ४,४२,३६८
मोहोळ तालुका मोहोळ २,७६,९२०
सोलापूर उत्तर तालुका सोलापूर १०,५७,३५२
बार्शी तालुका बार्शी ३,७२,७११
१० माढा तालुका माढा ३,२४,०२७
११ करमाळा तालुका करमाळा २,५४,४८९
एकूण सोलापूर जिल्हा ४३,१७,७५६

हिंगोली जिल्हा

हिंगोली जिल्ह्यात ५ तालुके आहेत.

अनुक्रम तालुका तालुक्याचे मुख्यालय लोकसंख्या (२०११)
वसमत तालुका वसमत २,९०,९७०
कळमनुरी तालुका कळमनुरी २,३१,५५९
औंढा नागनाथ तालुका औंढा नागनाथ १,८१,१४८
हिंगोली तालुका हिंगोली २,६९,५४६
सेनगाव तालुका सेनगाव २,०४,१२२
एकूण हिंगोली जिल्हा ११,७७,३४५

हे सुद्धा पहा

संदर्भ

  1. ^ "Basic Population Figures of India, States, Districts and Sub-District, 2011".
  2. ^ "List of Talukas in Maharashtra District wise". digigav (इंग्रजी भाषेत). 2022-10-13 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2022-06-27 रोजी पाहिले.
  3. ^ "महाराष्ट्रातील सर्व तालुके… | PRAHAAR | ONLINE MARATHI NEWS". web.archive.org. 2015-07-22. 2015-07-22 रोजी मूळ पान पासून संग्रहित. 2022-07-01 रोजी पाहिले.
  4. ^ "काय सांगता? 'या' जिल्ह्यात एकही तालुका नाही? जाणून घ्या तो जिल्हा आहे तरी कोणता ?". eSakal - Marathi Newspaper. 2022-07-03 रोजी पाहिले.