सेनगांव हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील हिंगोली जिल्ह्याचा एक तालुका व एक गाव आहे.

  ?सेनगांव

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
विभाग औरंगाबाद
लोकसंख्या
लिंग गुणोत्तर

९४३ /
भाषा मराठी
तहसील सेनगांव
पंचायत समिती सेनगांव
कोड
पिन कोड

• 431542
हिंगोली जिल्ह्यातील तालुके
हिंगोली तालुका | सेनगाव तालुका | कळमनुरी तालुका | वसमत तालुका | औंढा नागनाथ तालुका

साचा:सेनगांव तालुक्यातील गावे

ऊटी (पुर्णा

सालेगांव