मानव प्राण्यातील नर जातीला पुरुष असे म्हणतात. सर्वसाधारपणे प्रौढ (३० किंवा त्यातून अधिक वय) मानव नराला पुरुष असे संबोधले जाते. मुलगा हा सर्वनाम शब्द बाल्यावस्थेतील पुरुषांकरीता वापरला जातो. युवक हा शब्द तरुण पुरुषांसाठी वापरला जातो ज्यांचे वय १५ ते २९ दरम्यान असते.

पायोनियर यानातील प्लाक (मराठी?) वरील पुरुषाची प्रतिमा
पुरुषाचे समोरील बाजुचे चित्र

चित्रदालन

संपादन

हे ही पहा

संपादन