पेण तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.पेण हे तालुक्याचे मुख्य गाव आहे.त्याचे मुंबईपासुन भू-मार्गाने अंतर ७० किमी आहे तर हवाई अंतर २० किमी आहे.मुंबई व पेणमध्ये फक्त १ खाडी आहे. नजिकच्या भविष्यात पेण तालुका मुंबई महानगराचा १ भाग बनण्याचा संभव आहे.त्यापुढील काळात या शहराचे महत्त्व आणि वाढणार आहे.सध्यातरी पेण हे रायगड जिल्ह्यामधील शहरआहे

  ?पेण तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
Map

१८° ३८′ २४″ N, ७२° ५२′ ४८″ E

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील पेण तालुका
पंचायत समिती पेण तालुका

तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. अधरणे
 2. अघाई
 3. आंबेघर (पेण)
 4. आंबिवली (पेण)
 5. आमटेम
 6. अंतोरे
 7. आष्टे (पेण)
 8. आटिवली
 9. बहिरामवाटक
 10. बालावली
 11. बेलवडे बुद्रुक (पेण)
 12. बेलवडे खुर्द
 13. बेणसे
 14. बेणावळे
 15. बेणेघाट
 16. बोरगाव (पेण)
 17. बोरी (पेण)
 18. बोरवे
 19. बोरझे
 20. बुरडी
 21. चिंचघर (पेण)
 22. चिरबी १
 23. चोले
 24. दादर (पेण)
 25. दावणसर
 26. दावरे
 27. धामणी (पेण)
 28. धौलपाडा
 29. धावटे
 30. धोंडपाडा
 31. दिव (पेण)
 32. डोलवी
 33. डोलवी दाबाबा
 34. दुरशेत (पेण)
 35. दुशमी
 36. दुतर्फा सापोळी
 37. गागोडे बुद्रुक
 38. गागोडे खुर्द
 39. गंधे
 40. घोटे (पेण)
 41. गोविर्ले
 42. हमरापूर (पेण)
 43. हनुमानपाडा
 44. हेटवणे
 45. जांभोशी
 46. जांभुळ टेप
 47. जावळी (पेण)
 48. जिरणे
 49. जिते (पेण)
 50. जोहे
 51. जुई बुद्रुक (पेण)
 52. जुई हब्बास खाणी
 53. जुई खुर्द
 54. कलाड
 55. कलई
 56. कळवे
 57. काळेश्रीवाडी
 58. कामर्ली
 59. कांदळे
 60. कांदळेपाडा
 61. काणे
 62. कान्होबा
 63. करंबेळी छत्तिशी
 64. कारव
 65. कार्ली
 66. कारोडी
 67. काशमिरे
 68. कासू
 69. कासुरघुंटवाडी
 70. कौली सीमादेवी
 71. केळंबी
 72. खार बोर्ली
 73. खार देवळी
 74. खार धोंबी
 75. खार दुबेज
 76. खार दुतर्फा बोर्ली
 77. खार जांबोळा
 78. खार कोलेटी
 79. खार नांदई
 80. खार ओवळी
 81. खार सीमादेवी
 82. खारघाट
 83. खारकारवी
 84. खारकोशिम
 85. खारमाचेला
 86. खारोशी
 87. खारपाडा
 88. खारपाळे
 89. खारसापोळी
 90. कोळवे
 91. कोलेटी
 92. कोंढावी
 93. कोपर (पेण)
 94. कोपरोळी (पेण)
 95. कुहीरे
 96. कुरमुरली
 97. कुर्नाड
 98. लाखोळा
 99. महालमिऱ्या डोंगर
 100. मंगरूळ (पेण)
 101. मासद बेळी
 102. मासद बुद्रुक
 103. मासद खुर्द
 104. मेळेघर
 105. म्हैसबाद
 106. मोहिली ईनाम
 107. मोहिली खालसा
 108. मोठे भाळ
 109. मोठे वढाव
 110. मौजेपाळे
 111. मुंधाणी
 112. मुंगोशी
 113. नागडी सापोळी
 114. नाणेगाव
 115. नारवेल
 116. नवखार
 117. निधावली
 118. निगडे (पेण)
 119. निफाड (पेण)
 120. ओढंगी
 121. पाबळ (पेण)
 122. पाडळे
 123. पाचगणी (पेण)
 124. पानेड
 125. पाटणी पांडापूर
 126. पाटणोळी
 127. पेण ग्रामीण
 128. पिंपळगाव (पेण)
 129. रामराज (पेण)
 130. रावे
 131. रेवोळी
 132. रोडे
 133. साळिंदे
 134. सापोळी
 135. सारेभाग
 136. सावरसाई
 137. शेडशी
 138. शेणे
 139. शेत जुई
 140. शिहू
 141. शिंगणवट
 142. शिरकी
 143. शिरकी चाळ नंबर १
 144. शितोळे
 145. सोनखार (पेण)
 146. तळवली (पेण)
 147. तळेखार
 148. तांंबडशेत
 149. तारणखोप
 150. तारशेत
 151. तिळोरे (पेण)
 152. तुरखुळ
 153. उचेडे
 154. उंबर्डे (पेण)
 155. उरनिळी
 156. उसर (पेण)
 157. वडगाव (पेण)
 158. वाळक
 159. विठ्ठलवाडी (पेण)
 160. वाढाव
 161. वडखळ
 162. वाकरुळ
 163. वारप
 164. वारवणे
 165. वारेडी
 166. वरसई
 167. वाशी (पेण)
 168. वाशिवळी
 169. वावे (पेण)
 170. विराणी
 171. झोटीरपाडा

संदर्भ

संपादन

१.https://villageinfo.in/ २.https://www.census2011.co.in/ ३.http://tourism.gov.in/ ४.https://www.incredibleindia.org/ ५.https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism ६.https://www.mapsofindia.com/

रायगड जिल्ह्यातील तालुके
पनवेल तालुका | पेण तालुका | कर्जत तालुका | खालापूर तालुका | उरण तालुका | अलिबाग तालुका | सुधागड तालुका | माणगाव तालुका | रोहा तालुका | मुरूड तालुका | श्रीवर्धन तालुका | म्हसळा तालुका | महाड तालुका | पोलादपूर तालुका | तळा तालुका