कर्जत तालुका (रायगड)

(कर्जत तालुका, रायगड जिल्हा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

कर्जत तालुका, रायगड जिल्हा हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?कर्जत तालुका, रायगड जिल्हा

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
Map

१८° ५५′ ००.१२″ N, ७३° १९′ ४८″ E

प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील कर्जत तालुका, रायगड जिल्हा
पंचायत समिती कर्जत तालुका, रायगड जिल्हा


कर्जत तालुक्यातील गावे

संपादन
 1. आर्ढे
 2. इंजिवली
 3. उक्रुळ
 4. उमरोली (कर्जत)
 5. खरवंडी
 6. खाड्याचापाडा
 7. खांडस
 8. खांडपे
 9. खानंद
 10. चई
 11. चोची
 12. चेवणे
 13. चिंचवली (कर्जत)
 14. चांदई
 15. चाफेवाडी
 16. डोणे
 17. डिकसळ
 18. झुगरेवाडी
 19. सांडशी (कर्जत)
 20. सांगवी (कर्जत)
 21. सापेले
 22. सालपे (कर्जत)
 23. सालवड
 24. साळोख
 25. सावेळे
 26. सावरगाव (कर्जत)
 27. सावळे (कर्जत)
 28. सुगवे
 29. अंत्राट
 30. अंभरपाडा
 31. अंजप
 32. अरवंद
 33. अवसरे
 34. आडीवली
 35. आसे (कर्जत)
 36. आसल (कर्जत)
 37. आंबोट
 38. आंबिवली (कर्जत)
 39. आंबिवली बुद्रुक
 40. आकुर्ले
 41. आवसळ
 42. आशाणे
 43. एकसळ
 44. ओलमन
 45. गणेगाव चिंचवली
 46. गौरकामत
 47. गौळवाडी
 48. गारपोली
 49. गुंडगे
 50. गुढवण
 51. टेंभरे
 52. टाकवे
 53. कडाव
 54. कोंढाणे
 55. कोंदिवडे
 56. कोठींबे
 57. कोदीवले
 58. कोल्हेरे
 59. कोल्हीवली
 60. कोशाणे
 61. कर्जत
 62. कळंब (कर्जत)
 63. कळंबोली
 64. कशेळे
 65. किकवी (कर्जत)
 66. किरवली
 67. कुंडलज
 68. कुंभे (कर्जत)
 69. कुरुंग
 70. कुशिवली
 71. देउळवाडी
 72. धोत्रे (कर्जत)
 73. देवपाडा
 74. नसरापुर
 75. नांगुर्ले
 76. नेरळ
 77. नेवाळी (कर्जत)
 78. नांदगाव (कर्जत)
 79. निकोप
 80. नालधे
 81. तमनाथ
 82. तळवली (कर्जत)
 83. तळवडे (कर्जत)
 84. दहिगाव
 85. दहिवली
 86. ताडवाडी
 87. तांबस
 88. तिघर
 89. ढाक
 90. धाकटे वेणगाव
 91. तात्याचीवाडी
 92. दामत
 93. धमोते
 94. धामणी (कर्जत)
 95. तिवणे
 96. तिवरे (कर्जत)
 97. तुंगी (कर्जत)
 98. भडवळ
 99. बेडीसगाव
 100. पोसरी (कर्जत)
 101. बेंडसे
 102. भोईरवाडी
 103. पोटल
 104. पेठ (कर्जत)
 105. बेकरे
 106. बोपेल
 107. बोरगाव
 108. बोर्ले (कर्जत)
 109. बोरीवली (कर्जत)
 110. पोही
 111. पोशिर
 112. पराडे
 113. बलीवरे
 114. पळसदरी
 115. बिड बुद्रुक
 116. पिंपळपाडा
 117. भातगाव
 118. भानसोली
 119. पाथरज
 120. बिरदोले
 121. बामनोली
 122. बार्डी (कर्जत)
 123. बार्णे
 124. पाली (कर्जत)
 125. भालिवडी
 126. भिवपुरी (कर्जत)
 127. पाशाणे
 128. भुतिवली
 129. मोग्रज
 130. मोठे वेणगाव
 131. मोहिली
 132. ममदापुर
 133. रजपे
 134. मूद्रे खुर्द
 135. मूद्रे बुद्रुक
 136. मांडवणे
 137. माणगाव
 138. मानकिवली
 139. मानिवली
 140. मिरचोली
 141. हुमगाव
 142. वावळोली
 143. वावे (कर्जत)
 144. हालिवली
 145. शिलार
 146. वारे (कर्जत)
 147. शिरसे (कर्जत)
 148. जिते (कर्जत)
 149. वाकस
 150. वांजळे (कर्जत)
 151. जांमरुंग
 152. जांभिवली (कर्जत)
 153. शिंगढोळ
 154. वर्णे
 155. वरई (कर्जत)
 156. वैजनाथ (कर्जत)
 157. शेलू
 158. वदप
 159. हेदवली
 160. वंजारपाडा
 161. वंजारवाडी
 162. वडवली (कर्जत)
 163. लाडीवली (कर्जत)
 164. मुळगाव (कर्जत)
 165. मुगपे
 166. मालेगाव (कर्जत)
 167. माले (कर्जत)
 168. मार्केवाडी
 169. मार्गाचीवाडी
रायगड जिल्ह्यातील तालुके
पनवेल तालुका | पेण तालुका | कर्जत तालुका | खालापूर तालुका | उरण तालुका | अलिबाग तालुका | सुधागड तालुका | माणगाव तालुका | रोहा तालुका | मुरूड तालुका | श्रीवर्धन तालुका | म्हसळा तालुका | महाड तालुका | पोलादपूर तालुका | तळा तालुका