नंदुरबार तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील नंदुरबार जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?नंदुरबार तालुका
नंदुरबार
महाराष्ट्र • भारत
टोपणनाव: -
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील नंदुरबार तालुका
पंचायत समिती नंदुरबार तालुका

तालुक्यातील गावे संपादन करा

अडछी आजेपूर (नंदुरबार) आखातवाडे (नंदुरबार) आकराळे (नंदुरबार) अंबापूर (नंदुरबार) आमलाटणे आमरावे आरळे आरडीतरा आसणे (नंदुरबार) आष्टे (नंदुरबार) बह्याणे बाळआमराई बाळदाणे बाळवंड बांदोड भडवाड भागसरी भालेर भांगडा भवानीपाडा भोणे बिलाडी बोराळे (नंदुरबार) चकले चौपाळे दहिंदुळे बुद्रुक दहिंदुळे खुर्द देवपूर (नंदुरबार) धामडई धामदोड धांधणे धानोरा (नंदुरबार) ढेकवड धिरजगाव धुळवड (नंदुरबार) दुधाळे फुलसरे गंगापूर (नंदुरबार) घोघळगाव घोटाणे घुळी गुभावळी गुजांभोळी हरीपूर हातमोहिडे हट्टीइंद्री होळ तर्फे हवेली होळ तर्फे रानाळे इसाईनगर जाळखे जुनमोहिडे काकर्डे कळंबा (नंदुरबार) कलमाडी कानलडे कांद्रे करजवे करणखेडा करजकुपे कारळी (नंदुरबार) काठोरे खैराळे (नंदुरबार) खामगाव (नंदुरबार) खापरखेडे खरडे खुर्द खोडसगाव खोकराळे खोंडामळी कोढाळी खुर्द कोळदे कोपर्ली कोरीट कोठाडे लोणखेडा लोया माळखंड माळपूर मांदळ मंगरूळ (नंदुरबार) मांजरे (नंदुरबार) मोयणे नागाव (नंदुरबार) नागसर नळवे बुद्रुक नळवे खुर्द नांदरखे नंदपूर (नंदुरबार) नंदुरबार नारायणपूर (नंदुरबार) नाशिंदे नाटवड नवागाव (नंदुरबार) निंभेळ निंबोणी बुद्रुक निमगाव (नंदुरबार) न्याहळी ओसर्ली ओझर्डे (नंदुरबार) पाचोराबारी पळशी (नंदुरबार) पथराई पाटोंडा पावळे (नंदुरबार) पिंपलोड पिंपरी (नंदुरबार) राजाळे (नंदुरबार) राजापूर (नंदुरबार) राकसवाडे रानाळे रानाळे खुर्द सायटणे समशेरपूर (नंदुरबार) सातुर्खे सावल्डे शहाडे शेजवे शिंदे (नंदुरबार) शिंदगव्हाण शिरवाडे शिवपूर (नंदुरबार) श्रीरामपूर (नंदुरबार) सोनगिर (नंदुरबार) सुजळपूर सुंदर्डे सुतारे तळवडे बुद्रुक तारापूर (नंदुरबार) ठाणेपाडा तिलाळी तिशी टोकरतळे उमज उमर्डे बुद्रुक उमर्डे खुर्द उमरगाव (नंदुरबार) वडबारे वैंदाणे वासदरे वावड वेलवड विखरण (नंदुरबार) वीरचक व्याहुर वडगाव (नंदुरबार) वडजाखाण वडवड वाघाळे (नंदुरबार) वाघोडे (नंदुरबार) वागशेपा वानकुटे वारूळ वासळई (नंदुरबार)

भौगोलिक स्थान संपादन करा

हवामान संपादन करा

लोकजीवन संपादन करा

प्रेक्षणीय स्थळे संपादन करा

नागरी सुविधा संपादन करा

संदर्भ संपादन करा

  1. https://villageinfo.in/
  2. https://www.census2011.co.in/
  3. http://tourism.gov.in/
  4. https://www.incredibleindia.org/
  5. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
  6. https://www.mapsofindia.com/
  7. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
  8. https://www.weather-atlas.com/en/india-climate
नंदुरबार जिल्ह्यातील तालुके
अक्कलकुवा तालुका | अक्राणी तालुका | तळोदे तालुका | नंदुरबार तालुका | नवापूर तालुका | शहादा तालुका