जालना तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील जालना जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?जालना तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील जालना तालुका
पंचायत समिती जालना तालुका
जालना जिल्ह्यातील तालुके
जालना तालुका | अंबड तालुका | भोकरदन तालुका | बदनापूर तालुका | घनसावंगी तालुका | परतूर तालुका | मंठा तालुका | जाफ्राबाद तालुका