भिवंडी तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील ठाणे जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?भिवंडी तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील भिवंडी तालुका
पंचायत समिती भिवंडी तालुका

भिवंडी तालुका महाराष्ट्राच्या ठाणे जिल्ह्यातील एक तालुका आहे.

तालुक्यातील गावे

संपादन
अंजूर
अंबाडी (भिवंडी)
अकलोली
अस्नोली तर्फे कुंदे
अनगांव
अर्जुनली ए
आस्नोली तर्फे दुगाड
आन्हे
आमणे
आलखिवली
आलिमघर
आवळे (भिवंडी)
आवळवटे
आशिवली
इताडे
उंबरखांड (भिवंडी)
उसगाव (भिवंडी)
उसरोली
एकसाल
एलकुंदे
ओवळी (भिवंडी)
कशेळी (भिवंडी)
कोन (भिवंडी)
कणेरी
कोपर (भिवंडी)
केल्हे
कोलिवली
केवणी
कोशिंबे
कोशिंबी
करंजोटी
करमाळे
कळंबोली (भिवंडी )
कवाड खुर्द
कवाड बुद्रुक
कशिवली
कांंबे
कांदळी खुर्द
कांदळी तर्फे राहुर
कांदळी बुद्रुक
काटई
कासणे (भिवंडी)
कामतघर
किरवली तर्फे सोनाळे
किरवली दुरवली
कारिवली
काल्हेर
कालवार
कुंदे (भिवंडी)
कुंभारशिव
कुकसे
कुसापूर
कुरुंद
कुहे
कुशिवली (भिवंडी)
खंबाळे (भिवंडी)
खडकी खुर्द
खडकी बुद्रुक
खोणी (भिवंडी)
खांडपे (भिवंडी)
खांडवळ
खानिवली
खातिवली
खारबांव
खारिवली (भिवंडी)
खालिंग खुर्द
खालिंग बुद्रुक
गोंद्रवली
गोंदाडे
गणेशपुरी
गौरीपाडा
गोरसई
गोराड (भिवंडी)
गोवे (भिवंडी)
गाणे
गुंदवली
घोटगांव
घोटावडे
घाडणे (भिवंडी)
चिंचवली तर्फे कुंदे
चिंचवली तर्फे सोनाळे
चिंचवली तर्फे राहुर
चिंबीपाडा
चाणे
चावे
चाविंद्रे
जांभिवली तर्फे कुंदे
जांभिवली तर्फे खंबाळे
जानवळ
जुनांदुर्खी
झिडके
टेंभवली
टेमघर (भिवंडी)
डोहोळे
डावली
डुंगे
सोनाळे (भिवंडी)
सोर
सरावली
सवाद (भिवंडी)
सांगे (भिवंडी)
साईगांव
साखरोली
सागाव (भिवंडी)
सापे (भिवंडी)
सारंग (भिवंडी)
सावंदे
सावरोली तर्फे दुगाड
सावरोली तर्फे राहुर
सुपेगांव
सुरई (भिवंडी)
सुर्यानगर
देपोली
देवचोळे
देवरुंग
देवळी (भिवंडी)
देवळी तर्फे राहुर
नेवाडे
नांदकर
नांदिठणे
निंबवली
नागांव (भिवंडी)
नारपोली (भिवंडी)
निवळी (भिवंडी)
दलोंडे
दळेपाडा
दह्याळे
तळवली तर्फे सोनाळे
तळवली तर्फे राहुर
दिघाशी
दापोडे (भिवंडी)
दाभाड
धामणगाव (भिवंडी)
धामणे (भिवंडी)
दिवे
दिवे अंजूर
तुंगारठाण
दुगाड
दुधनी (भिवंडी)
तुळशी (भिवंडी)
पडघा
भोईरगाव
भोकरी
पोगाव
फेणे
बोरपाडा
बोरिवली तर्फे सोनाळे
बोरिवली तर्फे राहुर
भरे
भरोडी
पहारे
भवाळे
पिंपळगाव (भिवंडी)
पिंपळघर
पिंपळनेर (भिवंडी)
पिंपळशेत भुईशेत
पिंपळास (भिवंडी)
पाच्छापूर
पिसे
बासे
भिनार (भिवंडी)
भादवड
भादाणे (भिवंडी)
बापगाव
फिरंगपाडा
पायगाव
पाये
पारिवली
पालखणे
पाली (भिवंडी)
पालिवली
पिळंझे खुर्द
पिळंझे बुद्रुक
भिवाळी
पुडास
पुर्णा (भिवंडी)
मैंदे
मोंहदुळ
मोरणी
येवई
मोहिली (भिवंडी)
म्हाळुंगे
महाप
महापोली
रांजनोली
माणकोली
मानिवली (भिवंडी)
मालबिडी
राहनाळ
राहूर
मुठवळ
मुऱ्हे
लोनाड
लाखिवली
लाप खुर्द
लाप बुद्रुक
लापाळे बांधण
लामज
वज्रेश्वरी
वडघर (भिवंडी)
वडपे
वडवली तर्फे सोनाळे
वडवली तर्फे दुगाड
वडवली तर्फे राहुर
वडुनवघर
शेडगाव (भिवंडी)
वेढे (भिवंडी)
शेलार (भिवंडी)
वेहेळे (भिवंडी)
वळ
वांद्रे (भिवंडी)
वाघिवली
वापे
वाफाळे
शिरगाव (भिवंडी)
वारेट
शिरोळे
वालशिंद
वाशेरे
विश्वगढ
वावली तर्फे दुगाड
वाहुली

संदर्भ

संपादन
  1. सातबारा Archived 2014-06-25 at the Wayback Machine.
  2. https://villageinfo.in/
  3. https://www.census2011.co.in/
  4. http://tourism.gov.in/
  5. https://www.incredibleindia.org/
  6. https://www.india.gov.in/topics/travel-tourism
  7. https://www.mapsofindia.com/
  8. https://www.weather.gov/dvn/climategraphics?n=climategraphics
  9. https://www.weather-atlas.com/en/india-climate
ठाणे जिल्ह्यातील तालुके
ठाणे तालुका | कल्याण तालुका | मुरबाड तालुका | भिवंडी तालुका | शहापूर तालुका | उल्हासनगर तालुका | अंबरनाथ तालुका