मावळ तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील पुणे जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

मावळ तालुका
महाराष्ट्र राज्याच्या पुणे जिल्ह्याच्या नकाशावरील मावळ तालुका दर्शविणारे स्थान

राज्य महाराष्ट्र, भारत ध्वज भारत
जिल्हा पुणे
जिल्हा उप-विभाग मावळ
मुख्यालय मावळ


प्रमुख शहरे/खेडी लोणावळा, तळेगाव दाभाडे

तालुक्यातील गावे संपादन

 1. अडवी
 2. आढळेबुद्रुक
 3. आढळेखुर्द
 4. आढे खुर्द
 5. अहिरवडे
 6. आजिवली (मावळ)
 7. आकुर्डी (मावळ)
 8. आंबाळे (मावळ)
 9. आंबेगाव (मावळ)
 10. आंबी
 11. आपटी (मावळ)
 12. आटवण
 13. औंधे खुर्द
 14. औंधोळी

बाढळवाडी बाऊर बेबाडओहोळ बेडसे (मावळ) बेळज भाडावळी भाजे (मावळ) भाजगाव भोयरे (मावळ) बोरज (मावळ) बोरिवली (मावळ) ब्राह्मणवाडी (मावळ) ब्राह्मणोळी ब्राह्मणवाडी२ बुधावाडी बुधेले चंदखेड चावसर चिखलसे दहिवली (मावळ) दाहुळी दारउंबरे देवळे (मावळ) देवघर (मावळ) ढालेवाडी (मावळ) धामणे (मावळ) धानगव्हाण दिवड (मावळ) दोणे (मावळ) डोंगरगाव (मावळ) दुधीवरे गहुंजे गेव्हांडेआपटी गेव्हांडेखडक घोणशेत गोडुंब्रे गोवित्री इंदुरी इंगळूण जाधववाडी जांबावडे जांभवली (मावळ) जांभुळ (मावळ) जेवरे जोवण कचरेवाडी (मावळ) कडधे कडाव (मावळ) काळे (मावळ) कल्हाट कांबरे अंदारमावळ कांबरे न म कामशेत कान्हे (मावळ) करंदोळी करंजगाव (मावळ) कार्ला (मावळ) कारूंज कशाळ काटवी केवरे खडकाळे खांड (मावळ) खांडशी किवळे (मावळ) कोळेचाफेसर कोंडीवडे ए म कोंडीवडे न म कोठुर्णे कुणेअणसुते कुणे न म कुरवंडे कुसावळी कुसगाव बुद्रुक कुसगाव खुर्द कुसगाव प म कुसुर (मावळ) लोहगड (मावळ) महागाव (मावळ) माजगाव (मावळ) माळवंडी ठुळे माळवली न म माळवली प म मालेगाव बुद्रुक (मावळ) मालेगाव खुर्द (मावळ) माळेवाडी (मावळ) मंगरूळ (मावळ) माऊ मेंढेवाडी मोहितेवाडी (मावळ) मोरामारवाडी मोरवे (मावळ) मुंढावरे नागथळी नांदगाव (मावळ) नाणे (मावळ) नानोळी न म नानोळी तर्फे चाकण नयागाव नेसवे निगडे (मावळ) ओवळे (मावळ) ओझर्डे (मावळ) पाचाणे पालेनानेमावळ पाले पावनमावळ पांगलोळी (मावळ) पाणसोली परांदवाडी पारावाडी पाटण (मावळ) पठारगाव पावळेवाडी फागणे फाळणे पिंपळखुंटे (मावळ) पिंपलोळी (मावळ) पिंपरी (मावळ) प्रभाचीवाडी पुसणे राजपुरी (मावळ) राकसवाडी सडापूर सडवली (मावळ) साई (मावळ) साळुंबरे संगवडे सांगवी (मावळ) संगिसे साते सावळे (मावळ) सावंतवाडी (मावळ) शेवती (मावळ) शिळटणे शिळींब (मावळ) शिंदगाव शिरधे शिरे शिरगाव (मावळ) शिवळी (मावळ) शिवणे (मावळ) सोमाटणे सोमावाडी सुधावाडी सुदुंबरे ताजे टाकवे बुद्रुक टाकवे खुर्द तळेगाव दाभाडे ठाकूरसई थोराण ठुगाव (मावळ) तिकोणा तुंग (मावळ) उधेवाडी उकसण उंबरे नवलाख उर्से (मावळ) वडवली (मावळ) वडेश्वर वाडीवळे वाघेश्वर (मावळ) वाळख वळवंती वारळे (मावळ) वरसोळी (मावळ) वारू वाउंद वेहेरगाव वेल्हवळी वडगाव (मावळ) वाहनगाव वाकसई येळसे येळघोळ

हवामान संपादन

मावळ तालुक्यात खूप पाऊस पडतो, त्यामुळे लहानमोठ्या अश्या अनेक नद्या व धरणं आहेत. कासारसाई तुंगार्लीडॅम, पवनाडॅम लोणावळा, भुशी, मळवंडीठुले, वडिवळे, वळवण, शिरोवता ठोकळडी आंद्रा इत्यादी धरणे आहेत.संदर्भ संपादन

पुणे जिल्ह्यातील तालुके
हवेली तालुका | पुणे शहर तालुका | खेड तालुका | जुन्नर तालुका | आंबेगाव तालुका | मावळ तालुका | मुळशी तालुका | भोर तालुका | शिरूर तालुका | राजगड तालुका | पुरंदर तालुका | बारामती तालुका | इंदापूर तालुका | दौंड तालुका