कुडाळ महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक तालुका आहे. याचे प्रशासकीय केंद्र कुडाळ शहरात आहे.

तालुक्यातील गावे संपादन

 1. आकेरी
 2. आंबडपाल
 3. आंबेरी
 4. आंब्रड
 5. अणाव
 6. आंदुर्ले
 7. अंजिवडे
 8. आवळेगाव
 9. बांबर्डे तर्फे कळसुली
 10. बांबर्डे तर्फे माणगाव
 11. बांबुली तर्फे हवेली
 12. बाव
 13. बेलनाडी
 14. बेणगाव
 15. भडगाव बुद्रुक
 16. भडगाव खुर्द
 17. भरणी (कुडाळ)
 18. भटगाव
 19. भुतवड
 20. बिबावणे
 21. बोरभाट
 22. चाफेळी
 23. चेंदवण
 24. देऊळवाडी (कुडाळ)
 25. ढोलकरवाडी
 26. दिगस
 27. दुर्गानगर
 28. गांधीग्राम
 29. गांधीनगर (कुडाळ)
 30. गावधाड
 31. गावराई
 32. गवळगाव
 33. घाडीगाव
 34. घाटकरनगर
 35. घावनाळे
 36. घोटगे (कुडाळ)
 37. गिरगाव (कुडाळ)
 38. गोंधळपूर
 39. गोंध्याळे
 40. गोठोस
 41. गोवेरी
 42. गुढीपूर
 43. हिरलोक
 44. हुमरमाळा
 45. हुमरस
 46. जांभरमाळा
 47. जांभवडे
 48. कडवळ
 49. कालेली
 50. कांदरगाव
 51. कांदुली
 52. कारिवणे
 53. कसाल
 54. कट्टागाव
 55. कवठी
 56. काविळगाव
 57. काविळकाटे
 58. केरवडे के नरूर
 59. केरवडे तर्फे माणगाव
 60. खोचरेवाडी
 61. खुटवळवाडी
 62. किनलोस
 63. कुडाळ
 64. कुंडे
 65. कुपवडे
 66. कुसबे
 67. कुसगाव (कुडाळ)
 68. कुटगाव
 69. मडगाव (कुडाळ)
 70. मांडकुली
 71. माणगाव (कुडाळ)
 72. माणकादेवी
 73. मिटक्याचीवाडी
 74. मोरे (कुडाळ)
 75. मुड्याचा कोंड
 76. मुलदे
 77. मुणगी
 78. नाईकनगर
 79. नाईकवाडी
 80. नमसगाव
 81. नमसपूर
 82. नाणेळी
 83. नारूर
 84. नेहरूनगर
 85. नेरूर के नारूर
 86. नेरूर तर्फे हवेली
 87. निळेली
 88. निरूखे
 89. निवजे
 90. ओरस बुद्रुक
 91. ओरस खुर्द
 92. पडवे (कुडाळ)
 93. पांडुर
 94. पांग्रड
 95. पाट (कुडाळ)
 96. पावशी
 97. पिंगुळी
 98. पोखरण (कुडाळ)
 99. पुळस
 100. रानबांबुळी
 101. रायगाव
 102. रूमडगाव
 103. सायगाव
 104. साकिर्डे
 105. साळगाव (कुडाळ)
 106. सांगिर्डे
 107. सरंबळ
 108. शिवपूर (कुडाळ)
 109. सोनवडे तर्फे हवेली
 110. सोनवडे तर्फे कळसुली
 111. तळेगाव (कुडाळ)
 112. तळीगाव
 113. टेंबधुरीनगर
 114. टेंबगाव
 115. तेंडोली (कुडाळ)
 116. तुळसुली के नारूर
 117. तुळसुली तर्फे माणगाव
 118. उपवडे
 119. वाडीवरवडे
 120. वाडोस
 121. वालावल
 122. वरदे
 123. वासोळी
 124. झारपसंदर्भ संपादन

१.https://villageinfo.in/ २.https://www.census2011.co.in/ ३.http://tourism.gov.in/

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तालुके
सावंतवाडी तालुका | कणकवली तालुका | कुडाळ तालुका | देवगड तालुका | दोडामार्ग तालुका | मालवण तालुका | वेंगुर्ला तालुका | वैभववाडी तालुका