बाळापूर हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील अकोला जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

बाळापूर
जिल्हा अकोला
राज्य महाराष्ट्र
दूरध्वनी संकेतांक 07257


हे शहर नागपूर-अकोला - धुळे या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक - ६ वर अकोल्यापासून सुमारे २८ कि.मि.अंतरावर आहे.बाळापूर या शहरातून मनमहेश नद्या वाहतात.

बाह्य दुवेसंपादन करा

अकोला जिल्ह्यातील तालुके
अकोट | अकोला तालुका | तेल्हारा | पातूर | बार्शीटाकळी | बाळापूर | मुर्तीजापूर

बाळापुर हे गाव तालुका आहे.