बाबासाहेब हे व्यक्तीनाव आणि उपाधी आहे, ज्याचा अर्थ पिता (वडील) किंवा 'आदरणीय पिता' असा होय. या संबधी खालील लेख उपलब्ध आहेत. "बाबासाहेब" ही उपाधी प्रामुख्याने डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर यांचेसाठी वापरली जाते.

इतर व्यक्तीसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा