मुख्य मेनू उघडा

अब्राहम लिंकन कृत व्याख्या: लोकांनी, लोकांसाठी , लोकांमार्फत चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही.


लोकशाहीचे प्रकार


लोकशाहीचे मुख्य स्पर्धक

लोकशाहीत राजकीय पक्ष महत्वाचे आहेत. राजकीय पक्षाचे दोन प्रकार पडतात. अ)राजकीय पक्ष. ब)राष्ट्रीय पक्ष.

हेही पहासंपादन करा