विकिपीडिया:इंग्रजी-मराठी पारिभाषिक संज्ञा

(इंग्रजी-मराठी पारिभाषिक संज्ञा या पानावरून पुनर्निर्देशित)

सूचना:

येथे नमूद केलेल्या संज्ञा ची पाने मराठी विक्शनरी या बंधू प्रकल्पात wikt:विक्शनरी:मराठी विकिपीडिया पारिभाषिक संज्ञा येथे स्थानांतरीत केली गेली आहेत.परंतु मराठी विक्शनरीची बऱ्याच सदस्यांना माहिती नसल्या मुळे येता काही काळ या पानाची नोंद मराठी विकिपीडियावर नमूद राहील.या पुढील सर्व बदल wikt:विक्शनरी:मराठी विकिपीडिया पारिभाषिक संज्ञा येथे बंधू प्रकल्पात जाऊन करावेत ही सहकार्याची नम्र विनंती.