इंग्लंडच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची यादी

खेळाडू

संपादन

नोंदी

  • ही यादी ब्रिस्बेन येथे ८ डिसेंबर २०२१ रोजी संपलेल्या ऑस्ट्रेलिया-इंग्लंड सामन्यापर्यंत अद्ययावत आहे.

सुरुवातीची वर्षे (१८७७-१८८९)

संपादन

See also: History of Test cricket (to १८८३), History of Test cricket (१८८४ to १८८९)

English Test cricketers
नाव First Test Last Test सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी
टॉम आर्मिटेज मार्च १५, इ.स. १८७७ एप्रिल ४, इ.स. १८७७ ३३ २१ ११.०० १२ - -
हेन्री शार्लवूड मार्च १५, इ.स. १८७७ एप्रिल ४, इ.स. १८७७ ६३ ३६ १५.७५ - -
टॉम एमेट मार्च १५, इ.स. १८७७ मार्च १४, इ.स. १८८२ १३ १६० ४८ १३.३३ ७२८ ७/६८ ३१.५५
अँड्रु ग्रीनवूड मार्च १५, इ.स. १८७७ एप्रिल ४, इ.स. १८७७ ७७ ४९ १९.२५ - -
ऍलन हिल मार्च १५, इ.स. १८७७ एप्रिल ४, इ.स. १८७७ १०१ ४९ ५०.५० ३४० ४/२७ १८.५७
हॅरी जुप मार्च १५, इ.स. १८७७ एप्रिल ४, इ.स. १८७७ ६८ ६३ १७.०० - -
जेम्स लिलिव्हाइट मार्च १५, इ.स. १८७७ एप्रिल ४, इ.स. १८७७ १६ १० ८.०० ३४० ४/७० १५.७५
जॉन सेल्बी मार्च १५, इ.स. १८७७ मार्च १४, इ.स. १८८२ १२ २५६ ७० २३.२७ - -
आल्फ्रेड शॉ मार्च १५, इ.स. १८७७ मार्च १४, इ.स. १८८२ १२ १११ ४० १०.०९ १०९६ १२ ५/३८ २३.७५
१० जेम्स सदरटन मार्च १५, इ.स. १८७७ एप्रिल ४, इ.स. १८७७ ३.५० २६३ ४/४६ १५.२८
११ जॉर्ज उलियेट मार्च १५, इ.स. १८७७ जुलै २३, इ.स. १८९० २५ ३९ ९४९ १४९ २४.३३ २६२७ ५० ७/३६ २०.३९
१२ चार्ली ऍब्सोलम जानेवारी २, इ.स. १८७९ जानेवारी ४, इ.स. १८७९ ५८ ५२ २९.०० - -
१३ लॉर्ड हॅरिस जानेवारी २, इ.स. १८७९ ऑगस्ट १३, इ.स. १८८४ १४५ ५२ २९.०० ३२ - -
१४ लेलँड होन जानेवारी २, इ.स. १८७९ जानेवारी ४, इ.स. १८७९ १३ ६.५० - -
१५ ए.एन. हॉर्न्बी जानेवारी २, इ.स. १८७९ जुलै १२, इ.स. १८८४ २१ ३.५० २८ १/० ०.००
१६ ए.पी. लुकास जानेवारी २, इ.स. १८७९ जुलै २३, इ.स. १८८४ १५७ ५५ १९.६२ १२० - -
१७ फ्रांसिस मॅककिनॉन जानेवारी २, इ.स. १८७९ जानेवारी ४, इ.स. १८७९ २.५० - -
१८ व्हर्नॉन रॉईल जानेवारी २, इ.स. १८७९ जानेवारी ४, इ.स. १८७९ २१ १८ १०.५० १६ - -
१९ सँडफर्ड शुल्त्झ जानेवारी २, इ.स. १८७९ जानेवारी ४, इ.स. १८७९ २० २० २०.०० ३४ १/१६ २६.००
२० अलेक्झांडर वेब जानेवारी २, इ.स. १८७९ जानेवारी ४, इ.स. १८७९ २.०० - -
२१ बिली बार्न्स सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० ऑगस्ट १२, इ.स. १८९० २१ ३३ ७२५ १३४ २३.३८ २२८९ ५१ ६/२८ १५.५४
२२ ई.एम. ग्रेस सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० सप्टेंबर ८, इ.स. १८८० ३६ ३६ १८.०० - -
२३ फ्रेड ग्रेस सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० सप्टेंबर ८, इ.स. १८८० ०.०० - -
२४ डब्ल्यु.जी. ग्रेस सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० जून ३, इ.स. १८९९ २२ ३६ १०९८ १७० ३२.२९ ६६६ २/१२ २६.२२
२५ आल्फ्रेड लिटलटन सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० ऑगस्ट १३, इ.स. १८८४ ९४ ३१ १५.६६ ४८ ४/१९ ४.७५
२६ फ्रेड मॉर्ली सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० फेब्रुवारी २१, इ.स. १८८३ २* १.५० ९७२ १६ ५/५६ १८.५०
२७ फ्रँक पेन सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० सप्टेंबर ८, इ.स. १८८० ५० २७* ५०.०० १२ - -
२८ ऍलन स्टील सप्टेंबर ६, इ.स. १८८० जुलै १७, इ.स. १८८८ १३ २० ६०० १४८ ३५.२९ १३६० २९ ३/२७ २०.८६
२९ डिक बार्लो डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ मार्च १, इ.स. १८८७ १७ ३० ५९१ ६२ २२.७३ २४५६ ३४ ७/४० २२.५५
३० बिली बेट्स डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ मार्च १, इ.स. १८८७ १५ २६ ६५६ ६४ २७.३३ २३६४ ५० ७/२८ १६.४२
३१ बिली मिडविंटर डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ मार्च १४, इ.स. १८८२ ९५ ३६ १३.५७ ७७६ १० ४/८१ २७.२०
३२ टेड पीट डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ जुलै ७, इ.स. १८८६ १४ ७० १३ ११.६६ २०९६ ३१ ६/८५ २२.०३
३३ डिक पिलिंग डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ ऑगस्ट ३१, इ.स. १८८८ १३ ९१ २३ ७.५८ - -
३४ विल्यम स्कॉटन डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ मार्च १, इ.स. १८८७ १५ २५ ५१० ९० २२.१७ २० - -
३५ आर्थर श्रुजबरी डिसेंबर ३१, इ.स. १८८१ ऑगस्ट २६, इ.स. १८९३ २३ ४० १२७७ १६४ ३५.४७ १२ - -
३६ मॉरिस रीड ऑगस्ट २८, इ.स. १८८२ जुलै १९, इ.स. १८९३ १७ २९ ४६१ ५७ १७.०७ - -
३७ चार्ल्स स्टड ऑगस्ट २८, इ.स. १८८२ फेब्रुवारी २१, इ.स. १८८३ १६० ४८ २०.०० ३८४ २/३५ ३२.६६
३८ इव्हो ब्लाय डिसेंबर ३०, इ.स. १८८२ फेब्रुवारी २१, इ.स. १८८३ ६२ १९ १०.३३ - -
३९ चार्ल्स लेस्ली डिसेंबर ३०, इ.स. १८८२ फेब्रुवारी २१, इ.स. १८८३ १०६ ५४ १५.१४ ९६ ३/३१ ११.००
४० वॉल्टर रीड डिसेंबर ३०, इ.स. १८८२ ऑगस्ट २६, इ.स. १८९३ १८ २७ ७२० ११७ २७.६९ ६० - -
४१ जॉर्ज स्टड डिसेंबर ३०, इ.स. १८८२ फेब्रुवारी २१, इ.स. १८८३ ३१ ४.४२ - -
४२ एडवर्ड टाईलकोट डिसेंबर ३०, इ.स. १८८२ ऑगस्ट १४, इ.स. १८८६ १५२ ६६ १९.०० - -
४३ जॉर्ज व्हर्नॉन डिसेंबर ३०, इ.स. १८८२ जानेवारी २, इ.स. १८८३ १४ ११* १४.०० - -
४४ सर टिम ओ'ब्रायन जुलै १०, इ.स. १८८४ मार्च २३, इ.स. १८९६ ५९ २० ७.३७ - -
४५ स्टॅन्ली क्रिस्टोफरसन जुलै २१, इ.स. १८८४ जुलै २३, इ.स. १८८४ १७ १७ १७.०० १३६ १/५२ ६९.००
४६ विल्यम ऍटवेल डिसेंबर १२, इ.स. १८८४ मार्च २८, इ.स. १८९२ १० १५ १५० ४३* १६.६६ २८५० २८ ४/४२ २२.३५
४७ जॉनी ब्रिग्स डिसेंबर १२, इ.स. १८८४ जुलै १, इ.स. १८९९ ३३ ५० ८१५ १२१ १८.११ ५३३२ ११८ ८/११ १७.७५
४८ विल्फ्रेड फ्लॉवर्स डिसेंबर १२, इ.स. १८८४ जुलै १९, इ.स. १८९३ १४ २५४ ५६ १८.१४ ८५८ १४ ५/४६ २१.१४
४९ ज्यो हंटर डिसेंबर १२, इ.स. १८८४ मार्च २५, इ.स. १८८५ ९३ ३९* १८.६० - -
५० बॉबी पील डिसेंबर १२, इ.स. १८८४ ऑगस्ट १२, इ.स. १८९६ २० ३३ ४२७ ८३ १४.७२ ५२१६ १०१ ७/३१ १६.९८
५१ जॉर्ज लोहमान जुलै ५, इ.स. १८८६ जून २४, इ.स. १८९६ १८ २६ २१३ ६२* ८.८७ ३८३० ११२ ९/२८ १०.७५
५२ बिली गन जानेवारी २८, इ.स. १८८७ जून ३, इ.स. १८९९ ११ २० ३९२ १०२* २१.७७ - -
५३ मॉर्डेकाई शेरविन जानेवारी २८, इ.स. १८८७ जुलै १७, इ.स. १८८८ ३० २१* १५.०० - -
५४ रेजिनाल्ड वूड फेब्रुवारी २५, इ.स. १८८७ मार्च १, इ.स. १८८७ ३.०० - -
५५ बिली न्यूहॅम फेब्रुवारी १०, इ.स. १८८८ फेब्रुवारी १५, इ.स. १८८८ २६ १७ १३.०० - -
५६ अँड्रु स्टोड्डार्ट फेब्रुवारी १०, इ.स. १८८८ फेब्रुवारी २, इ.स. १८९८ १६ ३० ९९६ १७३ ३५.५७ १६२ १/१० ४७.००
५७ बॉबी एबेल जुलै १६, इ.स. १८८८ जुलै २६, इ.स. १९०२ १३ २२ ७४४ १३२* ३७.२० - -
५८ जॉन शुटर ऑगस्ट १३, इ.स. १८८८ ऑगस्ट १४, इ.स. १८८८ २८ २८ २८.०० - -
५९ फ्रँक सग ऑगस्ट १३, इ.स. १८८८ ऑगस्ट ३१, इ.स. १८८८ ५५ ३१ २७.५० - -
६० हेन्री वूड ऑगस्ट १३, इ.स. १८८८ मार्च २२, इ.स. १८९२ २०४ १३४* ६८.०० - -
६१ माँटी बाउडेन मार्च १२, इ.स. १८८९ मार्च २६, इ.स. १८८९ २५ २५ १२.५० - -
६२ चार्ल्स कोव्हेन्ट्री मार्च १२, इ.स. १८८९ मार्च २६, इ.स. १८८९ १३ १२ १३.०० - -
६३ आर्नोल्ड फॉदरगिल मार्च १२, इ.स. १८८९ मार्च २६, इ.स. १८८९ ३३ ३२ १६.५० ३२१ ४/१९ ११.२५
६४ बेसिल ग्रीव्ह मार्च १२, इ.स. १८८९ मार्च २६, इ.स. १८८९ ४० १४* ४०.०० - -
६५ फ्रँक हर्न मार्च १२, इ.स. १८८९ मार्च २६, इ.स. १८८९ ४७ २७ २३.५० - -
६६ सर ऑब्रे स्मिथ मार्च १२, इ.स. १८८९ मार्च १३, इ.स. १८८९ ३.०० १५४ ५/१९ ८.७१
६७ जोसेफ मॅकमास्टर मार्च २५, इ.स. १८८९ मार्च २६, इ.स. १८८९ ०.०० - -

सुवर्णयुग (१८९०-१९१४)

संपादन
English Test cricketers
नाव पहिली कसोटी शेवटची कसोटी सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी
६८ ग्रेगोर मॅकग्रेगोर जुलै २१, इ.स. १८९० ऑगस्ट २६, इ.स. १८९३ ११ ९६ ३१ १२.०० - -
६९ जेम्स क्रॅन्स्टन ऑगस्ट ११, इ.स. १८९० ऑगस्ट १२, इ.स. १८९० ३१ १६ १५.५० - -
७० फ्रेडरिक मार्टिन ऑगस्ट ११, इ.स. १८९० मार्च २२, इ.स. १८९२ १४ १३ ७.०० ४१० १४ ६/५० १०.०७
७१ जॉन शार्प ऑगस्ट ११, इ.स. १८९० फेब्रुवारी ३, इ.स. १८९२ ४४ २६ २२.०० ९७५ ११ ६/८४ २७.७२
७२ जॉर्ज बीन जानेवारी १, इ.स. १८९२ मार्च २८, इ.स. १८९२ ९२ ५० १८.३९ - -
७३ व्हिक्टर बार्टन मार्च १९, इ.स. १८९२ मार्च २२, इ.स. १८९२ २३ २३ २३.०० - -
७४ विल्यम चॅटरटन मार्च १९, इ.स. १८९२ मार्च २२, इ.स. १८९२ ४८ ४८ ४८.०० - -
७५ जॉन फेरिस मार्च १९, इ.स. १८९२ मार्च २२, इ.स. १८९२ १६ १६ १६.०० २७२ १३ ७/३७ ७.००
७६ ऍलेक हर्न मार्च १९, इ.स. १८९२ मार्च २२, इ.स. १८९२ ९.०० - -
७७ जॉर्ज हर्न मार्च १९, इ.स. १८९२ मार्च २२, इ.स. १८९२ ०.०० - -
७८ जॅक टी. हर्न मार्च १९, इ.स. १८९२ जुलै १९, इ.स. १८९९ १२ १८ १२६ ४० ९.०० २९७६ ४९ ६/४१ २२.०८
७९ बिली मर्डॉक मार्च १९, इ.स. १८९२ मार्च २२, इ.स. १८९२ १२ १२ १२.०० - -
८० डिक पाउगर मार्च १९, इ.स. १८९२ मार्च २२, इ.स. १८९२ १७ १७ १७.०० १०५ ३/२६ ८.६६
८१ पंच फिलिपसन मार्च २४, इ.स. १८९२ मार्च ६, इ.स. १८९५ ६३ ३० ९.०० - -
८२ स्टॅन्ली जॅक्सन जुलै १७, इ.स. १८९३ ऑगस्ट १६, इ.स. १९०५ २० ३३ १४१५ १४४* ४८.७९ १५८७ २४ ५/५२ ३३.२९
८३ विल्यम लॉकवूड जुलै १७, इ.स. १८९३ ऑगस्ट १३, इ.स. १९०२ १२ १६ २३१ ५२* १७.७६ १९७३ ४३ ७/७१ २०.५३
८४ आर्थर मोल्ड जुलै १७, इ.स. १८९३ ऑगस्ट २६, इ.स. १८९३ ०* ०.०० ४९१ ३/४४ ३३.४२
८५ टेड वेनराइट जुलै १७, इ.स. १८९३ मार्च २, इ.स. १८९८ १३२ ४९ १४.६६ १२७ - -
८६ आल्बर्ट वॉर्ड ऑगस्ट १४, इ.स. १८९३ मार्च ६, इ.स. १८९५ १३ ४८७ ११७ ३७.४६ - -
८७ बिल ब्रॉकवेल ऑगस्ट २४, इ.स. १८९३ जुलै १९, इ.स. १८९९ १२ २०२ ४९ १६.८३ ५८२ ३/३३ ६१.७९
८८ टॉम रिचर्डसन ऑगस्ट २४, इ.स. १८९३ मार्च २, इ.स. १८९८ १४ २४ १७७ २५* ११.०६ ४४९८ ८८ ८/९४ २५.२२
८९ जॅक ब्राउन डिसेंबर १४, इ.स. १८९४ जुलै १, इ.स. १८९९ १६ ४७० १४० ३६.१५ २५ - -
९० फ्रांसिस फोर्ड डिसेंबर १४, इ.स. १८९४ मार्च ६, इ.स. १८९५ १६८ ४८ १८.६६ २०४ १/४७ १२९.००
९१ लेस्ली गे डिसेंबर १४, इ.स. १८९४ डिसेंबर २०, इ.स. १८९४ ३७ ३३ १८.५० - -
९२ आर्ची मॅकलारेन डिसेंबर १४, इ.स. १८९४ ऑगस्ट ११, इ.स. १९०९ ३५ ६१ १९३१ १४० ३३.८७ - -
९३ ह्यु ब्रॉमली-डॅव्हेनपोर्ट फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ फेब्रुवारी १६, इ.स. १८९९ १२८ ८४ २१.३३ १५५ २/४६ २४.५०
९४ हॅरी बट फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ मार्च २३, इ.स. १८९६ २२ १३ ७.३३ - -
९५ सी.बी. फ्राय फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ ऑगस्ट २२, इ.स. १९१२ २६ ४१ १२२३ १४४ ३२.१८ १० - -
९६ मार्टिन हॉक फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ एप्रिल ४, इ.स. १८९९ ५५ ३० ७.८५ - -
९७ टॉम हेवार्ड फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ जून १६, इ.स. १९०९ ३५ ६० १९९९ १३७ ३४.४६ ८९३ १४ ४/२२ ३६.७१
९८ आर्थर हिल फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ मार्च २३, इ.स. १८९६ २५१ १२४ ६२.७५ ४० ४/८ २.००
९९ ऑडली मिलर फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९६ २४ २०* - - -
१०० सॅमी वूड्स फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ मार्च २३, इ.स. १८९६ १२२ ५३ ३०.५० १९५ ३/२८ २५.८०
१०१ चार्ल्स राइट फेब्रुवारी १३, इ.स. १८९६ मार्च २३, इ.स. १८९६ १२५ ७१ ३१.२५ - -
१०२ क्रिस्टोफर हेसेल्टाइन मार्च २, इ.स. १८९६ मार्च २३, इ.स. १८९६ १८ १८ ९.०० १५७ ५/३८ १६.८०
१०३ टेड टायलर मार्च २१, इ.स. १८९६ मार्च २३, इ.स. १८९६ ०.०० १४५ ३/४९ १६.२५
१०४ डिक लिली जून २२, इ.स. १८९६ ऑगस्ट ११, इ.स. १९०९ ३५ ५२ ९०३ ८४ २०.५२ २५ १/२३ २३.००
१०५ रणजीतसिंहजी जुलै १६, इ.स. १८९६ जुलै २६, इ.स. १९०२ १५ २६ ९८९ १७५ ४४.९५ ९७ १/२३ ३९.००
१०६ टेडी विन्यार्ड ऑगस्ट १०, इ.स. १८९६ मार्च ८, इ.स. १९०६ ७२ ३० १२.०० २४ - -
१०७ फ्रँक ड्रुस डिसेंबर १३, इ.स. १८९७ मार्च २, इ.स. १८९८ २५२ ६४ २८.०० - -
१०८ जॉर्ज हर्बर्ट हर्स्ट डिसेंबर १३, इ.स. १८९७ जुलै २८, इ.स. १९०९ २४ ३८ ७९० ८५ २२.५७ ४०१० ५९ ५/४८ ३०.००
१०९ जॅक मेसन डिसेंबर १३, इ.स. १८९७ मार्च २, इ.स. १८९८ १० १२९ ३२ १२.९० ३२४ १/८ ७४.५०
११० बिल स्टोरर डिसेंबर १३, इ.स. १८९७ जून ३, इ.स. १८९९ ११ २१५ ५१ १९.५४ १६८ १/२४ ५४.००
१११ जॅक बोर्ड फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ एप्रिल २, इ.स. १९०६ १२ १०८ २९ १०.८० - -
११२ विलिस कटेल फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ एप्रिल ४, इ.स. १८९९ ६५ २१ १६.२५ २८५ ३/१७ १२.१६
११३ शोफील्ड हे फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ जुलै ३१, इ.स. १९१२ ११ १८ ११३ २५ ७.५३ १२९४ २४ ६/११ २५.९१
११४ फ्रँक मिलिगन फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ एप्रिल ४, इ.स. १८९९ ५८ ३८ १४.५० ४५ - -
११५ फ्रँक मिचेल फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ एप्रिल ४, इ.स. १८९९ ८८ ४१ २२.०० - -
११६ आल्बर्ट ट्रॉट फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ एप्रिल ४, इ.स. १८९९ २३ १६ ५.७५ ४७४ १७ ५/४९ ११.६४
११७ जॉनी टिल्डेस्ली फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ जुलै २८, इ.स. १९०९ ३१ ५५ १६६१ १३८ ३०.७५ - -
११८ प्लम वॉर्नर फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ जून २६, इ.स. १९१२ १५ २८ ६२२ १३२* २३.९२ - -
११९ क्लेम विल्सन फेब्रुवारी १४, इ.स. १८९९ एप्रिल ४, इ.स. १८९९ ४२ १८ १४.०० - -
१२० आल्फ्रेड आर्चर एप्रिल १, इ.स. १८९९ एप्रिल ४, इ.स. १८९९ ३१ २४* ३१.०० - -
१२१ विल्फ्रेड ऱ्होड्स जून १, इ.स. १८९९ एप्रिल १२, इ.स. १९३० ५८ ९८ २१ २३२५ १७९ ३०.१९ ८२२५ १२७ ८/६८ २६.९६
१२२ गिल्बर्ट जेसप जून १५, इ.स. १८९९ जुलै १०, इ.स. १९१२ १८ २६ ५६९ १०४ २१.८८ ७३२ १० ४/६८ ३५.३९
१२३ वॉल्टर मीड जून १५, इ.स. १८९९ जून १७, इ.स. १८९९ ३.५० २६५ १/९१ ९१.००
१२४ चार्ली टाउनसेन्ड जून १५, इ.स. १८९९ ऑगस्ट १६, इ.स. १८९९ ५१ ३८ १७.०० १४० ३/५० २५.००
१२५ विली क्वैफ जून २९, इ.स. १८९९ मार्च ४, इ.स. १९०२ १३ २२८ ६८ १९.०० १५ - -
१२६ सेलर यंग जून २९, इ.स. १८९९ जुलै १९, इ.स. १८९९ ४३ ४३ २१.५० ५५६ १२ ४/३० २१.८३
१२७ बिल ब्रॅडली जुलै १७, इ.स. १८९९ ऑगस्ट १६, इ.स. १८९९ २३ २३* २३.०० ६२५ ५/६७ ३८.८३
१२८ आर्थर जोन्स ऑगस्ट १४, इ.स. १८९९ जून १६, इ.स. १९०९ १२ २१ २९१ ३४ १३.८५ २२८ ३/७३ ४४.३३
१२९ सिडनी बार्न्स डिसेंबर १३, इ.स. १९०१ फेब्रुवारी १८, इ.स. १९१४ २७ ३९ २४२ ३८* ८.०६ ७८७३ १८९ ९/१०३ १६.४३
१३० कॉलिन ब्लाइथ डिसेंबर १३, इ.स. १९०१ मार्च १४, इ.स. १९१० १९ ३१ १२ १८३ २७ ९.६३ ४५४६ १०० ८/५९ १८.६२
१३१ लेन ब्राँड डिसेंबर १३, इ.स. १९०१ फेब्रुवारी २७, इ.स. १९०८ २३ ४१ ९८७ १०४ २५.९७ ३८०५ ४७ ८/८१ ३८.५१
१३२ जॉन गन डिसेंबर १३, इ.स. १९०१ मे ३१, इ.स. १९०५ १० ८५ २४ १०.६२ ९९९ १८ ५/७६ २१.५०
१३३ चार्ली मॅकगेही फेब्रुवारी १४, इ.स. १९०२ मार्च ४, इ.स. १९०२ ३८ १८ ९.५० - -
१३४ लायोनेल पलैरेट जुलै २४, इ.स. १९०२ ऑगस्ट १३, इ.स. १९०२ ४९ २० १२.२५ - -
१३५ फ्रेड टेट जुलै २४, इ.स. १९०२ जुलै २६, इ.स. १९०२ ५* ९.०० ९६ २/७ २५.५०
१३६ टेड आर्नोल्ड डिसेंबर ११, इ.स. १९०३ जुलै ३१, इ.स. १९०७ १० १५ १६० ४० १३.३३ १६७७ ३१ ५/३७ २५.४१
१३७ बर्नार्ड बॉसान्केट डिसेंबर ११, इ.स. १९०३ जुलै ५, इ.स. १९०५ १४ १४७ २७ १३.३६ ९७० २५ ८/१०७ २४.१६
१३८ टिप फॉस्टर डिसेंबर ११, इ.स. १९०३ ऑगस्ट २१, इ.स. १९०७ १४ ६०२ २८७ ४६.३० - -
१३९ आल्बर्ट रेल्फ डिसेंबर ११, इ.स. १९०३ मार्च ३, इ.स. १९१४ १३ २१ ४१६ ६३ २३.११ १७६४ २५ ५/८५ २४.९६
१४० आर्थर फील्डर जानेवारी १, इ.स. १९०४ फेब्रुवारी ११, इ.स. १९०८ १२ ७८ २० ११.१४ १४९१ २६ ६/८२ २७.३४
१४१ आल्बर्ट नाइट जानेवारी १, इ.स. १९०४ मार्च ८, इ.स. १९०४ ८१ ७०* १६.१९ - -
१४२ डेव्हिड डेंटन जुलै ३, इ.स. १९०५ मार्च १४, इ.स. १९१० ११ २२ ४२४ १०४ २०.१९ - -
१४३ आर्नोल्ड वॉरेन जुलै ३, इ.स. १९०५ जुलै ५, इ.स. १९०५ ७.०० २३६ ५/५७ १८.८३
१४४ वॉल्टर ब्रिअर्ली जुलै २४, इ.स. १९०५ जून १२, इ.स. १९१२ २१ ११* ७.०० ७०५ १७ ५/११० २१.२२
१४५ रेजी स्पूनर जुलै २४, इ.स. १९०५ ऑगस्ट २२, इ.स. १९१२ १० १५ ४८१ ११९ ३२.०६ - -
१४६ जॅक क्रॉफर्ड जानेवारी २, इ.स. १९०६ फेब्रुवारी २७, इ.स. १९०८ १२ २३ ४६९ ७४ २२.३३ २२०३ ३९ ५/४८ २९.४८
१४७ फ्रेडरिक फेन जानेवारी २, इ.स. १९०६ मार्च १४, इ.स. १९१० १४ २७ ६८२ १४३ २६.२३ - -
१४८ अर्नी हेस जानेवारी २, इ.स. १९०६ ऑगस्ट १३, इ.स. १९१२ ८६ ३५ १०.७५ ९० १/२८ ५२.००
१४९ वॉल्टर लीस जानेवारी २, इ.स. १९०६ एप्रिल २, इ.स. १९०६ ६६ २५* ११.०० १२५६ २६ ६/७८ १७.९७
१५० लियोनार्ड मून मार्च ६, इ.स. १९०६ एप्रिल २, इ.स. १९०६ १८२ ३६ २२.७५ - -
१५१ जॉन हार्टली मार्च १०, इ.स. १९०६ एप्रिल २, इ.स. १९०६ १५ ३.७५ १९२ १/६२ ११५.००
१५२ नेव्हिल नॉक्स जुलै २९, इ.स. १९०७ ऑगस्ट २१, इ.स. १९०७ २४ ८* ८.०० १२६ २/३९ २५.००
१५३ जॉर्ज गन डिसेंबर १३, इ.स. १९०७ एप्रिल १२, इ.स. १९३० १५ २९ ११२० १२२* ४०.०० १२ - -
१५४ ज्यो हार्डस्टाफ, सिनियर डिसेंबर १३, इ.स. १९०७ फेब्रुवारी २७, इ.स. १९०८ १० ३११ ७२ ३१.१० - -
१५५ केनेथ हचिंग्स डिसेंबर १३, इ.स. १९०७ ऑगस्ट ११, इ.स. १९०९ १२ ३४१ १२६ २८.४१ ९० १/५ ८१.००
१५६ डिक यंग डिसेंबर १३, इ.स. १९०७ फेब्रुवारी २७, इ.स. १९०८ २७ १३ ६.७५ - -
१५७ जॅक हॉब्स जानेवारी १, इ.स. १९०८ ऑगस्ट २२, इ.स. १९३० ६१ १०२ ५४१० २११ ५६.९४ ३७६ १/१९ १६५.००
१५८ ज्यो हम्फ्रीस जानेवारी १, इ.स. १९०८ फेब्रुवारी ११, इ.स. १९०८ ४४ १६ ८.८० - -
१५९ जॉर्ज थॉम्पसन मे २७, इ.स. १९०९ मार्च १४, इ.स. १९१० १० २७३ ६३ ३०.३३ १३६७ २३ ४/५० २७.७३
१६० जॉन किंग जून १४, इ.स. १९०९ जून १६, इ.स. १९०९ ६४ ६० ३२.०० १६२ १/९९ ९९.००
१६१ जॅक शार्प जुलै १, इ.स. १९०९ ऑगस्ट ११, इ.स. १९०९ १८८ १०५ ४७.०० १८३ ३/६७ ३७.००
१६२ डग्लस कार ऑगस्ट ९, इ.स. १९०९ ऑगस्ट ११, इ.स. १९०९ ०.०० ४१४ ५/१४६ ४०.२८
१६३ फ्रँक वूली ऑगस्ट ९, इ.स. १९०९ ऑगस्ट २२, इ.स. १९३४ ६४ ९८ ३२८३ १५४ ३६.०७ ६४९५ ८३ ७/७६ ३३.९१
१६४ मोरिस बर्ड जानेवारी १, इ.स. १९१० मार्च ३, इ.स. १९१४ १० १६ २८० ६१ १८.६६ २६४ ३/११ १५.००
१६५ क्लॉड बकेनहॅम जानेवारी १, इ.स. १९१० मार्च ९, इ.स. १९१० ४३ १७ ६.१४ ११८२ २१ ५/११५ २८.२३
१६६ एच.डी.जी. लेव्हेसन-गॉवर जानेवारी १, इ.स. १९१० मार्च ३, इ.स. १९१० ९५ ३१ २३.७५ - -
१६७ जॉर्ज सिम्पसन-हेवार्ड जानेवारी १, इ.स. १९१० मार्च १४, इ.स. १९१० १०५ २९* १५.०० ८९८ २३ ६/४३ १८.२६
१६८ हर्बर्ट स्ट्रडविक जानेवारी १, इ.स. १९१० ऑगस्ट १८, इ.स. १९२६ २८ ४२ १३ २३० २४ ७.९३ - -
१६९ नेव्हिल टफनेल मार्च ११, इ.स. १९१० मार्च १४, इ.स. १९१० १४ १४ १४.०० - -
१७० जॉनी डग्लस डिसेंबर १५, इ.स. १९११ जानेवारी ८, इ.स. १९२५ २३ ३५ ९६२ ११९ २९.१५ २८१२ ४५ ५/४६ ३३.०२
१७१ फ्रॅंक फॉस्टर डिसेंबर १५, इ.स. १९११ ऑगस्ट २२, इ.स. १९१२ ११ १५ ३३० ७१ २३.५७ २४४७ ४५ ६/९१ २०.५७
१७२ जॅक हर्न डिसेंबर १५, इ.स. १९११ जून १५, इ.स. १९२६ २४ ३६ ८०६ ११४ २६.०० २९२६ ३० ५/४९ ४८.७३
१७३ सेप किन्नैर डिसेंबर १५, इ.स. १९११ डिसेंबर २१, इ.स. १९११ ५२ ३० २६.०० - -
१७४ फिल मीड डिसेंबर १५, इ.स. १९११ डिसेंबर ५, इ.स. १९२८ १७ २६ ११८५ १८२* ४९.३७ - -
१७५ बिल हिच डिसेंबर ३०, इ.स. १९११ ऑगस्ट १६, इ.स. १९२१ १० १०३ ५१* १४.७१ ४६२ २/३१ ४६.४२
१७६ टायगर स्मिथ डिसेंबर ३०, इ.स. १९११ डिसेंबर ३०, इ.स. १९१३ ११ १४ ११३ २२ ८.६९ - -
१७७ जोसेफ व्हाइन फेब्रुवारी ९, इ.स. १९१२ मार्च १, इ.स. १९१२ ४६ ३६ ४६.०० - -
१७८ हॅरी डीन जून २४, इ.स. १९१२ ऑगस्ट २२, इ.स. १९१२ १० ५.०० ४४७ ११ ४/१९ १३.९०
१७९ मेजर बूथ डिसेंबर १३, इ.स. १९१३ मार्च ३, इ.स. १९१४ ४६ ३२ २३.०० ३१२ ४/४९ १८.५७
१८० लायोनेल हॅलाम टेनिसन डिसेंबर १३, इ.स. १९१३ ऑगस्ट १६, इ.स. १९२१ १२ ३४५ ७४* ३१.३६ - -

महायुद्धांदरम्यानची वर्षे (१९१९-१९३९)

संपादन
इंग्लिश कसोटी क्रिकेट खेळाडू
नाव पहिला सामना शेवटचा सामना सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी
१८१ पॅट्सी हेंड्रेन डिसेंबर १७ इ.स. १९२० मार्च १८ इ.स. १९३५ ५१ ८३ ३५२५ २०५* ४७.६३ ४७ १/२७ ३१.००
१८२ सिस पार्किन डिसेंबर १७ इ.स. १९२० जून १७ इ.स. १९२४ १० १६ १६० ३६ १२.३० २०९५ ३२ ५/३८ ३५.२५
१८३ जॅक रसेल डिसेंबर १७ इ.स. १९२० फेब्रुवारी २२ इ.स. १९२३ १० १८ ९१० १४० ५६.८७ - -
१८४ एब वॅडिंग्टन डिसेंबर १७ इ.स. १९२० फेब्रुवारी १६ इ.स. १९२१ १६ ४.०० २७६ १/३५ ११९.००
१८५ हॅरी हॉवेल डिसेंबर ३१ इ.स. १९२० ऑगस्ट १९ इ.स. १९२४ १५ ७.५० ९१८ ४/११५ ७९.८५
१८६ हॅरी मेकपीस डिसेंबर ३१ इ.स. १९२० मार्च १ इ.स. १९२१ २७९ ११७ ३४.८७ - -
१८७ पर्सी फेंडल जानेवारी १४ इ.स. १९२१ जून १८ इ.स. १९२९ १३ २१ ३८० ६० १९.०० २१७८ २९ ५/९० ४०.८६
१८८ आर्थर डॉल्फिन फेब्रुवारी ११ इ.स. १९२१ फेब्रुवारी १६ इ.स. १९२१ ०.५० - -
१८९ रॉकली विल्सन फेब्रुवारी २५ इ.स. १९२१ मार्च १ इ.स. १९२१ १० ५.०० १२३ २/२८ १२.००
१९० पर्सी होम्स मे २८ इ.स. १९२१ जून २८ इ.स. १९३२ १४ ३५७ ८८ २७.४६ - -
१९१ व्हॅलेंस जुप मे २८ इ.स. १९२१ जुलै २४ इ.स. १९२८ १३ २०८ ३८ १७.३३ १३०१ २८ ४/३७ २२.००
१९२ डोनाल्ड नाइट मे २८ इ.स. १९२१ जून १४ इ.स. १९२१ ५४ ३८ १३.५० - -
१९३ टॉम रिचमंड मे २८ इ.स. १९२१ मे ३० इ.स. १९२१ ३.०० ११४ २/६९ ४३.००
१९४ अर्नेस्ट टिल्डेस्ली मे २८ इ.स. १९२१ मार्च १६ इ.स. १९२९ १४ २० ९९० १२२* ५५.०० - -
१९५ आल्फ्रेड डिपर जून ११ इ.स. १९२१ जून १४ इ.स. १९२१ ५१ ४० २५.५० - -
१९६ जॅक डर्स्टन जून ११ इ.स. १९२१ जून १४ इ.स. १९२१ ६* ८.०० २०२ ४/१०२ २७.१९
१९७ जॉन एव्हान्स जून ११ इ.स. १९२१ जून १४ इ.स. १९२१ १८ १४ ९.०० - -
१९८ नायजेल हेग जून ११ इ.स. १९२१ एप्रिल १२ इ.स. १९३० १२६ ४७ १४.०० १०२६ १३ ३/७३ ३४.४६
१९९ जॉर्ज ब्राउन जुलै २ इ.स. १९२१ फेब्रुवारी २२ इ.स. १९२३ १२ २९९ ८४* २९.८९ - -
२०० अँडी डुकाट जुलै २ इ.स. १९२१ जुलै ५ इ.स. १९२१ २.५० - -
२०१ वॉली हार्डिंज जुलै २ इ.स. १९२१ जुलै ५ इ.स. १९२१ ३० २५ १५.०० - -
२०२ जॅक व्हाइट जुलै २ इ.स. १९२१ फेब्रुवारी २५ इ.स. १९३१ १५ २२ २३९ २९ १८.३८ ४८०१ ४९ ८/१२६ ३२.२६
२०३ चार्ली हॅलोझ जुलै २३ इ.स. १९२१ जून २६ इ.स. १९२८ ४२ २६ ४२.०० - -
२०४ चार्ली पार्कर जुलै २३ इ.स. १९२१ जुलै २६ इ.स. १९२१ ३* - १६८ २/३२ १६.००
२०५ अँड्र्यू सँडहॅम ऑगस्ट १३ इ.स. १९२१ एप्रिल १२ इ.स. १९३० १४ २३ ८७९ ३२५ ३८.२१ - -
२०६ आर्थर कार डिसेंबर २३ इ.स. १९२२ ऑगस्ट २० इ.स. १९२९ ११ १३ २३७ ६३ १९.७५ - -
२०७ आर्थर गिलीगन डिसेंबर २३ इ.स. १९२२ मार्च ४ इ.स. १९२५ ११ १६ २०९ ३९* १६.०७ २४०४ ३६ ६/७ २९.०५
२०८ ॲलेक केनेडी डिसेंबर २३ इ.स. १९२२ फेब्रुवारी २२ इ.स. १९२३ ९३ ४१* १५.५० १६८३ ३१ ५/७६ १९.३२
२०९ फ्रँक मान डिसेंबर २३ इ.स. १९२२ फेब्रुवारी २२ इ.स. १९२३ २८१ ८४ ३५.१२ - -
२१० ग्रेव्हिल स्टीवन्स डिसेंबर २३ इ.स. १९२२ फेब्रुवारी ६ इ.स. १९३० १० १७ २६३ ६९ १५.४७ ११८६ २० ५/९० ३२.३९
२११ जॉर्ज मॅकोले जानेवारी १ इ.स. १९२३ जुलै २२ इ.स. १९३३ १० ११२ ७६ १८.६६ १७०१ २४ ५/६४ २७.५८
२१२ जॉर्ज स्ट्रीट जानेवारी १८ इ.स. १९२३ जानेवारी २२ इ.स. १९२३ ११ ७* ११.०० - -
२१३ पर्सी चॅपमन जून १४ इ.स. १९२४ फेब्रुवारी २५ इ.स. १९३१ २६ ३६ ९२५ १२१ २८.९० ४० - -
२१४ रॉय किल्नर जून १४ इ.स. १९२४ जुलै २७ इ.स. १९२६ २३३ ७४ ३३.२८ २३६८ २४ ४/५१ ३०.५८
२१५ हर्बर्ट सटक्लिफ जून १४ इ.स. १९२४ जुलै २ इ.स. १९३५ ५४ ८४ ४५५५ १९४ ६०.७३ - -
२१६ मॉरिस टेट जून १४ इ.स. १९२४ जुलै ३० इ.स. १९३५ ३९ ५२ ११९८ १००* २५.४८ १२५२३ १५५ ६/४२ २६.१६
२१७ जॉर्ज वूड जून १४ इ.स. १९२४ जुलै १५ इ.स. १९२४ ३.५० - -
२१८ डिक टिल्डेस्ली जून २८ इ.स. १९२४ जुलै १५ इ.स. १९३० ४७ २९ ७.८३ १६१५ १९ ३/५० ३२.५७
२१९ जॉर्ज डकवर्थ जुलै २६ इ.स. १९२४ ऑगस्ट १८ इ.स. १९३६ २४ २८ १२ २३४ ३९* १४.६२ - -
२२० जॉर्ज गियरी जुलै २६ इ.स. १९२४ जून २५ इ.स. १९३४ १४ २० २४९ ६६ १५.५६ ३८१० ४६ ७/७० २९.४१
२२१ जॅक मॅकब्रायन जुलै २६ इ.स. १९२४ जुलै २९ इ.स. १९२४ - - -
२२२ टिच फ्रीमन डिसेंबर १९ इ.स. १९२४ ऑगस्ट २० इ.स. १९२९ १२ १६ १५४ ५०* १४.०० ३७३२ ६६ ७/७१ २५.८६
२२३ डॉजर व्हायसॉल जानेवारी १६ इ.स. १९२५ ऑगस्ट २२ इ.स. १९३० २०९ ७६ २९.८५ १६ - -
२२४ फ्रेड रूट जून १२ इ.स. १९२६ जुलै २७ इ.स. १९२६ - ६४२ ४/८४ २४.२५
२२५ हॅरॉल्ड लारवूड जून २६ इ.स. १९२६ फेब्रुवारी २८ इ.स. १९३३ २१ २८ ४८५ ९८ १९.३९ ४९६९ ७८ ६/३२ २८.३५
२२६ इवार्ट ऍस्टिल डिसेंबर २४ इ.स. १९२७ एप्रिल १२ इ.स. १९३० १५ १९० ४० १२.६६ २१८२ २५ ४/५८ ३४.२४
२२७ वॉली हॅमंड डिसेंबर २४ इ.स. १९२७ मार्च २५ इ.स. १९४७ ८५ १४० १६ ७२४९ ३३६* ५८.४५ ७९६९ ८३ ५/३६ ३७.८०
२२८ जॉफ्री लेग डिसेंबर २४ इ.स. १९२७ फेब्रुवारी २४ इ.स. १९३० २९९ १९६ ४९.८३ ३० - -
२२९ इयान पीबल्स डिसेंबर २४ इ.स. १९२७ ऑगस्ट १८ इ.स. १९३१ १३ १७ ९८ २६ १०.८८ २८८२ ४५ ६/६३ ३०.९१
२३० रॉनी स्टॅनिफोर्थ डिसेंबर २४ इ.स. १९२७ फेब्रुवारी १ इ.स. १९२८ १३ ६* २.६० - -
२३१ आर.ई.एस. वायट डिसेंबर २४ इ.स. १९२७ मार्च ३ इ.स. १९३७ ४० ६४ १८३९ १४९ ३१.७० १३९५ १८ ३/४ ३५.६६
२३२ सॅम स्टेपल्स जानेवारी २१ इ.स. १९२८ फेब्रुवारी ८ इ.स. १९२८ ६५ ३९ १३.०० ११४९ १५ ३/५० २९.००
२३३ एडी डॉसन फेब्रुवारी ४ इ.स. १९२८ फेब्रुवारी २४ इ.स. १९३० १७५ ५५ १९.४४ - -
२३४ हॅरी इलियट फेब्रुवारी ४ इ.स. १९२८ फेब्रुवारी १३ इ.स. १९३४ ६१ ३७* १५.२५ - -
२३५ डग्लस जार्डिन फेब्रुवारी ४ इ.स. १९२८ फेब्रुवारी १३ इ.स. १९३४ २२ ३३ १२९६ १२७ ४८.०० - -
२३६ हॅरी स्मिथ जून २३ इ.स. १९२८ जून २६ इ.स. १९२८ ७.०० - -
२३७ मॉरिस लेलँड ऑगस्ट ११ इ.स. १९२८ ऑगस्ट २४ इ.स. १९३८ ४१ ६५ २७६४ १८७ ४६.०६ ११०३ ३/९१ ९७.५०
२३८ दुलीपसिंहजी जून १५ इ.स. १९२९ ऑगस्ट १८ इ.स. १९३१ १२ १९ ९९५ १७३ ५८.५२ - -
२३९ टॉम किलिक जून १५ इ.स. १९२९ जुलै २ इ.स. १९२९ ८१ ३१ २०.२५ - -
२४० जॅक ओ'कॉनॉर जून २९ इ.स. १९२९ एप्रिल १२ इ.स. १९३० १५३ ५१ २१.८५ १६२ १/३१ ७२.००
२४१ वॉल्टर रॉबिन्स जून २९ इ.स. १९२९ ऑगस्ट १७ इ.स. १९३७ १९ २७ ६१२ १०८ २६.६० ३३१८ ६४ ६/३२ २७.४६
२४२ टेड बोली जुलै १३ इ.स. १९२९ फेब्रुवारी २४ इ.स. १९३० २५२ १०९ ३६.०० २५२ - -
२४३ फ्रेड बॅरॅट जुलै २७ इ.स. १९२९ फेब्रुवारी २४ इ.स. १९३० २८ १७ ९.३३ ७५० १/८ ४७.००
२४४ लेस एम्स ऑगस्ट १७ इ.स. १९२९ मार्च १४ इ.स. १९३९ ४७ ७२ १२ २४३४ १४९ ४०.५६ - -
२४५ नॉबी क्लार्क ऑगस्ट १७ इ.स. १९२९ ऑगस्ट २२ इ.स. १९३४ ३६ १० ९.०० १९३१ ३२ ५/९८ २८.०९
२४६ मॉरिस ॲलॉम जानेवारी १० इ.स. १९३० जानेवारी २० इ.स. १९३१ १४ ८* १४.०० ८१७ १४ ५/३८ १८.९२
२४७ टिच कॉर्नफोर्ड जानेवारी १० इ.स. १९३० फेब्रुवारी २४ इ.स. १९३० ३६ १८ ९.०० - -
२४८ हॅरोल्ड गिलीगन जानेवारी १० इ.स. १९३० फेब्रुवारी २१ इ.स. १९३० ७१ ३२ १७.७५ - -
२४९ स्टॅन निकोल्स जानेवारी १० इ.स. १९३० ऑगस्ट २२ इ.स. १९३९ १४ १९ ३५५ ७८* २९.५८ २५६५ ४१ ६/३५ २८.०९
२५० मॉरिस टर्नबुल जानेवारी १० इ.स. १९३० जून ३० इ.स. १९३६ १३ २२४ ६१ २०.३६ - -
२५१ स्टॅन वर्थिंग्टन जानेवारी १० इ.स. १९३० मार्च ३ इ.स. १९३७ ११ ३२१ १२८ २९.१८ ६३३ २/१९ ३९.५०
२५२ फ्रेडी कॅल्थोर्प जानेवारी ११ इ.स. १९३० एप्रिल १२ इ.स. १९३० १२९ ४९ १८.४२ २०४ १/३८ ९१.००
२५३ बिल व्होस जानेवारी ११ इ.स. १९३० जानेवारी ७ इ.स. १९४७ २७ ३८ १५ ३०८ ६६ १३.३९ ६३६० ९८ ७/७० २७.८८
२५४ लेस्ली टाउनसेंड फेब्रुवारी २१ इ.स. १९३० फेब्रुवारी १३ इ.स. १९३४ ९७ ४० १६.१६ ३९९ २/२२ ३४.१६
२५५ गब्बी ऍलन जून २७ इ.स. १९३० एप्रिल १ इ.स. १९४८ २५ ३३ ७५० १२२ २४.१९ ४३८६ ८१ ७/८० २९.३७
२५६ टॉम गॉडार्ड जुलै २५ इ.स. १९३० ऑगस्ट २२ इ.स. १९३९ १३ ६.५० १५६३ २२ ६/२९ २६.७२
२५७ बिल फॅरिमाँड फेब्रुवारी १३ इ.स. १९३१ जुलै २ इ.स. १९३५ ११६ ३५ १६.५७ - -
२५८ हॅरी ली फेब्रुवारी १३ इ.स. १९३१ फेब्रुवारी १७ इ.स. १९३१ १९ १८ ९.५० - -
२५९ जॉन आर्नोल्ड जून २७ इ.स. १९३१ जून ३० इ.स. १९३१ ३४ ३४ १७.०० - -
२६० फ्रेड बेकवेल जून २७ इ.स. १९३१ ऑगस्ट २० इ.स. १९३५ ४०९ १०७ ४५.४४ १८ - -
२६१ फ्रेडी ब्राउन जुलै २९ इ.स. १९३१ जून ३० इ.स. १९५३ २२ ३० ७३४ ७९ २५.३१ ३२६० ४५ ५/४९ ३१.०६
२६२ हेडली व्हेरिटी जुलै २९ इ.स. १९३१ जून २७ इ.स. १९३९ ४० ४४ १२ ६६९ ६६* २०.९० १११७३ १४४ ८/४३ २४.३७
२६३ एडी पेंटर ऑगस्ट १५ इ.स. १९३१ जुलै २५ इ.स. १९३९ २० ३१ १५४० २४३ ५९.२३ - -
२६४ बिल बोव्स जून २५ इ.स. १९३२ जून २५ इ.स. १९४६ १५ ११ २८ १०* ४.६६ ३६५५ ६८ ६/३३ २२.३३
२६५ इफ्तिखार अली खान पटौडी डिसेंबर १५ इ.स. १९३२ जून १२ इ.स. १९३४ १४४ १०२ २८.८० - -
२६६ टॉमी मिचेल फेब्रुवारी १० इ.स. १९३३ जुलै २ इ.स. १९३५ २० ५.०० ८९४ २/४९ ६२.२५
२६७ सिरिल वॉल्टर्स जून २४ इ.स. १९३३ ऑगस्ट २२ इ.स. १९३४ ११ १८ ७८४ १०२ ५२.२६ - -
२६८ जेम्स लँगरिज जुलै २२ इ.स. १९३३ ऑगस्ट २० इ.स. १९४६ २४२ ७० २६.८८ १०७४ १९ ७/५६ २१.७३
२६९ चार्ली बार्नेट ऑगस्ट १२ इ.स. १९३३ जून १५ इ.स. १९४८ २० ३५ १०९८ १२९ ३५.४१ २५६ - -
२७० चार्ल्स मॅरियट ऑगस्ट १२ इ.स. १९३३ ऑगस्ट १५ इ.स. १९३३ ०.०० २४७ ११ ६/५९ ८.७२
२७१ आर्थर मिचेल डिसेंबर १५ इ.स. १९३३ जून ३० इ.स. १९३६ १० २९८ ७२ २९.८० - -
२७२ ब्रायन व्हॅलेंटाइन डिसेंबर १५ इ.स. १९३३ मार्च १४ इ.स. १९३९ ४५४ १३६ ६४.८५ - -
२७३ हॉपर लेव्हेट जानेवारी ५ इ.स. १९३४ जानेवारी ८ इ.स. १९३४ ७.०० - -
२७४ केन फार्न्स जून ८ इ.स. १९३४ मार्च १४ इ.स. १९३९ १५ १७ ५८ २० ४.८३ ३९३२ ६० ६/९६ २८.६४
२७५ लेन हॉपवूड जुलै ६ इ.स. १९३४ जुलै २४ इ.स. १९३४ १२ ६.०० ४६२ - -
२७६ वॉल्टर कीटन जुलै २० इ.स. १९३४ ऑगस्ट २२ इ.स. १९३९ ५७ २५ १४.२५ - -
२७७ एरिक हॉलिस जानेवारी ८ इ.स. १९३५ जुलै २५ इ.स. १९५० १३ १५ ३७ १८* ५.२८ ३५५४ ४४ ७/५० ३०.२७
२७८ एरॉल होम्स जानेवारी ८ इ.स. १९३५ जुलै २ इ.स. १९३५ ११४ ८५* १६.२८ १०८ १/१० ३८.००
२७९ जॅक इड्डॉन जानेवारी ८ इ.स. १९३५ जून १८ इ.स. १९३५ १७० ७३ २८.३३ ६६ - -
२८० जॉर्ज पेन जानेवारी ८ इ.स. १९३५ मार्च १८ इ.स. १९३५ ९७ ४९ १६.१६ १०४४ १७ ५/१६८ २७.४७
२८१ जिम स्मिथ जानेवारी ८ इ.स. १९३५ जुलै २७ इ.स. १९३७ १० १०२ २७ १०.१९ ९३० १५ ५/१६ २६.१९
२८२ डेव्हिड टाउनसेंड जानेवारी २४ इ.स. १९३५ मार्च १८ इ.स. १९३५ ७७ ३६ १२.८३ - -
२८३ मँडी मिचेल-इनेस जून १५ इ.स. १९३५ जून १८ इ.स. १९३५ ५.०० - -
२८४ विल्फ बार्बर जुलै १३ इ.स. १९३५ जुलै ३० इ.स. १९३५ ८३ ४४ २०.७५ १/० ०.००
२८५ ज्यो हार्डस्टाफ, जुनियर जुलै १३ इ.स. १९३५ जून १५ इ.स. १९४८ २३ ३८ १६३६ २०५* ४६.७४ - -
२८६ जिम सिम्स जुलै १३ इ.स. १९३५ जानेवारी ७ इ.स. १९३७ १६ १२ ४.०० ८८७ ११ ५/७३ ४३.६३
२८७ डेनिस स्मिथ जुलै १३ इ.स. १९३५ जुलै ३० इ.स. १९३५ १२८ ५७ ३२.०० - -
२८८ जॉनी क्ले ऑगस्ट १७ इ.स. १९३५ ऑगस्ट २० इ.स. १९३५ - १९२ - -
२८९ हॉपर रीड ऑगस्ट १७ इ.स. १९३५ ऑगस्ट २० इ.स. १९३५ - २७० ४/१३६ ३३.३३
२९० हॅरोल्ड गिम्बलेट जून २७ इ.स. १९३६ जून २७ इ.स. १९३९ १२९ ६७* ३२.२५ - -
२९१ आर्थर फॅग जुलै २५ इ.स. १९३६ जुलै २५ इ.स. १९३९ १५० ३९ १८.७५ - -
२९२ लॉरी फिशलॉक जुलै २५ इ.स. १९३६ मार्च ५ इ.स. १९४७ ४७ १९* ११.७५ - -
२९३ आल्फ गोवर जुलै २५ इ.स. १९३६ ऑगस्ट २० इ.स. १९४६ २* - ८१६ ३/८५ ४४.८७
२९४ लेन हटन जून २६ इ.स. १९३७ मार्च २८ इ.स. १९५५ ७९ १३८ १५ ६९७१ ३६४ ५६.६७ २६० १/२ ७७.३३
२९५ जिम पार्क्स थोरला जून २६ इ.स. १९३७ जून २९ इ.स. १९३७ २९ २२ १४.५० १२६ २/२६ १२.००
२९६ आर्थर वेलार्ड जुलै २४ इ.स. १९३७ जून २८ इ.स. १९३८ ४७ ३८ ११.७५ ४५६ ४/८१ ३३.८५
२९७ डेनिस कॉम्प्टन ऑगस्ट १४ इ.स. १९३७ मार्च ५ इ.स. १९५७ ७८ १३१ १५ ५८०७ २७८ ५०.०६ २७१० २५ ५/७० ५६.३९
२९८ ऑस्टिन मॅथ्यूस ऑगस्ट १४ इ.स. १९३७ ऑगस्ट १७ इ.स. १९३७ २* - १८० १/१३ ३२.५०
२९९ सिरिल वॉशब्रूक ऑगस्ट १४ इ.स. १९३७ ऑगस्ट २८ इ.स. १९५६ ३७ ६६ २५६९ १९५ ४२.८१ ३६ १/२५ ३३.००
३०० बिल एडरिच जून १० इ.स. १९३८ फेब्रुवारी २ इ.स. १९५५ ३९ ६३ २४४० २१९ ४०.०० ३२३४ ४१ ४/६८ ४१.२९
३०१ रेज सिनफील्ड जून १० इ.स. १९३८ जून १४ इ.स. १९३८ ६.०० ३७८ १/५१ ६१.५०
३०२ डग राइट जून १० इ.स. १९३८ मार्च २८ इ.स. १९५१ ३४ ३९ १३ २८९ ४५ ११.११ ८१३५ १०८ ७/१०५ ३९.११
३०३ फ्रेड प्राइस जुलै २२ इ.स. १९३८ जुलै २५ इ.स. १९३८ ३.०० - -
३०४ आर्थर वूड ऑगस्ट २० इ.स. १९३८ ऑगस्ट २२ इ.स. १९३९ ८० ५३ २०.०० - -
३०५ पॉल गिब डिसेंबर २४ इ.स. १९३८ डिसेंबर ४ इ.स. १९४६ १३ ५८१ १२० ४४.६९ - -
३०६ लेन विल्किन्सन डिसेंबर २४ इ.स. १९३८ फेब्रुवारी २२ इ.स. १९३९ ३.०० ५७३ २/१२ ३८.७१
३०७ नॉर्मन यार्डली डिसेंबर २४ इ.स. १९३८ जुलै २५ इ.स. १९५० २० ३४ ८१२ ९९ २५.३७ १६६२ २१ ३/६७ ३३.६६
३०८ रेज पर्क्स मार्च ३ इ.स. १९३९ ऑगस्ट २२ इ.स. १९३९ २* - ८२९ ११ ५/१०० ३२.२७
३०९ बिल कॉपसॉन जून २४ इ.स. १९३९ ऑगस्ट २० इ.स. १९४७ ६.०० ७६२ १५ ५/८५ १९.८०
३१० बडी ओल्डफील्ड ऑगस्ट १९ इ.स. १९३९ ऑगस्ट २२ इ.स. १९३९ ९९ ८० ४९.५० - -

महायुद्धपश्चात कालखंड (१९४६-१९५९)

संपादन
इंग्लिश कसोटी क्रिकेट खेळाडू
नाव पहिला सामना शेवटचा सामना सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी
३११ ॲलेक बेडसर जून २२ १९४६ जुलै १२ १९५५ ५१ ७१ १५ ७१४ ७९ १२.७५ १५९१८ २३६ ७/४४ २४.८९
३१२ जॅक आयकिन जून २२ १९४६ ऑगस्ट १७ १९५५ १८ ३१ ६०६ ६० २०.८९ ५७२ १/३८ ११८.००
३१३ फ्रँक स्मेल्स जून २२ १९४६ जून २५ १९४६ २५ २५ २५.०० १२० ३/४४ २०.६६
३१४ डिक पोलार्ड जुलै २० १९४६ जुलै २७ १९४८ १३ १०* १३.०० ११०२ १५ ५/२४ २५.१९
३१५ गॉडफ्रे इवान्स ऑगस्ट १७ १९४६ जून २० १९५९ ९१ १३३ १४ २४३९ १०४ २०.४९ - -
३१६ पीटर स्मिथ ऑगस्ट १७ १९४६ मार्च २५ १९४७ ३३ २४ ६.५९ ५३८ २/१७२ १०६.३३
३१७ सॅम कूक जून ७ १९४७ जून ११ १९४७ २.०० १८० - -
३१८ टॉम डॉलरी जून ७ १९४७ जून १२ १९५० ७२ ३७ १०.२८ - -
३१९ जॅक मार्टिन जून ७ १९४७ जून ११ १९४७ २६ २६ १३.०० २७० १/१११ १२९.००
३२० जॉर्ज पोप जून २१ १९४७ जून २५ १९४७ ८* - २१८ १/४९ ८५.००
३२१ केन क्रॅन्स्टन जुलै ५ १९४७ जुलै २७ १९४८ १४ २०९ ४५ १४.९२ १०१० १८ ४/१२ २५.६१
३२२ क्लिफ ग्लॅडविन जुलै ५ १९४७ जून २८ १९४९ ११ १७० ५१* २८.३३ २१२९ १५ ३/२१ ३८.०६
३२३ हॅरोल्ड बटलर जुलै २६ १९४७ फेब्रुवारी १६ १९४८ १५ १५* १५.०० ५५२ १२ ४/३४ १७.९१
३२४ जॅक यंग जुलै २६ १९४७ जून २८ १९४९ १० २८ १०* ५.५९ २३६८ १७ ३/६५ ४४.५२
३२५ डिक हॉवर्थ ऑगस्ट १६ १९४७ एप्रिल १ १९४८ १० १४५ ४५* १८.१२ १५३६ १९ ६/१२४ ३३.४२
३२६ जॅक रॉबर्टसन ऑगस्ट १६ १९४७ फेब्रुवारी १० १९५२ ११ २१ ८८१ १३३ ४६.३६ १३८ २/१७ २९.००
३२७ डेनिस ब्रूक्स जानेवारी २१ १९४८ जानेवारी २६ १९४८ १७ १० ८.५० - -
३२८ जिम लेकर जानेवारी २१ १९४८ फेब्रुवारी १३ १९५९ ४६ ६३ १५ ६७६ ६३ १४.०८ १२०२७ १९३ १०/५३ २१.२४
३२९ विन्स्टन प्लेस जानेवारी २१ १९४८ एप्रिल १ १९४८ १४४ १०७ २८.८० - -
३३० जेराल्ड स्मिथसन जानेवारी २१ १९४८ फेब्रुवारी १६ १९४८ ७० ३५ २३.३३ - -
३३१ मॉरिस ट्रेमलेट जानेवारी २१ १९४८ एप्रिल १ १९४८ २० १८* ६.६६ ४९२ २/९८ ५६.५०
३३२ बिली ग्रिफिथ फेब्रुवारी ११ १९४८ मार्च ९ १९४९ १५७ १४० ३१.३९ - -
३३३ जॉनी वॉर्डल फेब्रुवारी ११ १९४८ जून २२ १९५७ २८ ४१ ६५३ ६६ १९.७८ ६५९७ १०२ ७/३६ २०.३९
३३४ ॲलेक कॉक्सन जून २४ १९४८ जून २९ १९४८ १९ १९ ९.५० ३७८ २/९० ५७.३३
३३५ जॅक क्रॅप जुलै ८ १९४८ मार्च ९ १९४९ १३ ३१९ ५६ २९.०० - -
३३६ जॉर्ज एमेट जुलै ८ १९४८ जुलै १३ १९४८ १० १० ५.०० - -
३३७ जॉन ड्यूझ ऑगस्ट १४ १९४८ डिसेंबर २२ १९५० १० १२१ ६७ १२.०९ - -
३३८ ॲलन वॉटकिन्स ऑगस्ट १४ १९४८ जुलै १९ १९५२ १५ २४ ८१० १३७* ४०.५० १३६४ ११ ३/२० ५०.३६
३३९ रोली जेन्किन्स डिसेंबर १६ १९४८ जून २४ १९५२ १२ १९८ ३९ १८.०० २११८ ३२ ५/११६ ३४.३१
३४० जॉर्ज मान डिसेंबर १६ १९४८ जून २८ १९४९ १२ ३७६ १३६* ३७.६० - -
३४१ रेज सिम्पसन डिसेंबर १६ १९४८ मार्च २८ १९५५ २७ ४५ १४०१ १५६* ३३.३५ ४५ २/४ ११.००
३४२ ट्रेव्हर बेली जून ११ १९४९ फेब्रुवारी १८ १९५९ ६१ ९१ १४ २२९० १३४* २९.७४ ९७१२ १३२ ७/३४ २९.२१
३४३ ॲलन व्हार्टन जून ११ १९४९ जून १४ १९४९ २० १३ १०.०० - -
३४४ ब्रायन क्लोझ जुलै २३ १९४९ जुलै १३ १९७६ २२ ३७ ८८७ ७० २५.३४ १२१२ १८ ४/३५ २९.५५
३४५ लेस जॅक्सन जुलै २३ १९४९ जुलै ८ १९६१ १५ १५.०० ४९८ २/२६ २२.१४
३४६ बॉब बेरी जून ८ १९५० जून २९ १९५० ४* ३.०० ६५३ ५/६३ २५.३३
३४७ ह्युबर्ट डॉगार्ट जून ८ १९५० जून २९ १९५० ७६ २९ १९.०० - -
३४८ गिल्बर्ट पार्कहाउस जून २४ १९५० जुलै २८ १९५९ १३ ३७३ ७८ २८.६९ - -
३४९ डग इनसोल जुलै २० १९५० जून ४ १९५७ १७ ४०८ ११०* २७.१९ - -
३५० डेरेक शॅकलटन जुलै २० १९५० ऑगस्ट २६ १९६३ १३ ११३ ४२ १८.८३ २०७८ १८ ४/७२ ४२.६६
३५१ माल्कम हिल्टन ऑगस्ट १२ १९५० फेब्रुवारी १० १९५२ ३७ १५ ७.४० १२४४ १४ ५/६१ ३४.०७
३५२ आर्थर मॅकइंटायर ऑगस्ट १२ १९५० जुलै २६ १९५५ १९ ३.१६ - -
३५३ डेव्हिड शेपर्ड ऑगस्ट १२ १९५० मार्च १९ १९६३ २२ ३३ ११७२ ११९ ३७.८० - -
३५४ जॉन वॉर जानेवारी ५ १९५१ फेब्रुवारी ८ १९५१ १.०० ५८४ १/७६ २८१.००
३५५ रॉय टॅटरसॉल फेब्रुवारी २ १९५१ जून १५ १९५४ १६ १७ ५० १०* ५.०० ४२२८ ५८ ७/५२ २६.०८
३५६ ब्रायन स्थॅथम मार्च १७ १९५१ ऑगस्ट ३१ १९६५ ७० ८७ २८ ६७५ ३८ ११.४४ १६०५६ २५२ ७/३९ २४.८४
३५७ विली वॅट्सन जून ७ १९५१ मार्च १८ १९५९ २३ ३७ ८७९ ११६ २५.८५ - -
३५८ टॉम ग्रेव्हनी जुलै ५ १९५१ जून १७ १९६९ ७९ १२३ १३ ४८८२ २५८ ४४.३८ २६० १/३४ १६७.००
३५९ जॉन ब्रेनन जुलै २६ १९५१ ऑगस्ट १८ १९५१ १६ १६ ८.०० - -
३६० फ्रँक लोसन जुलै २६ १९५१ जुलै २६ १९५५ १३ २४५ ६८ १८.८४ - -
३६१ पीटर मे जुलै २६ १९५१ ऑगस्ट २२ १९६१ ६६ १०६ ४५३७ २८५* ४६.७७ - -
३६२ डोनाल्ड कार नोव्हेंबर २ १९५१ फेब्रुवारी १० १९५२ १३५ ७६ ३३.७५ २१० २/८४ ७०.००
३६३ नायजेल हॉवार्ड नोव्हेंबर २ १९५१ जानेवारी १४ १९५२ ८६ २३ १७.१९ - -
३६४ डॉन केन्यन नोव्हेंबर २ १९५१ जुलै १२ १९५५ १५ १९२ ८७ १२.८० - -
३६५ फ्रेड रिजवे नोव्हेंबर २ १९५१ फेब्रुवारी १० १९५२ ४९ २४ ८.१६ ७९३ ४/८३ ५४.१४
३६६ डिक स्पूनर नोव्हेंबर २ १९५१ ऑगस्ट १७ १९५२ १४ ३५४ ९२ २७.२३ - -
३६७ एडी लेडबीटर डिसेंबर १४ १९५१ जानेवारी ४ १९५२ ४० ३८ २०.०० २८९ १/३८ १०९.००
३६८ सिरिल पूल डिसेंबर ३० १९५१ फेब्रुवारी १० १९५२ १६१ ६९* ४०.२५ ३० - -
३६९ फ्रेड ट्रुमन जून ५ १९५२ जून २२ १९६५ ६७ ८५ १४ ९८१ ३९* १३.८१ १५१७८ ३०७ ८/३१ २१.५७
३७० टोनी लॉक जुलै १७ १९५२ एप्रिल ३ १९६८ ४९ ६३ ७४२ ८९ १३.७४ १३१४७ १७४ ७/३५ २५.५८
३७१ ॲलन मॉस जानेवारी १५ १९५४ जुलै ११ १९६० ६१ २६ १०.१६ १६५७ २१ ४/३५ २९.८०
३७२ चार्ल्स पामर फेब्रुवारी ६ १९५४ फेब्रुवारी १२ १९५४ २२ २२ ११.०० ३० - -
३७३ बॉब ॲपलयार्ड जुलै १ १९५४ जून १२ १९५६ ५१ १९* १७.०० १५९६ ३१ ५/५१ १७.८७
३७४ जिम मॅककॉनन जुलै २२ १९५४ ऑगस्ट १७ १९५४ १८ ११ ९.०० २१६ ३/१९ १८.५०
३७५ जिम पार्क्स धाकटा जुलै २२ १९५४ मार्च ५ १९६८ ४६ ६८ १९६२ १०८* ३२.१६ ५४ १/४३ ५१.००
३७६ पीटर लोडर ऑगस्ट १२ १९५४ जानेवारी ५ १९५९ १३ १९ ७६ १७ ५.८४ २६६२ ३९ ६/३६ २२.५१
३७७ फ्रँक टायसन ऑगस्ट १२ १९५४ मार्च १८ १९५९ १७ २४ २३० ३७* १०.९५ ३४५२ ७६ ७/२७ १८.५६
३७८ कीथ अँड्रु नोव्हेंबर २६ १९५४ जून १० १९६३ २९ १५ ९.६६ - -
३७९ कॉलिन काउड्री नोव्हेंबर २६ १९५४ फेब्रुवारी १३ १९७५ ११४ १८८ १५ ७६२४ १८२ ४४.०६ ११९ - -
३८० केन बॅरिंग्टन जून ९ १९५५ जुलै ३० १९६८ ८२ १३१ १५ ६८०६ २५६ ५८.६७ २७१५ २९ ३/४ ४४.८२
३८१ फ्रेड टिटमस जून २३ १९५५ जानेवारी ३० १९७५ ५३ ७६ ११ १४४९ ८४* २२.२९ १५११८ १५३ ७/७९ ३२.२२
३८२ पीटर रिचर्डसन जून ७ १९५६ जुलै ९ १९६३ ३४ ५६ २०६१ १२६ ३७.४७ १२० २/१० १६.००
३८३ ॲलन ओकमन जुलै १२ १९५६ जुलै ३१ १९५६ १४ १० ७.०० ४८ - -
३८४ डोनाल्ड स्मिथ जून २० १९५७ जुलै २७ १९५७ २५ १६* ८.३३ २७० १/१२ ९७.००
३८५ डिक रिचर्डसन जुलै ४ १९५७ जुलै ९ १९५७ ३३ ३३ ३३.०० - -
३८६ एम.जे.के. स्मिथ जून ५ १९५८ जुलै १८ १९७२ ५० ७८ २२७८ १२१ ३१.६३ २१४ १/१० १२८.००
३८७ आर्थर मिल्टन जुलै ३ १९५८ जून २० १९५९ २०४ १०४* २५.५० २४ - -
३८८ टेड डेक्स्टर जुलै २४ १९५८ ऑगस्ट २७ १९६८ ६२ १०२ ४५०२ २०५ ४७.८९ ५३१७ ६६ ४/१० ३४.९३
३८९ रे इलिंगवर्थ जुलै २४ १९५८ ऑगस्ट २७ १९७३ ६१ ९० ११ १८३६ ११३ २३.२४ ११९३४ १२२ ६/२९ ३१.२०
३९० रमन सुब्बा राव जुलै २४ १९५८ ऑगस्ट २२ १९६१ १३ २२ ९८४ १३७ ४६.८५ - -
३९१ रॉय स्वेटमन जानेवारी ९ १९५९ मार्च १५ १९६० ११ १७ २५४ ६५ १६.९३ - -
३९२ जॉन मॉर्टिमोर फेब्रुवारी १३ १९५९ जुलै २८ १९६४ १२ २४३ ७३* २४.३० २१६२ १३ ३/३६ ५६.३८
३९३ टॉमी ग्रीनहाउ जून ४ १९५९ ऑगस्ट २३ १९६० १.३३ ११२९ १६ ५/३५ २२.३१
३९४ मार्टिन हॉर्टन जून ४ १९५९ जून २० १९५९ ६० ५८ ३०.०० २३८ २/२४ २९.५०
३९५ केन टेलर जून ४ १९५९ जुलै ६ १९६४ ५७ २४ ११.४० १२ - -
३९६ जॉफ पुलर जुलै २ १९५९ जानेवारी ३० १९६३ २८ ४९ १९७४ १७५ ४३.८६ ६६ १/१ ३७.००
३९७ हॅरोल्ड ऱ्होड्स जुलै २ १९५९ जुलै २८ १९५९ ०* - ४४९ ४/५० २७.११

१९६० चे दशक

संपादन
इंग्लिश कसोटी क्रिकेट खेळाडू
नाव पहिला सामना शेवटचा सामना सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी
३९८ डेव्हिड ॲलन जानेवारी ६ १९६० जून ४ १९६६ ३९ ५१ १५ ९१८ ८८ २५.५० ११२९७ १२२ ५/३० ३०.९७
३९९ बॉब बार्बर जून ९ १९६० जून ११ १९६८ २८ ४५ १४९५ १८५ ३५.५९ ३४२६ ४२ ४/१३२ ४३.००
४०० पीटर वॉकर जून ९ १९६० जुलै ११ १९६० १२८ ५२ ३२.०० ७८ - -
४०१ डग पॅजेट जुलै २१ १९६० ऑगस्ट २३ १९६० ५१ ३१ १२.७५ १२ - -
४०२ जॉन मरे जून ८ १९६१ ऑगस्ट १ १९६७ २१ २८ ५०६ ११२ २२.०० - -
४०३ जॅक फ्लाव्हेल जुलै २७ १९६१ जुलै ६ १९६४ ३१ १४ ७.७५ ७९२ २/६५ ५२.४२
४०४ ॲलन ब्राउन ऑक्टोबर २१ १९६१ नोव्हेंबर १६ १९६१ ३* - ३२३ ३/२७ ५०.००
४०५ एरिक रसेल ऑक्टोबर २१ १९६१ ऑगस्ट १ १९६७ १० १८ ३६२ ७० २१.२९ १४४ - -
४०६ बुच व्हाइट ऑक्टोबर २१ १९६१ फेब्रुवारी ७ १९६२ ०.०० २२० ३/६५ २९.७५
४०७ डेव्हिड स्मिथ नोव्हेंबर ११ १९६१ जानेवारी १५ १९६२ ३८ ३४ ९.५० ९७२ २/६० ५९.८३
४०८ बॅरी नाइट डिसेंबर १ १९६१ ऑगस्ट १२ १९६९ २९ ३८ ८१२ १२७ २६.१९ ५३७७ ७० ४/३८ ३१.७५
४०९ जॉफ मिलमन डिसेंबर ३० १९६१ जून २३ १९६२ ६० ३२* १२.०० - -
४१० पीटर पारफिट डिसेंबर ३० १९६१ ऑगस्ट १६ १९७२ ३७ ५२ १८८२ १३१* ४०.९१ १३२६ १२ २/५ ४७.८३
४११ लेन कोल्डवेल जून २१ १९६२ जून २३ १९६४ ६* ४.५० १६६८ २२ ६/८५ २७.७२
४१२ मिकी स्ट्युअर्ट जून २१ १९६२ जानेवारी २६ १९६४ १२ ३८५ ८७ ३५.०० - -
४१३ डेव्हिड लार्टर ऑगस्ट १६ १९६२ ऑगस्ट ९ १९६५ १० १६ १० ३.२० २१७२ ३७ ५/५७ २५.४३
४१४ ॲलन स्मिथ नोव्हेंबर ३० १९६२ मार्च १९ १९६३ ११८ ६९* २९.५० - -
४१५ जॉन एडरिच जून ६ १९६३ जुलै १३ १९७६ ७७ १२७ ५१३८ ३१०* ४३.५४ ३० - -
४१६ फिल शार्प जुलै ४ १९६३ ऑगस्ट २६ १९६९ १२ २१ ७८६ १११ ४६.२३ - -
४१७ ब्रायन बोलस जुलै २५ १९६३ फेब्रुवारी २० १९६४ १२ ४९६ ८८ ४१.३३ १८ - -
४१८ डॉन विल्सन जानेवारी १०, १९६४ मार्च १ १९७१ ७५ ४२ १२.५० १४७२ ११ २/१७ ४२.३६
४१९ जिमी बिंक्स जानेवारी २१, १९६४ फेब्रुवारी ३ १९६४ ९१ ५५ २२.७५ - -
४२० जेफ जोन्स जानेवारी २१, १९६४ एप्रिल ३ १९६८ १५ १७ ३८ १६ ४.७५ ३५४६ ४४ ६/११८ ४०.२०
४२१ जॉन प्राइस जानेवारी २१, १९६४ जून २६ १९७२ १५ १५ ६६ ३२ ७.३३ २७२४ ४० ५/७३ ३५.०२
४२२ जॉफ बॉयकॉट जून ४, १९६४ जानेवारी ६ १९८२ १०८ १९३ २३ ८११४ २४६* ४७.७२ ९४४ ३/४७ ५४.५७
४२३ नॉर्मन गिफर्ड जून १८, १९६४ जून २६ १९७३ १५ २० १७९ २५* १६.२७ ३०८४ ३३ ५/५५ ३१.०९
४२४ टॉम कार्टराइट जुलै २३, १९६४ ऑगस्ट ९ १९६५ २६ ५.२० १६११ १५ ६/९४ ३६.२६
४२५ फ्रेड रम्सी जुलै २३, १९६४ जुलै २७ १९६५ ३० २१* १५.०० ११४५ १७ ४/२५ २७.११
४२६ इयान थॉमसन डिसेंबर ४, १९६४ फेब्रुवारी १७ १९६५ ६९ ३९ २३.०० १४८८ २/५५ ६३.११
४२७ केन पामर फेब्रुवारी १२ १९६५ फेब्रुवारी १७ १९६५ १० १० १०.०० ३७८ १/११३ १८९.००
४२८ जॉन स्नो जून १७ १९६५ जुलै २७ १९७६ ४९ ७१ १४ ७७२ ७३ १३.५४ १२०२१ २०२ ७/४० २६.६६
४२९ डेव्हिड ब्राउन जुलै २२ १९६५ जुलै २८ १९६९ २६ ३४ ३४२ ४४* ११.७९ ५०९८ ७९ ५/४२ २८.३१
४३० केन हिग्स ऑगस्ट २६ १९६५ जून ११ १९६८ १५ १९ १८५ ६३ ११.५६ ४११२ ७१ ६/९१ २०.७४
४३१ कॉलिन मिलबर्न जून २ १९६६ मार्च १० इ.स. १९६९ १६ ६५४ १३९ ४६.७१ - -
४३२ बेसिल डि'ऑलिव्हेरा जून १६ १९६६ ऑगस्ट १६ इ.स. १९७२ ४४ ७० २४८४ १५८ ४०.०६ ५७०६ ४७ ३/४६ ३९.५५
४३३ डेरेक अंडरवूड जून ३० १९६६ फेब्रुवारी २१ इ.स. १९८२ ८६ ११६ ३५ ९३७ ४५* ११.५६ २१८६२ २९७ ८/५१ २५.८३
४३४ डेनिस अमिस ऑगस्ट १८ १९६६ जुलै १२ इ.स. १९७७ ५० ८८ १० ३६१२ २६२* ४६.३० - -
४३५ रॉबिन हॉब्स जून ८ इ.स. १९६७ जुलै १३ इ.स. १९७१ ३४ १५* ६.७९ १२९१ १२ ३/२५ ४०.०८
४३६ जॉफ आर्नोल्ड ऑगस्ट १० इ.स. १९६७ जुलै १४ इ.स. १९७५ ३४ ४६ ११ ४२१ ५९ १२.०२ ७६५० ११५ ६/४५ २८.२९
४३७ ॲलन नॉट ऑगस्ट १० इ.स. १९६७ सप्टेंबर १ इ.स. १९८१ ९५ १४९ १५ ४३८९ १३५ ३२.७५ - -
४३८ पॅट पोकॉक फेब्रुवारी २९ १९६८ फेब्रुवारी ५ इ.स. १९८५ २५ ३७ २०६ ३३ ६.२४ ६६५० ६७ ६/७९ ४४.४१
४३९ कीथ फ्लेचर जुलै २५ १९६८ फेब्रुवारी २१ इ.स. १९८२ ५९ ९६ १४ ३२७२ २१६ ३९.९० २८५ १/६ ९६.५०
४४० रॉजर प्रिदू जुलै २५ १९६८ मार्च ३ इ.स. १९६९ १०२ ६४ २०.३९ १२ - -
४४१ बॉब कॉटॅम फेब्रुवारी २१ इ.स. १९६९ जानेवारी ४ इ.स. १९७३ २७ १३ ६.७५ ९०३ १४ ४/५० २३.३५
४४२ जॉन हॅम्पशायर जून २६ इ.स. १९६९ ऑगस्ट १९ इ.स. १९७५ १६ ४०३ १०७ २६.८६ - -
४४३ ॲलन वॉर्ड जुलै २४ इ.स. १९६९ जुलै २७ इ.स. १९७६ ४० २१ ८.०० ७६१ १४ ४/६१ ३२.३५
४४४ माइक डेनिस ऑगस्ट २१ इ.स. १९६९ जुलै १४ इ.स. १९७५ २८ ४५ १६६७ १८८ ३९.६९ - -

१९७० चे दशक

संपादन
इंग्लिश कसोटी क्रिकेट खेळाडू
नाव पहिला सामना शेवटचा सामना सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी
४४५ ब्रायन लकहर्स्ट नोव्हेंबर २७, इ.स. १९७० डिसेंबर १७ इ.स. १९७४ २१ ४१ १२९८ १३१ ३६.०५ ५७ १/९ ३२.००
४४६ केन शटलवर्थ नोव्हेंबर २७, इ.स. १९७० जून ८ इ.स. १९७१ ४६ २१ ७.६६ १०७१ १२ ५/४७ ३५.५८
४४७ पीटर लीव्हर डिसेंबर ११, इ.स. १९७० ऑगस्ट ५ इ.स. १९७५ १७ १८ ३५० ८८* २१.८७ ३५७१ ४१ ६/३८ ३६.८०
४४८ बॉब विलिस जानेवारी ९, इ.स. १९७१ जुलै १६ इ.स. १९८४ ९० १२८ ५५ ८४० २८* ११.५० १७३५७ ३२५ ८/४३ २५.१९
४४९ बॉब टेलर फेब्रुवारी २५, इ.स. १९७१ मार्च २४ इ.स. १९८४ ५७ ८३ १२ ११५६ ९७ १६.२८ १२ - -
४५० रिचर्ड हटन जून १७, इ.स. १९७१ ऑगस्ट २४ इ.स. १९७१ २१९ ८१ ३६.५० ७३८ ३/७२ २८.५५
४५१ जॉन जेमिसन ऑगस्ट ५, इ.स. १९७१ मार्च ११ इ.स. १९७४ २१४ ८२ २६.७५ ४२ १/१७ १७.००
४५२ टोनी ग्रेग जून ८, इ.स. १९७२ ऑगस्ट ३० इ.स. १९७७ ५८ ९३ ३५९९ १४८ ४०.४३ ९८०२ १४१ ८/८६ ३२.२०
४५३ बॅरी वूड ऑगस्ट १०, इ.स. १९७२ जून ५ इ.स. १९७८ १२ २१ ४५४ ९० २१.६१ ९८ - -
४५४ टोनी लुईस डिसेंबर २०, इ.स. १९७२ जून १२ इ.स. १९७३ १६ ४५७ १२५ ३२.६४ - -
४५५ क्रिस ओल्ड डिसेंबर ३०, इ.स. १९७२ ऑगस्ट २ इ.स. १९८१ ४६ ६६ ८४५ ६५ १४.८२ ८८५८ १४३ ७/५० २८.११
४५६ जॅक बर्केनशॉ जानेवारी २५, इ.स. १९७३ एप्रिल ५ इ.स. १९७४ १४८ ६४ २१.१४ १०१७ १३ ५/५७ ३६.०७
४५७ ग्रॅहाम रूप जानेवारी २५, इ.स. १९७३ ऑगस्ट १ इ.स. १९७८ २१ ३२ ८६० ७७ ३०.७१ १७२ - -
४५८ फ्रॅंक हेस जुलै २६, इ.स. १९७३ जुलै २७ इ.स. १९७६ १७ २४४ १०६* १५.२५ - -
४५९ माइक हेंड्रिक्स जून ६, इ.स. १९७४ सप्टेंबर १ इ.स. १९८१ ३० ३५ १५ १२८ १५ ६.४० ६२०८ ८७ ४/२८ २५.८३
४६० डेव्हिड लॉइड जून २०, इ.स. १९७४ जानेवारी ३० इ.स. १९७५ १५ ५५२ २१४* ४२.४६ २४ - -
४६१ ग्रॅहाम गूच जुलै १०, इ.स. १९७५ फेब्रुवारी ७ १९९५ ११८ २१५ ८९०० ३३३ ४२.५८ २६५५ २३ ३/३९ ४६.४७
४६२ डेव्हिड स्टील जुलै ३१, इ.स. १९७५ ऑगस्ट १७ इ.स. १९७६ १६ ६७३ १०६ ४२.०६ ८८ १/१ १९.५०
४६३ बॉब वूल्मर जुलै ३१, इ.स. १९७५ जुलै ७ इ.स. १९८१ १९ ३४ १०५९ १४९ ३३.०९ ५४६ १/८ ७४.७५
४६४ फिल एडमंड्स ऑगस्ट १४, इ.स. १९७५ ऑगस्ट ११ इ.स. १९८७ ५१ ६५ १५ ८७५ ६४ १७.५० १२०२८ १२५ ७/६६ ३४.१८
४६५ माइक ब्रेअर्ली जून ३, इ.स. १९७६ सप्टेंबर १ इ.स. १९८१ ३९ ६६ १४४२ ९१ २२.८८ - -
४६६ माइक सेल्वी जुलै ८, इ.स. १९७६ फेब्रुवारी १६ इ.स. १९७७ १५ ५* ७.५० ४९२ ४/४१ ५७.१६
४६७ क्रिस बाल्डरस्टोन जुलै २२, इ.स. १९७६ ऑगस्ट १७ इ.स. १९७६ ३९ ३५ ९.७५ ९६ १/८० ८०.००
४६८ पीटर विली जुलै २२, इ.स. १९७६ जुलै २९ इ.स. १९८६ २६ ५० ११८४ १०२* २६.९० १०९१ २/७३ ६५.१४
४६९ जॉफ मिलर ऑगस्ट १२, इ.स. १९७६ जुलै ३ इ.स. १९८४ ३४ ५१ १२१३ ९८* २५.८० ५१४९ ६० ५/४४ ३०.९८
४७० ग्रॅहाम बार्लो डिसेंबर १७, इ.स. १९७६ जून २१ इ.स. १९७७ १७ ७* ४.२५ - -
४७१ जॉन लीव्हर डिसेंबर १७, इ.स. १९७६ जून २३ इ.स. १९८६ २१ ३१ ३०६ ५३ ११.७६ ४४३३ ७३ ७/४६ २६.७२
४७२ डेरेक रॅन्डल जानेवारी १, इ.स. १९७७ जून १८ इ.स. १९८४ ४७ ७९ २४७० १७४ ३३.३७ १६ - -
४७३ रॉजर टोलचार्ड जानेवारी १, इ.स. १९७७ फेब्रुवारी १६ इ.स. १९७७ १२९ ६७ २५.८० - -
४७४ इयान बॉथम जुलै २८, इ.स. १९७७ जून २१ इ.स. १९९२ १०२ १६१ ५२०० २०८ ३३.५४ २१८१५ ३८३ ८/३४ २८.४०
४७५ जॉफ कोप डिसेंबर १४, इ.स. १९७७ जानेवारी २३ इ.स. १९७८ ४० २२ १३.३३ ८६४ ३/१०२ ३४.६२
४७६ ब्रायन रोझ डिसेंबर १४, इ.स. १९७७ फेब्रुवारी १८ इ.स. १९८१ १६ ३५८ ७० २५.५७ - -
४७७ माइक गॅटिंग जानेवारी १८, इ.स. १९७८ फेब्रुवारी ७ १९९५ ७९ १३८ १४ ४४०९ २०७ ३५.५५ ७५२ १/१४ ७९.२५
४७८ क्लाइव्ह रॅडली फेब्रुवारी २४, इ.स. १९७८ ऑगस्ट २८ इ.स. १९७८ १० ४८१ १५८ ४८.१० - -
४७९ डेव्हिड गोवर जून १, इ.स. १९७८ ऑगस्ट ९ इ.स. १९९२ ११७ २०४ १८ ८२३१ २१५ ४४.२५ ३६ १/१ २०.००
४८० जॉन एम्बुरी ऑगस्ट २४, इ.स. १९७८ जुलै ३० १९९५ ६४ ९६ २० १७१३ ७५ २२.५३ १५३९१ १४७ ७/७८ ३८.४०
४८१ डेव्हिड बेरस्टो ऑगस्ट ३०, इ.स. १९७९ मार्च १८ इ.स. १९८१ १२५ ५९ २०.८३ - -
४८२ ॲलन बुचर ऑगस्ट ३०, इ.स. १९७९ सप्टेंबर ४ इ.स. १९७९ ३४ २० १७.०० १२ - -
४८३ ग्रॅहाम डिली डिसेंबर १४, इ.स. १९७९ जुलै ११ इ.स. १९८९ ४१ ५८ १९ ५२१ ५६ १३.३५ ८१९२ १३८ ६/३८ २९.७६

१९८० चे दशक

संपादन
इंग्लिश कसोटी क्रिकेट खेळाडू
नाव पहिला सामना शेवटचा सामना सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी
४८४ वेन लार्किन्स फेब्रुवारी १ इ.स. १९८० जानेवारी ८ इ.स. १९९१ १३ २५ ४९३ ६४ २०.५४ - -
४८५ ग्रॅहाम स्टीव्हन्सन फेब्रुवारी १५ इ.स. १९८० एप्रिल १ इ.स. १९८१ २८ २७* २८.०० ३१२ ३/१११ ३६.६०
४८६ क्रिस टॅवरे जून ५ इ.स. १९८० जुलै ११ इ.स. १९८९ ३१ ५६ १७५५ १४९ ३२.५० ३० - -
४८७ बिल ॲथी ऑगस्ट २८ इ.स. १९८० जुलै २६ इ.स. १९८८ २३ ४१ ९१९ १२३ २२.९७ - -
४८८ पॉल डाउन्टन फेब्रुवारी १३ इ.स. १९८१ जुलै ५ इ.स. १९८८ ३० ४८ ७८५ ७४ १९.६२ - -
४८९ रोलँड बुचर मार्च १३ इ.स. १९८१ एप्रिल १५ इ.स. १९८१ ७१ ३२ १४.१९ - -
४९० रॉबिन जॅकमन मार्च १३ इ.स. १९८१ ऑगस्ट ३१ इ.स. १९८२ ४२ १७ ७.०० १०७० १४ ४/११० ३१.७८
४९१ पॉल ॲलॉट ऑगस्ट १३ इ.स. १९८१ ऑगस्ट ६ इ.स. १९८५ १३ १८ २१३ ५२* १४.१९ २२२५ २६ ६/६१ ४१.६९
४९२ पॉल पार्कर ऑगस्ट २७ इ.स. १९८१ सप्टेंबर १ इ.स. १९८१ १३ १३ ६.५० - -
४९३ जॉफ कूक फेब्रुवारी १७ इ.स. १९८२ जानेवारी ७ इ.स. १९८३ १३ २०३ ६६ १५.६१ ४२ - -
४९४ ॲलन लॅम्ब जून १० इ.स. १९८२ जून २१ इ.स. १९९२ ७९ १३९ १० ४६५६ १४२ ३६.०९ ३० १/६ २३.००
४९५ डेरेक प्रिंगल जून १० इ.स. १९८२ ऑगस्ट ९ इ.स. १९९२ ३० ५० ६९५ ६३ १५.१० ५२८७ ७० ५/९५ ३५.९७
४९६ इयान ग्रेग जुलै २९ इ.स. १९८२ ऑगस्ट १६ इ.स. १९८२ २६ १४ ६.५० १८८ ४/५३ २८.५०
४९७ एडी हेमिंग्स जुलै २९ इ.स. १९८२ जानेवारी ८ इ.स. १९९१ १६ २१ ३८३ ९५ २२.५२ ४४३७ ४३ ६/५८ ४२.४४
४९८ ग्रेम फाउलर ऑगस्ट २६ इ.स. १९८२ फेब्रुवारी ५ इ.स. १९८५ २१ ३७ १३०७ २०१ ३५.३२ १८ - -
४९९ व्हिक मार्क्स ऑगस्ट २६ इ.स. १९८२ मार्च २४ इ.स. १९८४ १० २४९ ८३ २७.६६ १०८२ ११ ३/७८ ४४.००
५०० नॉर्मन कोवान्स नोव्हेंबर १२ इ.स. १९८२ जून १८ इ.स. १९८५ १९ २९ १७५ ३६ ७.९५ ३४५२ ५१ ६/७७ ३९.२७
५०१ निक कूक ऑगस्ट ११ इ.स. १९८३ ऑगस्ट २९ इ.स. १९८९ १५ २५ १७९ ३१ ८.५२ ४१७४ ५२ ६/६५ ३२.४८
५०२ नील फॉस्टर ऑगस्ट ११ इ.स. १९८३ जून २१ १९९३ २९ ४५ ४४६ ३९ ११.७३ ६२६१ ८८ ८/१०७ ३२.८५
५०३ क्रिस स्मिथ ऑगस्ट ११ इ.स. १९८३ जून २३ इ.स. १९८६ १४ ३९२ ९१ ३०.१५ १०२ २/३१ १३.००
५०४ टोनी पिगॉट फेब्रुवारी ३ इ.स. १९८४ फेब्रुवारी ५ इ.स. १९८४ १२ ८* १२.०० १०२ २/७५ ३७.५०
५०५ अँडी लॉइड जून १४ इ.स. १९८४ जून १८ इ.स. १९८४ १० १०* - - -
५०६ क्रिस ब्रॉड जून २८ इ.स. १९८४ जून २७ इ.स. १९८९ २५ ४४ १६६१ १६२ ३९.५४ - -
५०७ पॉल टेरी जुलै १२ इ.स. १९८४ जुलै ३१ इ.स. १९८४ १६ ५.३३ - -
५०८ जोनाथन ॲग्न्यू ऑगस्ट ९ इ.स. १९८४ ऑगस्ट ६ इ.स. १९८५ १० १०.०० ५५२ २/५१ ९३.२५
५०९ रिचर्ड एलिसन ऑगस्ट ९ इ.स. १९८४ जून १० इ.स. १९८६ ११ १६ २०२ ४१ १३.४६ २२६४ ३५ ६/७७ २९.९४
५१० क्रिस काउड्री नोव्हेंबर २८ इ.स. १९८४ जुलै २६ इ.स. १९८८ १०१ ३८ १४.४२ ३९९ २/६५ ७७.२५
५११ टिम रॉबिन्सन नोव्हेंबर २८ इ.स. १९८४ ऑगस्ट १ इ.स. १९८९ २९ ४९ १६०१ १७५ ३६.३८ - -
५१२ आर्नी साइडबॉटम जुलै ११ इ.स. १९८५ जुलै १६ इ.स. १९८५ २.०० ११२ १/६५ ६५.००
५१३ लेस टेलर ऑगस्ट १५ इ.स. १९८५ सप्टेंबर २ इ.स. १९८५ १* - ३८१ २/३४ ४४.५०
५१४ डेव्हिड स्मिथ फेब्रुवारी २१ इ.स. १९८६ एप्रिल ५ इ.स. १९८६ ८० ४७ २०.०० - -
५१५ ग्रेग थॉमस फेब्रुवारी २१ इ.स. १९८६ ऑगस्ट १२ इ.स. १९८६ १० ८३ ३१* १३.८३ ७७४ १० ४/७० ५०.३९
५१६ विल्फ स्लॅक मार्च ७ इ.स. १९८६ जून २३ इ.स. १९८६ ८१ ५२ १३.५० - -
५१७ ब्रुस फ्रेंच जून १९ इ.स. १९८६ मार्च ७ इ.स. १९८८ १६ २१ ३०८ ५९ १८.११ - -
५१८ मार्क बेन्सन जुलै ३ इ.स. १९८६ जुलै ८ इ.स. १९८६ ५१ ३० २५.५० - -
५१९ नील रॅडफोर्ड जुलै ३ इ.स. १९८६ फेब्रुवारी २९ इ.स. १९८८ २१ १२* ७.०० ६७८ २/१३१ ८७.७५
५२० मार्टिन मॉक्सॉन जुलै २४ इ.स. १९८६ ऑगस्ट १४ इ.स. १९८९ १० १७ ४५५ ९९ २८.४३ ४८ - -
५२१ ग्लॅड्स्टन स्मॉल ऑगस्ट ७ इ.स. १९८६ फेब्रुवारी ५ इ.स. १९९१ १७ २४ २६३ ५९ १५.४७ ३९२७ ५५ ५/४८ ३४.०१
५२२ फिलिप डिफ्रेटास नोव्हेंबर १४ इ.स. १९८६ जून ११ १९९५ ४४ ६८ ९३४ ८८ १४.८२ ९८३८ १४० ७/७० ३३.५७
५२३ जॅक रिचर्ड्स नोव्हेंबर १४ इ.स. १९८६ ऑगस्ट ८ इ.स. १९८८ १३ २८५ १३३ २१.९२ - -
५२४ जेम्स व्हिटेकर डिसेंबर १२ इ.स. १९८६ डिसेंबर १६ इ.स. १९८६ ११ ११ ११.०० - -
५२५ नील फेयरब्रदर जून ४ इ.स. १९८७ मार्च १८ १९९३ १० १५ २१९ ८३ १५.६४ १२ - -
५२६ डेव्हिड कॅपेल जून २ इ.स. १९८७ एप्रिल १६ १९९० १५ २५ ३७४ ९८ १५.५८ २००० २१ ३/८८ ५०.६६
५२७ पॉल जार्व्हिस फेब्रुवारी १२ इ.स. १९८८ मार्च १८ १९९३ १५ १३२ २९* १०.१५ १९१२ २१ ४/१०७ ४५.९५
५२८ जॉन चाइल्ड्स जून ३० इ.स. १९८८ ऑगस्ट ८ इ.स. १९८८ २* - ५१६ १/१३ ६१.००
५२९ टिम कर्टिस जुलै २१ इ.स. १९८८ ऑगस्ट १४ इ.स. १९८९ १४० ४१ १५.५५ १८ - -
५३० रॉबिन स्मिथ जुलै २१ इ.स. १९८८ जानेवारी ४ इ.स. १९९६ ६२ ११२ १५ ४२३६ १७५ ४३.६७ २४ - -
५३१ रॉब बेली ऑगस्ट ४ इ.स. १९८८ एप्रिल १६ १९९० ११९ ४३ १४.८७ - -
५३२ मॅथ्यू मेनार्ड ऑगस्ट ४ इ.स. १९८८ फेब्रुवारी २४ इ.स. १९९४ ८७ ३५ १०.८७ - -
५३३ किम बार्नेट ऑगस्ट २५ इ.स. १९८८ जुलै ११ इ.स. १९८९ २०७ ८० २९.५७ ३६ - -
५३४ डेव्हिड लॉरेंस ऑगस्ट २५ इ.स. १९८८ फेब्रुवारी १० इ.स. १९९२ ६० ३४ १०.०० १०८९ १८ ५/१०६ ३७.५५
५३५ फिल न्यूपोर्ट ऑगस्ट २५ इ.स. १९८८ फेब्रुवारी ५ इ.स. १९९१ ११० ४०* २७.५० ६६९ १० ४/८७ ४१.७०
५३६ जॅक रसेल ऑगस्ट २५ इ.स. १९८८ मार्च २४ १९९८ ५४ ८६ १६ १८९७ १२८* २७.१० - -
५३७ ॲंगस फ्रेझर जुलै ६ इ.स. १९८९ डिसेंबर २९ १९९८ ४६ ६७ १५ ३८८ ३२ ७.४६ १०८७६ १७७ ८/५३ २७.३२
५३८ माइक आथरटन ऑगस्ट १० इ.स. १९८९ ऑगस्ट २७ इ.स. २००१ ११५ २१२ ७७२८ १८५* ३७.६९ ४०८ १/२० १५१.००
५३९ डेव्हन माल्कम ऑगस्ट १० इ.स. १९८९ ऑगस्ट २३ १९९७ ४० ५८ १९ २३६ २९ ६.०५ ८४८० १२८ ९/५७ ३७.०९
५४० ॲलन इग्लेस्डेन ऑगस्ट २४ इ.स. १९८९ मार्च २२ इ.स. १९९४ ३* ३.०० ५५५ २/९१ ५४.८३
५४१ जॉन स्टीफन्सन ऑगस्ट २४ इ.स. १९८९ ऑगस्ट २९ इ.स. १९८९ ३६ २५ १८.०० - -

१९९० चे दशक

संपादन
इंग्लिश कसोटी क्रिकेट खेळाडू
नाव पहिला सामना शेवटचा सामना सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी
५४२ नासिर हुसेन १९९०-२००४ ९६ १७१ १६ ५७६४ २०७ ३७.१९ ३० - १५ - - - ६७ -
५४३ ऍलेक स्टुअर्ट १९९०-२००३ १३३ २३५ २१ ८४६३ १९० ३९.५५ २० - १३ - - - २६३ १४
५४४ क्रिस लुईस १९९०-१९९६ ३२ ५१ ११०५ ११७ २३.०२ ६८५२ २२० ३४९० ९३ ६/१११ ३७.५३ २५ -
५४५ जॉन मॉरिस १९९० ७१ ३२ २३.६७ - - - - - - -
५४६ नील विल्यम्स १९९० - ३८ ३८ ३८.०० २४६ १४८ २/१४८ ७४.०० - -
५४७ फिल टफनेल १९९०-२००१ ४२ ५९ २९ १५३ २२* ५.१० ११२८८ ५०५ ४५६० १२१ ७/४७ ३७.६९ १२ -
५४८ ग्रेम हिक १९९१-२००१ ६५ ११४ ३३८३ १७८ ३१.३२ ३०५७ १२८ १३०६ २३ ४/१२६ ५६.७८ ९० -
५४९ मार्क रामप्रकाश १९९१-२००२ ५२ ९२ २३५० १५४ २७.३३ ८९५ १६ ४७७ १/२ ११९.२५ ३९ -
५५० स्टीव वॉटकिन १९९१-१९९३ - २५ १३ ५.०० ५३४ १७ ३०५ ११ ४/६५ २७.७३ -
५५१ रिचर्ड इलिंगवर्थ १९९१-१९९५ १४ १२८ २८ १८.२९ १४८५ ७७ ६१५ १९ ४/९६ ३२.३७ -
५५२ ह्यु मॉरिस १९९१ - ११५ ४४ १९.१७ - - - - - - -
५५३ डर्मॉट रीव १९९२ - १२४ ५९ २४.८० १४९ ६० १/४ ३०.०० -
५५४ इयान सॅलिसबरी १९९२-२००० १५ २५ ३६८ ५० १६.७३ २४९२ ५० १५३९ २० ४/१६३ ७६.९५ -
५५५ टिम मंटन १९९२ २५ २५* २५.०० ४०५ १५ २०० २/२२ ५०.०० - -
५५६ नील मॅलेंडर १९९२ - २.६७ ४४९ २० २१५ १० ५/५० २१.५० - -
५५७ पॉल टेलर १९९३-१९९४ ३४ १७* १७.०० २८८ १५६ १/१८ ५२.०० - -
५५८ रिचर्ड ब्लेकी १९९३ - १.७५ - - - - - - -
५५९ अँड्रु कॅडिक १९९३-२००३ ६२ ९५ १२ ८६१ ४९* १०.३७ १३५५८ ५०१ ६९९९ २३४ ७/४६ २९.९१ २१ -
५६० पीटर सच १९९३-१९९९ ११ १६ ६७ १४* ६.०९ ३१२४ १३५ १२४२ ३७ ६/६७ ३३.५७ -
५६१ मार्क आयलॉट १९९३-१९९५ २८ १५ ७.०० १०४२ ३८ ५४२ १२ ३/४८ ४५.१७ - -
५६२ मार्क लॅथवेल १९९३ - ७८ ३३ १९.५० - - - - - - - -
५६३ मार्टिन मॅककेग १९९३-१९९४ - २१ ११ ४.२० ५९३ १७ ३९० ४/१२१ ६५.०० -
५६४ ग्रॅहाम थॉर्प १९९३-२००५ १०० १७९ २८ ६७४४ २००* ४४.६६ १३८ ३७ - - - १०५ -
५६५ मार्टिन बिकनेल १९९३-२००३ - ४५ १५ ६.४३ १०८० ३९ ५४३ १४ ४/८४ ३८.७९ -
५६६ स्टीव ऱ्होड्स १९९४-१९९५ ११ १७ २९४ ६५* २४.५० - - - - - - ४६
५६७ क्रेग व्हाइट १९९४-२००२ ३० ५० १०५२ १२१ २४.४७ ३९५९ ११९ २२२० ५९ ५/३२ ३७.६३ १४ -
५६८ डॅरेन गॉफ १९९४-२००३ ५८ ८६ १८ ८५५ ६५ १२.५७ ११८२१ ३६९ ६५०३ २२९ ६/४२ २८.४० १३ -
५६९ जॉन क्रॉली १९९४-२००३ ३७ ६१ १८०० १५६* ३४.६२ - - - - - - २९ -
५७० ज्योई बेंजामिन १९९४ - ०.०० १६८ ८० ४/४२ २०.०० - -
५७१ पीटर मार्टिन १९९५-१९९७ १३ - ११५ २९ ८.८५ १४५२ ७३ ५८० १७ ४/६० ३४.१२ -
५७२ डॉमिनिक कॉर्क १९९५-२००२ ३७ ५६ ८६४ ५९ १८.०० ७६७८ २६४ ३९०६ १३१ ७/४३ २९.८२ १८ -
५७३ जेसन गॅलियान १९९५ - ७४ २८ १२.३३ ८४ ६२ - - - -
५७४ निक नाइट १९९५-२००१ १७ ३० - ७१९ ११३ २३.९७ - - - - - - २६ -
५७५ माइक वॅटकिन्सन १९९५-१९९६ १६७ ८२* ३३.४० ६७२ २४ ३४८ १० ३/६४ ३४.८० -
५७६ ॲलन वेल्स १९९५ ३* ३.०० - - - - - - - -
५७७ रॉनी इरानी १९९६-१९९९ - ८६ ४१ १७.२० १९२ १० ११२ १/२२ ३७.३३ -
५७८ ॲलन मुल्लाली १९९६-२००१ १९ २७ १२७ २४ ५.५२ ४५२५ २१३ १८१२ ५८ ५/१०५ ३१.२४ -
५७९ मिन पटेल १९९६ - ४५ २७ २२.५० २७६ १८० १/१०१ १८०.०० -
५८० मार्क ईलहॅम १९९६-१९९८ १३ २१० ५३* २१.०० १०६० ४३ ४८८ १७ ४/२१ २८.७१ -
५८१ सायमन ब्राउन १९९६ ११ १०* ११.०० १९८ १३८ १/६० ६९.०० -
५८२ रॉबर्ट क्रॉफ्ट १९९६-२००१ २१ ३४ ४२१ ३७* १६.१९ ४६१९ १९५ १८२५ ४९ ५/९५ ३७.२४ १० -
५८३ क्रिस सिल्व्हरवूड १९९६-२००२ २९ १० ७.२५ ८२८ २७ ४४४ ११ ५/९१ ४०.३६ -
५८४ मार्क बुचर १९९७-२००४ ७१ १३१ ४२८८ १७३* ३४.५८ ९०१ २७ ५४१ १५ ४/४२ ३६.०७ ६१ -
५८५ जीन हेडली १९९७-१९९९ १५ २६ १८६ ३१ ८.४५ ३०२६ ८२ १६७१ ६० ६/६० २७.८५ -
५८६ माइक स्मिथ १९९७ ४* ४.०० १३८ ८९ - - - - -
५८७ ॲडम होलियोके १९९७-१९९८ - ६५ ४५ १०.८३ १४४ ६७ २/३१ ३३.५० -
५८८ बेन होलियोके १९९७-१९९८ - ४४ २८ ११.०० २५२ १९९ २/१०५ ४९.७५ -
५८९ स्टीव जेम्स १९९८ - ७१ ३६ १७.७५ - - - - - - - -
५९० ॲशली गाइल्स १९९८-२००६ ५४ ८१ १३ १४२१ ५९ २०.८९ १२१८० ३९७ ५८०६ १४३ ५/५७ ४०.६० ३३ -
५९१ अँड्रु फ्लिंटॉफ १९९८- ६६ १०८ ३३३१ १६७ ३२.६५ १२३५८ ४२० ६२०१ १९० ५/५८ ३२.६३ ४४ -
५९२ ॲलेक्स ट्युडोर १९९८-२००२ १० १६ २२९ ९९* १९.०८ १५१२ ५१ ९६३ २८ ५/४४ ३४.३९ -
५९३ वरेन हेग १९९८-१९९९ - ३० १५ ७.५० - - - - - - -
५९४ आफताब हबीब १९९९ - २६ १९ ८.६७ - - - - - - - -
५९५ क्रिस रीड १९९९- १५ २३ ३६० ५५ १८.९४ - - - - - - ४८
५९६ एड गिडिन्स १९९९-२००० १० २.५० ४४४ २१ २४० १२ ५/१५ २०.०० - -
५९७ डॅरेन मॅडी १९९९-२००० - ४६ २४ ११.५० ८४ ४० - - - -
५९८ क्रिस ॲडम्स १९९९-२००० - १०४ ३१ १३.०० १२० ५९ १/४२ ५९.०० -
५९९ गॅव्हिन हॅमिल्टन १९९९ - ०.०० ९० ६३ - - - - -
६०० मायकेल वॉन १९९९- ७० १२६ ५१४१ १९७ ४३.९४ ९६० २१ ५५५ २/७१ ९२.५० ३९ -

२००० चे दशक

संपादन
इंग्लिश कसोटी क्रिकेट खेळाडू
नाव पहिला सामना शेवटचा सामना सामने डाव नाबाद धावा उच्चांक सरासरी टाकलेले चेंडू बळी सर्वोत्कृष्ट सरासरी धावा/बळी
६०१ क्रिस शोफिल्ड २०००-२००० - - - - - - - - - - - - -
६०२ मॅथ्यू हॉगार्ड २०००-२००८ - - - - - - - - - - - - -
६०३ मार्कस ट्रेस्कोथिक २०००-२००६ - - - - - - - - - - - - -
६०४ रायन साइडबॉटम २०००-२००६ - - - - - - - - - - - - -