२०१२ यू.एस. ओपन - महिला एकेरी

2012 यू.एस. ओपन
2011  
विजेता :
  ऑस्ट्रेलिया समांथा स्टोसुर
स्पर्धा
एकेरी   पुरूष   महिला       मुले   मुली
Doubles   पुरूष   महिला   मिश्र   मुले   मुली
Other events
Legends      
WC Singles      
WC Doubles      
मुख्य पान: २०१२ यू.एस. ओपन

मानांकनसंपादन करा

पात्रता फेरीसंपादन करा

ड्रॉसंपादन करा

माहितीसंपादन करा

अंतिम फेऱ्यासंपादन करा

  उपउपांत्य फेरी उपांत्य फेरी अंतिम फेरी
                                       
     अझारेन्का  
   स्टोसुर  
     अझारेन्का  
     शारापोव्हा  
   शारापोव्हा 3 6 6
  ११    बार्तोली 6 3 4  
     अझारेन्का
   से विल्यम्स
  १२    इव्हानोविच 1 3  
4    से विल्यम्स 6 6  
   से विल्यम्स
  १०    एरानी  
१०    एरानी 6 6
  २०    रॉबेर्ता विंची 2 4  

वरचा अर्धसंपादन करा

विभाग १संपादन करा

प्रथम फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
   अझारेन्का    
     पानोव्हा          अझारेन्का    
     झाहलावोव्हा स्ट्रिकोव्हा   Q    फ्लिप्केन्स    
Q    फ्लिप्केन्स          अझारेन्का    
   ह्सियेह       २८    झ्हेंग    
Q    रायबारिकोव्हा     Q    रायबारिकोव्हा  
     राझानो r   २८    झ्हेंग    
२८    झ्हेंग       1    अझारेन्का  
१8    गोर्जेस 4            तातिश्विली  
Q    प्लिस्कोव्हा 77       Q    प्लिस्कोव्हा  
     मिनेला        मिनेला  
WC    रोगोव्स्का            मिनेला  
     फॉरेत्झ गासोन            तातिश्विली    
     तातिश्विली            तातिश्विली
   सिर्स्तेआ      सिर्स्तेआ  
१६    लिसिकी  

विभाग २संपादन करा

प्रथम फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
9    ली    
     वॉट्सन       9    ली    
Q    त्सुरेन्को          डेलाका    
     डेलाका         9    ली  
Q    क्रॉफर्ड 6            रॉब्सन  
     रॉब्सन 78            रॉब्सन 77 77  
WC    डुव्हाल     २3    क्लाइस्टर्स 4 5    
२3    क्लाइस्टर्स         ३१    रॉब्सन  
३1    लेपचेन्को 7          स्टोसुर  
     योहानसन     ३1    लेपचेन्को  
Q    रोदियोनोव्हा   Q    रोदियोनोव्हा  
WC    कोहेन       ३१    लेपचेन्को  
Q    गॅलोविट्स-हॉल 7            स्टोसुर    
Q    व्होगेल       Q    गॅलोविट्स-हॉल  
   मार्टिच   7    स्टोसुर    
7    स्टोसुर  

विभाग ३संपादन करा

प्रथम फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
   शारापोव्हा    
     झिंक          शारापोव्हा    
     दॉमिंगेझ लिनो          दॉमिंगेझ लिनो    
     करातांतचेव्हा            शारापोव्हा    
PR    बॅसिंझ्की         WC    बर्डेट    
WC    बर्डेट       WC    बर्डेट  
     ह्रादेका        ह्रादेका    
२7    मेदिना गॅरागेस            शारापोव्हा
१9    पेत्रोव्हा 77         १९    पेत्रोव्हा
     गाय्दोसोव्हा 3       १9    पेत्रोव्हा  
     हालेप 7 77        हालेप  
     बेनेसोवा 5       १९    पेत्रोव्हा  
     कॅडान्टू         १५    सफारोव्हा    
     वॉझ्नियाक            वॉझ्नियाक
WC    ऊडिन   १5    सफारोव्हा  
१5    सफारोव्हा  

विभाग ४संपादन करा

प्रथम फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
१1    बार्तोली 77    
     हॅम्प्टन 5       १1    बार्तोली 7  
     ऑप्रांडी 7          ऑप्रांडी  
     पेट्कोविच         ११    बार्तोली    
WC    म्लादेनोविच 7         WC    म्लादेनोविच    
     एराकोविच       WC    म्लादेनोविच  
     हंटुचोवा 1     १7    पाव्ल्युचेन्कोव्हा    
१7    पाव्ल्युचेन्कोव्हा 77         ११    बार्तोली
२5    विकमायर 7            क्वितोव्हा
Q    ग्लुश्को       २5    विकमायर 5  
     पार्मांतिये        पार्मांतिये 77  
   क्राइचेक            पार्मांतिये  
WC    गिब्स            क्वितोव्हा    
     कॉर्नेट 7            कॉर्नेट  
   हेर्कॉग 6      क्वितोव्हा    
   क्वितोव्हा 78  

खालचा अर्धसंपादन करा

विभाग ५संपादन करा

प्रथम फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
8    वॉझ्नियाकी    
     बेगू          बेगू 65    
     सोलेर एस्पिनोसा          सोलेर एस्पिनोसा 7    
Q    कुद्रियाव्त्सेवा            सोलेर एस्पिनोसा 7  
   पिरोन्कोवा            पिरोन्कोवा 63  
     जॉर्जी            पिरोन्कोवा  
     मोरिता        मोरिता    
२6    निकुलेस्कु            पिरोन्कोवा  
२2    श्याव्होने         १2    इव्हानोविच  
     स्टीवन्स          स्टीवन्स  
     अमानमुरादोवा   Q    मलेक  
Q    मलेक            स्टीवन्स
     दाते-क्रुम         १2    इव्हानोविच 64  
     आर्व्हिडसन            आर्व्हिडसन  
Q    स्वितोलिना   १2    इव्हानोविच    
१2    इव्हानोविच  

विभाग ६संपादन करा

प्रथम फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
१4    किरिलेन्को    
     शीपर्स       १4    किरिलेन्को    
PR    झेवे r          अर्न    
     आर्न         १4    किरिलेन्को  
   व्होस्कोबोएवा            ह्लावाकोवा  
     रस            वोस्कोबोएवा 7
     ह्लावाकोवा        ह्लावाकोवा 63  
२4    झाकोपालोवा            ह्लावाकोवा  
३2    पेंग 65            से विल्यम्स  
     व्हेस्निना 7          व्हेस्निना  
     माकारोव्हा        माकारोव्हा  
LL    दानीलिदू            माकारोव्हा  
     लुकिच            विल्यम्स    
     मार्टिनेझ सांचेझ            मार्टिनेझ सांचेझ  
   व्हांडेवेघे      से विल्यम्स    
   विल्यम्स  

विभाग ७संपादन करा

प्रथम फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
   कर्बर    
     कियोथावाँग          कर्बर  
WC    मॅटेक-सँड्स          व्हि विल्यम्स  
     व्हि विल्यम्स            कर्बर    
Q    काँटा            गोवोर्त्सोव्हा    
   बाबोस       Q    काँटा
     गोवोर्त्सोव्हा        गोवोर्त्सोव्हा  
२9    पाझेक            कर्बर  
२१    मॅकहेल       १0    एरानी  
     बेर्टेन्स        बेर्टेन्स  
Q    पुच्कोवा 7 62   Q    पुच्कोवा  
     फाल्कोनी 65 7       Q    पुच्कोवा  
     दुशेविना         १0    एरानी    
Q    बर्नेट            दुशेविना  
   मुगुराझा ब्लांको 8   १0    एरानी    
१0    एरानी 66  

विभाग ८संपादन करा

प्रथम फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
१३    सिबुल्कोव्हा 65  
     लार्सन 7     १३    सिबुल्कोव्हा    
     जोवानोव्स्की        जोवानोव्स्की 63 63    
     बार्थेल       १३    सिबुल्कोव्हा    
   किंग         २०    विंची    
     श्वेदोवा            श्वेदोवा
     उ राद्वान्स्का     २0    विंची  
२0    विंची         २०    विंची  
३०    यांकोविच            अ राद्वान्स्का  
     बॉन्डारेन्को       ३०    यांकोविच  
Q    अरुबारेना व्हेचिनो 7   Q    अरुबारेना व्हेचिनो  
     पीर 65       ३०    यांकोविच  
     पेर्वाक r            अ राद्वान्स्का    
     सुआरेझ नव्हारो            सुआरेझ नव्हारो
     ब्राचिकोवा      अ राद्वान्स्का  
   अ राद्वान्स्का  

Referencesसंपादन करा

Main Draw

संदर्भ आणि नोंदीसंपादन करा