आंतरराष्ट्रीय कालविभाग

जगात स्थानिक प्रमाणवेळेसाठी खालील महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय कालविभाग अस्तित्त्वात आहेत:

जगातील आंतरराष्ट्रीय कालविभाग


यूटीसी - ११:००

संपादन

यूटीसी - १०:००

संपादन

यूटीसी - ९:००

संपादन

यूटीसी - ८:०० (पॅसिफिक प्रमाणवेळ)

संपादन

यूटीसी - ७:०० (माउंटन प्रमाणवेळ)

संपादन

यूटीसी - ६:०० (सेंट्रल प्रमाणवेळ)

संपादन

यूटीसी - ५:०० (इस्टर्न प्रमाणवेळ)

संपादन

यूटीसी - ४:३०

संपादन

यूटीसी - ४:००

संपादन

यूटीसी - ३:३०

संपादन

यूटीसी - ३:००

संपादन

यूटीसी

संपादन

यूटीसी + १:००

संपादन

यूटीसी + २:००

संपादन

यूटीसी + ३:००

संपादन

यूटीसी + ३:३०

संपादन

यूटीसी + ४:००

संपादन

यूटीसी + ४:३०

संपादन

यूटीसी + ५:००

संपादन

यूटीसी + ५:३० (भारतीय प्रमाणवेळ)

संपादन

यूटीसी + ५:४५

संपादन

यूटीसी + ६:००

संपादन

यूटीसी + ६:३०

संपादन

यूटीसी + ७:००

संपादन

यूटीसी + ८:००

संपादन

यूटीसी + ८:३०

संपादन

यूटीसी + ९:००

संपादन

यूटीसी + ९:३०

संपादन

यूटीसी + १०:००

संपादन

यूटीसी + १२:००

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन