६० (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

६०-साठ  ही एक संख्या आहे, ती ५९  नंतरची आणि  ६१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 60 - sixty.

५९→ ६० → ६१
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
साठ
१, २, ३, ४, ५, ६, १०, १२, १५, २०, ३०, ६०
LX
௬0
六十
٦٠
११११००
ऑक्टल
७४
हेक्साडेसिमल
३C१६
३६००
७.७४५९६७

गुणधर्म

संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन
तास  ६० मिनिटेमिनिट ६० सेकंददिवस ६० घटिका
  १ घटिका ६० पळे
  १ पळ ६० प्रतिविपळे

हे सुद्धा पहा

संपादन