२० (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

२०-वीस  ही एक संख्या आहे, ती १९  नंतरची आणि  २१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 20 - twenty

१९→ २० → २१
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
वीस
१, २, ४, ५, १०, २०
XX
௨0
二十
٢٠
१०१००
ऑक्टल
२४
हेक्साडेसिमल
१४१६
४००
४.४७२१३६

गुणधर्म संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन