ज्या संख्येला 2 ने भागले जाते अशी संख्या.... उदा. 2, 4, 6 ......