८०-ऐंशी  ही एक संख्या आहे, ती ७९  नंतरची आणि  ८१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 80 - eighty.

७९→ ८० → ८१
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
ऐंशी
१, २, ४, ५, ८, १०, १६, २०, ४०, ८०
LXXX
௮0
八十
٨٠
१०१००००
ऑक्टल
१२०
हेक्साडेसिमल
५०१६
६४००
८.९४४२७२

गुणधर्म

संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन