I II III IV V

VI VII VIII IX X

XI XII XIII XIV XV

XVI XVII XVIII XIX XX

20-30-40-50 = XX-XXX-XL-L

51-52-53-54-55 = LI-LII-LIII-LIV-LV

60-70-80-90-100 = LX-LXX-LXXX-XC-C

200-300-400-500 = CC-CCC-CD-D

600-700-800-900-1000 = DC-DCC-DCCC-CM-M

2000-3000-4000-5000-6000 = MM-MMM-MMMM-V̅-V̅M

म्हणून २०२१ = MMXXICommons-emblem-notice.svg
हा लेख/हे पान अवर्गीकृत आहे.
कृपया या लेखाचे/पानाचे वर्गीकरण करण्यास मदत करा जेणेकरून हा लेख/हे पान संबंधित विषयाच्या सूचीमध्ये समाविष्ट होईल. वर्गीकरणानंतर हा संदेश काढून टाकावा अशी विनंती करण्यात येते.


चिन्ह किंमत
I १ (एक) (unus)
V ५ (पाच) (quinque)
X १० (दहा) (decem)
L ५० (पन्नास) (quinquaginta)
C १०० (शंभर) (centum)
D ५०० (पाचशे) (quingenti)
M १,००० (एक हजार) (mille)