मुख्य मेनू उघडा

I हे लॅटिन वर्णमालेमधील नववे अक्षर आहे. I हा पाचपैकी एक स्वर आहे.

मूळ लॅटिन वर्णाक्षरे
Aa Bb Cc Dd    
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz

मूळसंपादन करा

Egyptian hieroglyph ˁ Proto-Semitic Y Phoenician
yodh
Etruscan I Ii ग्रीक
आयोटा