R (उच्चार: आर) हे लॅटिन वर्णमालेमधील अक्षर आहे. या अक्षराचा उच्चार अनेक भाषांमध्ये या वर्णासाठी केला जातो.

मूळ लॅटिन वर्णाक्षरे
Aa Bb Cc Dd    
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz