'W (उच्चार: डब्ल्यू) हे लॅटिन वर्णमालेमधील एक अक्षर आहे.

मूळ लॅटिन वर्णाक्षरे
Aa Bb Cc Dd    
Ee Ff Gg Hh
Ii Jj Kk Ll Mm Nn
Oo Pp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx Yy Zz