आयोटा हे ग्रीक वर्णमालेतील नववे अक्षर आहे. रोमन लिपीमधील i ह्या अक्षराचा उगम आयोटामधूनच झाला आहे.

ग्रीक वर्णमाला
Αα आल्फा Νν न्यू
Ββ बीटा Ξξ झी
Γγ गामा Οο ओमिक्रॉन
Δδ डेल्टा Ππ पाय
Εε इप्सिलॉन Ρρ रो
Ζζ झीटा Σσ सिग्मा
Ηη ईटा Ττ टाउ
Θθ थीटा Υυ उप्सिलॉन
Ιι आयोटा Φφ फाय
Κκ कापा Χχ काय
Λλ लँब्डा Ψψ साय
Μμ म्यू Ωω ओमेगा
इतर अक्षरे
स्टिग्मा सांपी (डिसिग्मा)
कोपा
अप्रचलित अक्षरे
वाउ (डिगामा) सान
हेटा शो