ग्रीक वर्णमाला एकूण २४ अक्षरांची बनलेली आहे. ग्रीक भाषा लिहिण्याकरिता ह्या वर्णमालेचा वापर इ.स. पूर्व ९ व्या शतकापासून केला जात आहे.

ग्रीक वर्णाक्षरे
ग्रीक वर्णमाला
Αα आल्फा Νν न्यू
Ββ बीटा Ξξ झी
Γγ गामा Οο ओमिक्रॉन
Δδ डेल्टा Ππ पाय
Εε इप्सिलॉन Ρρ रो
Ζζ झीटा Σσ सिग्मा
Ηη ईटा Ττ टाउ
Θθ थीटा Υυ उप्सिलॉन
Ιι आयोटा Φφ फाय
Κκ कापा Χχ काय
Λλ लँब्डा Ψψ साय
Μμ म्यू Ωω ओमेगा
इतर अक्षरे
स्टिग्मा सांपी (डिसिग्मा)
कोपा
अप्रचलित अक्षरे
वाउ (डिगामा) सान
हेटा शो

संदर्भ

संपादन