Wiki letter w.svg
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.

र्‍हो हे ग्रीक वर्णमालेतील सतरावे अक्षर आहे. रोमन लिपीमधील r ह्या अक्षराचा उगम र्‍होमधूनच झाला आहे.

Rho uc lc.svg
ग्रीक वर्णमाला
Αα आल्फा Νν न्यू
Ββ बीटा Ξξ झी
Γγ गामा Οο ओमिक्रॉन
Δδ डेल्टा Ππ पाय
Εε इप्सिलॉन Ρρ रो
Ζζ झीटा Σσ सिग्मा
Ηη ईटा Ττ टाउ
Θθ थीटा Υυ उप्सिलॉन
Ιι आयोटा Φφ फाय
Κκ कापा Χχ काय
Λλ लँब्डा Ψψ साय
Μμ म्यू Ωω ओमेगा
इतर अक्षरे
Stigma uc lc.svg स्टिग्मा Sampi uc lc T-shaped.svg सांपी (डिसिग्मा)
Qoppa uc lc.svg कोपा
अप्रचलित अक्षरे
Digamma uc lc.svg वाउ (डिगामा) San uc lc.svg सान
Heta uc lc.svg हेटा Sho uc lc.svg शो