९०-नव्वद  ही एक संख्या आहे, ती ८९  नंतरची आणि  ९१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 90 - ninety.

८९→ ९० → ९१
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
नव्वद
१, २, ३, ५, ६, ९, १०, १५, १८, ३०, ४५, ९०
XC
௯0
九十
٩٠
१०११०१०
ऑक्टल
१३२
हेक्साडेसिमल
५A१६
८१००
९.४८६८३३

गुणधर्म

संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन