८९-एकोणनव्वद  ही एक संख्या आहे, ती ८८  नंतरची आणि  ९०  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 89 - eighty-nine.

८८→ ८९ → ९०
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
एकोणनव्वद
१, ८९
LXXXIX
௮௯
八十九
٨٩
१०११००१
ऑक्टल
१३१
हेक्साडेसिमल
५९१६
७९२१
९.४३३९८१
संख्या वैशिष्ट्ये
मूळ संख्या

गुणधर्मसंपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा