७०-सत्तर  ही एक संख्या आहे, ती ६९  नंतरची आणि  ७१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 70 - seventy.

६९→ ७० → ७१
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
सत्तर
१, २, ५, ७, १०, १४, ३५, ७०
LXX
௭0
七十
٧٠
१०००११०
ऑक्टल
१०६
हेक्साडेसिमल
४६१६
४९००
८.३६६६

गुणधर्म संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन