२१ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

२१-एकवीस  ही एक संख्या आहे, ती २०  नंतरची आणि  २२  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 21 - twenty-one.

२०→ २१ → २२
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
एकवीस
१, ३, ७, २१
XXI
௨௧
二十一
٢١
१०१०१
ऑक्टल
२५
हेक्साडेसिमल
१५१६
४४१
४.५८२५७६

गुणधर्म संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन