मिनिट

बैठकीचा लेखी तपशील

मिनिट कालमापनाचे एकक आहे. एका मिनिटात ६० सेकंद असतात.