५९ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

५९-एकोणसाठ  ही एक संख्या आहे, ती ५८  नंतरची आणि  ६०  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 59 - fifty-nine .

५८→ ५९ → ६०
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
एकोणसाठ
१, ५९
LIX
௫௯
五十九
٥٩
१११०११
ऑक्टल
७३
हेक्साडेसिमल
३B१६
३४८१
७.६८११४६
संख्या वैशिष्ट्ये
मूळ संख्या

गुणधर्म

संपादन
  • ५९  ही विषम संख्या आहे.
  • १/५९ = ०.०१६९४९१५२५४२३७२९
  • ५९चा घन, ५९ = २०५३७९, घनमूळ ३√५९ =  ३.८९२९९६४१५८७३२६

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन