५८-अठ्ठावन्न  ही एक संख्या आहे, ती ५७  नंतरची आणि  ५९  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 58 - fifty-eight.

५७→ ५८ → ५९
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
अठ्ठावन्न
१, २, २९, ५८
LVIII
௫௮
五十八
٥٨
१११०१०
ऑक्टल
७२
हेक्साडेसिमल
३A१६
३३६४
७.६१५७७३

गुणधर्मसंपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा