न्यू झीलँडच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची

Translation arrow-indic.svg
ह्या लेखाचा/विभागाचा इंग्रजी किंवा अमराठी भाषेतून मराठी भाषेत भाषांतर करावयाचे बाकी आहे. अनुवाद करण्यास आपलाही सहयोग हवा आहे. ऑनलाईन शब्दकोश आणि इतर सहाय्या करिता भाषांतर प्रकल्पास भेट द्या.


हि न्यू झीलँडच्या कसोटी क्रिकेट खेळाडूंची नामसूची आहे. कसोटी सामना आंतरराष्ट्रीय संघात खेळला जातो. नामसूची खेळाडू क्रमांकाप्रमाने (पदार्पण) मांडली आहे.

सर्व माहिती २६ मार्च २००८ पर्यंतची आहे.

१९५० पर्यंतसंपादन करा

न्यू झीलँडचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
टेड बॅडकॉक १९३०-१९३३ १३७ ६४ १९.५७ १६०८ ६६ ६१० १६ ४/८० ३८.१३ -
रॉजर ब्लंट १९३०-१९३२ १३ ३३० ९६ २७.५० ९३६ ३४ ४७२ १२ ३/१७ ३९.३३ -
स्ट्युई डेम्पस्टर १९३०-१९३३ १० १५ ७२३ १३६ ६५.७३ - १० - - - -
जॉर्ज डिकिन्सन १९३०-१९३२ - ३१ ११ ६.२० ४५१ १३ २४५ ३/६६ ३०.६३ -
हेन्री फोली १९३० - २.०० - - - - - - - -
मॅट हेंडरसन १९३० ८.०० ९० ६४ २/३८ ३२.०० -
केन जेम्स १९३०-१९३३ ११ १३ ५२ १४ ४.७३ - - - - - - ११
टॉम लाउरी १९३०-१९३१ - २२३ ८० २७.८८ १२ - - - -
बिल मेरिट १९३०-१९३१ ७३ १९ १०.४३ ९३६ १० ६१७ १२ ४/१०४ ५१.४२ -
१० कर्ली पेज १९३०-१९३७ १४ २० - ४९२ १०४ २४.६० ३७९ ११ २३१ २/२१ ४६.२० -
११ आल्बी रॉबर्ट्स १९३०-१९३७ १० २४८ ६६* २७.५६ ४५९ १९ २०९ ४/१०१ २९.८६ -
१२ एडी मॅकलिओड १९३० १८ १६ १८.०० १२ - - - - - -
१३ जॉन मिल्स १९३०-१९३३ १० २४१ ११७ २६.७८ - - - - - - -
१४ लिंडसे वेइर १९३०-१९३७ ११ १६ ४१६ ७४* २९.७१ ३४२ २०९ ३/३८ २९.८६ -
१५ सिरिल ॲलकॉट १९३०-१९३२ ११३ ३३ २२.६० १२०६ ४१ ५४१ २/१०२ ९०.१७ -
१६ हर्ब मॅकगिर १९३० - ५१ ५१ ५१.०० १८० ११५ १/६५ ११५.०० - -
१७ माल मॅथिसन १९३०-१९३१ - ७.०० २८२ १३६ २/७ ६८.०० -
१८ इयान क्रॉम्ब १९३१-१९३२ १२३ ५१* २०.५० ९६० ३६ ४४२ ३/११३ ५५.२५ -
१९ जॅक केर १९३१-१९३७ १२ २१२ ५९ १९.२७ - - - - - - -
२० गिफ व्हिवयन १९३१-१९३७ १० - ४२१ १०० ४२.१० १३११ ४४ ६३३ १७ ४/५८ ३७.२४ -
२१ डॉन क्लेव्हरली १९३२-१९४६ १९ १०* १९.०० २२२ १३० - - - - -
२२ जॅक न्यूमन १९३२-१९३३ - ३३ १९ ८.२५ ४२५ ११ २५४ २/७६ १२७.०० - -
२३ डग फ्रीमन १९३३ - १.०० २४० १६९ १/९१ १६९.०० - -
२४ डेनिस स्मिथ १९३३ - ४.०० १२० - ११३ १/११३ ११३.०० - -
२५ पॉल व्हाइटलॉ १९३३ ६४ ३० ३२.०० - - - - - - - -
२६ जॅक डनिंग १९३३-१९३७ ३८ १९ ७.६० ८३० २० ४९३ २/३५ ९८.६० -
२७ जॅक कोवी १९३७-१९४९ १३ ९० ४५ १०.०० २०२८ ६५ ९६९ ४५ ६/४० २१.५३ -
२८ मार्टिन डोनेली १९३७-१९४९ १२ ५८२ २०६ ५२.९१ ३० - २० - - - -
२९ वॉल्टर हॅडली १९३७-१९५१ ११ १९ ५४३ ११६ ३०.१७ - - - - - - -
३० सॉनी मोलोनी १९३७ - १५६ ६४ २६.०० १२ - - - -
३१ एरिक टिंडिल १९३७-१९४७ ७३ ३७* ९.१३ - - - - - -
३२ मर्व्ह वॉलेस १९३७-१९५३ १३ २१ - ४३९ ६६ २०.९० - - - - -
३३ नॉर्मन गॅलिचॅन १९३७ - ३२ ३० १६.०० २६४ ११ ११३ ३/९९ ३७.६७ - -
३४ मॅक ॲंडरसन १९४६ - २.५० - - - - - - -
३५ सेसिल बर्क १९४६ - २.०० ६६ ३० २/३० १५.०० - -
३६ लेन बटरफील्ड १९४६ - ०.०० ७८ २४ - - - - -
३७ डॉन मॅकरे १९४६ - ४.०० ८४ ४४ - - - - -
३८ गॉर्डन रोव १९४६ - ०.०० - - - - - - -
३९ व्हेर्डुन स्कॉट १९४६-१९५२ १० १७ ४५८ ८४ २८.६३ १८ - १४ - - - -
४० टॉम बर्ट १९४७-१९५३ १० १५ २५२ ४२ २१.०० २५९३ ११९ ११७० ३३ ६/१६२ ३५.४५ -
४१ रॉय स्कॉट १९४७ - १८ १८ १८.०० १३८ ७४ १/७४ ७४.०० - -
४२ ब्रुन स्मिथ १९४७-१९५२ २३७ ९६ ४७.४० - - - - - - -
४३ कॉलिन स्नेडन १९४७ - - - ९६ ४६ - - - - -
४४ बर्ट सटक्लिफ १९४७-१९६५ ४२ ७६ २७२७ २३०* ४०.१० ५३८ १० ३४४ २/३८ ८६.०० २० -
४५ डॉन टेलर १९४७-१९५६ - १५९ ७७ ३१.८० - - - - - - -
४६ हॅरी केव्ह १९४९-१९५८ १९ ३१ २२९ २२* ८.८१ ४०७४ २४२ १४६७ ३४ ४/२१ ४३.१५ -
४७ फ्रॅंक मूनी १९४९-१९५४ १४ २२ ३४३ ४६ १७.१५ - - - २२
४८ जॉफ रेबोन १९४९-१९५५ १२ २० ५६२ १०७ ३१.२२ १३८५ ४८ ६३५ १६ ६/६८ ३९.६९ -
४९ जॉन रिचर्ड रीड १९४९-१९६५ ५८ १०८ ३४२८ १४२ ३३.२८ ७७२५ ४४४ २८३५ ८५ ६/६० ३३.३५ ४३
५० फेन क्रेसवेल १९४९-१९५१ १४ १२* ७.०० ६५० ३० २९२ १३ ६/१६८ २२.४६ - -

१९५०चे दशकसंपादन करा

न्यू झीलँडचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
५१ जॉन हेस १९५१-१९५८ १५ २२ ७३ १९ ४.८७ २६७५ ८६ १२१७ ३० ४/३६ ४०.५७ -
५२ टोनी मॅकगिबन १९५१-१९५८ २६ ४६ ८१४ ६६ १९.८५ ५६५९ २२८ २१६० ७० ५/६४ ३०.८६ १३ -
५३ ॲलेक्स मॉइर १९५१-१९५९ १७ ३० ३२७ ४१* १४.८६ २६५० ८२ १४१८ २८ ६/१५५ ५०.६४ -
५४ डॉन बेअर्ड १९५२-१९५६ १०१ ३१ २०.२० ८०६ ३७ ३०२ ३/२२ ३३.५६ -
५५ रेमंड एमरी १९५२ - ४६ २८ ११.५० ४६ - ५२ २/५२ २६.०० - -
५६ गॉर्डन लेगाट १९५२-१९५६ १८ ३५१ ६१ २१.९४ - - - - - - - -
५७ बॉब ब्लेर १९५३-१९६४ १९ ३४ १८९ ६४* ६.७५ ३५२५ ११४ १५१५ ४३ ४/८५ ३५.२३ -
५८ एरिक फिशर १९५३ - २३ १४ ११.५० २०४ ७८ १/७८ ७८.०० - -
५९ टेड म्यूली १९५३ - ३८ २३ १९.०० - - - - - - - -
६० लॉरी मिलर १९५३-१९५८ १३ २५ - ३४६ ४७ १३.८४ - - - - -
६१ मरे चॅपल १९५३-१९६६ १४ २७ ४९७ ७६ १९.१२ २४८ १७ ८४ १/२४ ८४.०० १० -
६२ एरिक डेम्पस्टर १९५३-१९५४ १०६ ४७ १७.६७ ५४४ १७ २१९ १/२४ १०९.५० -
६३ मॅट पूअर १९५३-१९५६ १४ २४ ३५५ ४५ १५.४३ ७८८ २४ ३६७ २/२८ ४०.७८ -
६४ गाय ओव्हर्टन १९५३-१९५४ ३* १.६० ७२९ २३ २५८ ३/६५ २८.६७ -
६५ जॉन बेक १९५३-१९५६ १५ - ३९४ ९९ २६.२७ - - - - - - - -
६६ विल्यम बेल १९५४ २१ २१* - ४९१ १३ २३५ १/५४ ११७.५० -
६७ इयान लेगाट १९५४ - ०.०० २४ - - - - -
६८ इयान कोलकुहून १९५५ १* ०.५० - - - - - - -
६९ नोएल मॅकग्रेगोर १९५५-१९६५ २५ ४७ ८९२ १११ १९.८२ - - - - - - -
७० लेस्ली वॉट १९५५ - १.०० - - - - - - - -
७१ जॅक अलाबास्ट्र १९५५-१९७२ २१ ३४ २७२ ३४ ९.७१ ३९९२ १७८ १८६३ ४९ ४/४६ ३८.०२ -
७२ झिन हॅरिस १९५५-१९६५ १८ ३७८ १०१ २२.२४ ४२ १४ - - - -
७३ ट्रेव्हर मॅकमॅहोन १९५५-१९५६ ४* २.३३ - - - - - -
७४ नोएल हारफर्ड १९५५-१९५८ १५ - २२९ ९३ १५.२७ - - - - - - - -
७५ एरिक पेट्री १९५५-१९६६ १४ २५ २५८ ५५ १२.९० - - - - - - २५ -
७६ जॉन गाय १९५५-१९६१ १२ २३ ४४० १०२ २०.९५ - - - - - - -
७७ ॲलेन लिसेट १९५६ १* १.०० २८८ १६ १२४ २/७३ ४१.३३ -
७८ सॅमी ग्विलेन १९५६ - ९८ ४१ १६.३३ - - - - - -
७९ इयान सिंकलेर १९५६ २५ १८* ८.३३ २३३ १२० १/७९ १२०.०० -
८० ट्रेव्हर बार्बर १९५६ - १७ १२ ८.५० - - - - - - -
८१ जॉन डार्सी १९५८ १० - १३६ ३३ १३.६० - - - - - - - -
८२ ट्रेव्हर मील १९५८ - २१ १० ५.२५ - - - - - - - -
८३ बिल प्लेअल १९५८-१९६३ १५ - १५१ ६५ १०.०७ - - - - - - -
८४ जॉन स्पार्लिंग १९५८-१९६४ ११ २० २२९ ५० १२.७२ ७०८ ३३ ३२७ १/९ ६५.४० -
८५ ब्रुस बोल्टन १९५९ - ५९ ३३ १९.६७ - - - - - - -
८६ रॉजर हॅरिस १९५९ - ३१ १३ १०.३३ - - - - - - - -
८७ केनेथ हाऊ १९५९ ६२ ३१* ६२.०० ४६२ २३ १७५ ३/७९ २९.१७ -

१९६०चे दशकसंपादन करा

न्यू झीलँडचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
८८ गॅरी बार्टलेट १९६१-१९६८ १० १८ २६३ ४० १५.४७ १७६८ ६४ ७९२ २४ ६/३८ ३३.०० -
८९ पॉल बार्टन १९६१-१९६३ १४ - २८५ १०९ २०.३६ - - - - - - -
९० फ्रॅंक कॅमेरॉन १९६१-१९६५ १९ ३० २० ११६ २७* ११.६० ४५७० २२० १८४९ ६२ ५/३४ २९.८२ -
९१ आर्टी डिक १९६१-१९६५ १७ ३० ३७० ५०* १४.२३ - - - - - - ४७
९२ डिक मॉट्झ १९६१-१९६९ ३२ ५६ ६१२ ६० ११.५५ ७०३४ २७९ ३१४८ १०० ६/६३ ३१.४८ -
९३ ग्रॅहाम डाउलिंग १९६१-१९७२ ३९ ७७ २३०६ २३९ ३१.१६ ३६ १९ १/१९ १९.०० २३ -
९४ बॅरी सिंकलेर १९६३-१९६८ २१ ४० ११४८ १३८ २९.४४ ६० ३२ २/३२ १६.०० -
९५ ब्रायन युइली १९६३-१९६९ १७ ३३ ४८१ ६४ १७.८१ २८९७ १६८ १२१३ ३४ ४/४३ ३५.६८ १२ -
९६ ब्रुस मॉरिसन १९६३ - १० १० ५.०० १८६ १२९ २/१२९ ६४.५० -
९७ माइक श्रिम्पटन १९६३-१९७४ १० १९ - २६५ ४६ १३.९५ २५७ १५८ ३/३५ ३१.६० -
९८ ग्रॅहाम गेड्ये १९६४-१९६५ - १९३ ५५ २४.१३ - - - - - - - -
९९ जॉन वॉर्ड १९६४-१९६८ १२ ७५ ३५* १२.५० - - - - - - १६
१०० Wynne Bradburn १९६४ - ६२ ३२ १५.५० - - - - - - -
१०१ Bob Cunis १९६४-१९७२ २० ३१ २९५ ५१ १२.८३ ४२५० १४० १८८७ ५१ ६/७६ ३७.०० -
१०२ Richard Collinge १९६५-१९७८ ३५ ५० १३ ५३३ ६८* १४.४१ ७६८९ २२८ ३३९३ ११६ ६/६३ २९.२५ १० -
१०३ Bevan Congdon १९६५-१९७८ ६१ ११४ ३४४८ १७६ ३२.२२ ५६२० १९७ २१५४ ५९ ५/६५ ३६.५१ ४४ -
१०४ Ross Morgan १९६५-१९७२ २० ३४ ७३४ ९७ २२.२४ १११४ ३८ ६०९ १/१६ १२१.८० १२ -
१०५ Peter Truscott १९६५ - २९ २६ १४.५० - - - - - - -
१०६ Terrence Jarvis १९६५-१९७३ १३ २२ ६२५ १८२ २९.७६ १२ - - - -
१०७ व्हिक पोलार्ड १९६५-१९७३ ३२ ५९ १२६६ ११६ २४.३५ ४४२१ २०७ १८५३ ४० ३/३ ४६.३३ १९ -
१०८ Bruce Taylor १९६५-१९७३ ३० ५० ८९८ १२४ २०.४१ ६३३४ २०६ २९५३ १११ ७/७४ २६.६० १० -
१०९ Graham Vivian १९६५-१९७२ - ११० ४३ १८.३३ १९८ १०७ १/१४ १०७.०० -
११० Grahame Bilby १९६६ - ५५ २८ १३.७५ - - - - - - -
१११ Tom Puna १९६६ ३१ १८* १५.५० ४८० २० २४० २/४० ६०.०० -
११२ Mark Burgess १९६८-१९८० ५० ९२ २६८४ ११९* ३१.२१ ४९८ २७ २१२ ३/२३ ३५.३३ ३४ -
११३ Roy Harford १९६८ २.३३ - - - - - - ११ -
११४ Bruce Murray १९६८-१९७१ १३ २६ ५९८ ९० २३.९२ १/० ०.०० २१ -
११५ कीथ थॉमसन १९६८ ९४ ६९ ३१.३३ २१ १/९ ९.०० - -
११६ Brian Hastings १९६९-१९७६ ३१ ५६ १५१० ११७* ३०.२० २२ - - - - २३ -
११७ Barry Milburn १९६९ ४* ८.०० - - - - - -
११८ Glenn Turner १९६९-१९८३ ४१ ७३ २९९१ २५९ ४४.६४ १२ - - - ४२ -
११९ Dayle Hadlee १९६९-१९७८ २६ ४२ ५३० ५६ १४.३२ ४८८३ ११४ २३८९ ७१ ४/३० ३३.६५ -
१२० Hedley Howarth १९६९-१९७७ ३० ४२ १८ २९१ ६१ १२.१३ ८८३३ ३९३ ३१७८ ८६ ५/३४ ३६.९५ ३३ -
१२१ Ken Wadsworth १९६९-१९७६ ३३ ५१ १०१० ८० २१.४९ - - - - - - ९२

१९७०चे दशकसंपादन करा

न्यू झीलँडचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
१२२ मरे वेब १९७१-१९७४ - १२ १२ ६.०० ७३२ ४७१ २/११४ ११७.७५ - -
१२३ रिचर्ड हॅडली १९७३-१९९० ८६ १३४ १९ ३१२४ १५१* २७.१७ २१९१८ ८०९ ९६११ ४३१ ९/५२ २२.३० ३९ -
१२४ John Parker १९७३-१९८० ३६ ६३ १४९८ १२१ २४.५६ ४० २४ १/२४ २४.०० ३० -
१२५ David O'Sullivan १९७३-१९७६ ११ २१ १५८ २३* ९.२९ २७४४ ७५ १२२४ १८ ५/१४८ ६८.०० -
१२६ Rodney Redmond १९७३ - १६३ १०७ ८१.५० - - - - - - - -
१२७ Bryan Andrews १९७४ २२ १७ २२.०० २५६ १५४ २/४० ७७.०० -
१२८ John Morrison १९७४-१९८२ १७ २९ - ६५६ ११७ २२.६२ २६४ १७ ७१ २/५२ ३५.५० -
१२९ जेरेमी कोनी १९७४-१९८७ ५२ ८५ १४ २६६८ १७४* ३७.५८ २८३५ १३५ ९६६ २७ ३/२८ ३५.७८ ६४ -
१३० लान्स केर्न्स १९७४-१९८५ ४३ ६५ ९२८ ६४ १६.२८ १०६२८ ४४७ ४२८० १३० ७/७४ ३२.९२ ३० -
१३१ इवन चॅटफील्ड १९७५-१९८९ ४३ ५४ ३३ १८० २१* ८.५७ १०३६० ४८९ ३९५८ १२३ ६/७३ ३२.१८ -
१३२ जॉफ हॉवर्थ १९७५-१९८५ ४७ ८३ २५३१ १४७ ३२.४५ ६१४ २० २७१ १/१३ ९०.३३ २९ -
१३३ Andrew Roberts १९७६ १२ २५४ ८४* २३.०९ ४४० १५ १८२ १/१२ ४५.५० -
१३४ Robert Anderson १९७६-१९७८ १८ - ४२३ ९२ २३.५० - - - - - - -
१३५ Warren Lees १९७६-१९८३ २१ ३७ ७७८ १५२ २३.५८ - - - - ५२
१३६ Peter Petherick १९७६-१९७७ ११ ३४ १३ ४.८६ १३०५ ३७ ६८१ १६ ३/९० ४२.५६ -
१३७ Murray Parker १९७६ - ८९ ४० १४.८३ - - - - - - -
१३८ गॅरी ट्रूप १९७६-१९८६ १५ १८ ५५ १३* ४.५८ ३१८३ १०५ १४५४ ३९ ६/९५ ३७.२८ -
१३९ Jock Edwards १९७७-१९८१ १५ - ३७७ ५५ २५.१३ - - - - - - -
१४० Stephen Boock १९७८-१९८९ ३० ४१ २०७ ३७ ६.२७ ६५९८ ३२७ २५६४ ७४ ७/८७ ३४.६५ १४ -
१४१ John Wright १९७८-१९९३ ८२ १४८ ५३३४ १८५ ३७.८३ ३० - - - ३८ -
१४२ Brendon Bracewell १९७८-१९८५ १२ २४ २.४० १०३६ २९ ५८५ १४ ३/११० ४१.७९ -
१४३ Bruce Edgar १९७८-१९८६ ३९ ६८ १९५८ १६१ ३०.५९ १८ - - - १४ -
१४४ John Fulton Reid १९७९-१९८६ १९ ३१ १२९६ १८० ४६.२९ १८ - - - -

१९८०चे दशकसंपादन करा

न्यू झीलँडचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
१४५ पीटर वेब १९८० - ११ ३.६७ - - - - - - -
१४६ पॉल मॅकएवन १९८०-१९८४ ९६ ४०* १६.०० ३६ १३ - - - -
१४७ जॉन ब्रेसवेल १९८०-१९९० ४१ ६० ११ १००१ ११० २०.४३ ८४०३ ३६० ३६५३ १०२ ६/३२ ३५.८१ ३१ -
१४८ इयान स्मिथ १९८०-१९९२ ६३ ८८ १७ १८१५ १७३ २५.५६ १८ - - - १६८
१४९ मार्टिन स्नेडन १९८१-१९९० २५ ३० ३२७ ३३* १४.८६ ४७७५ १९४ २१९९ ५८ ५/६८ ३७.९१ -
१५० मार्टिन क्रोव १९८२-१९९५ ७७ १३१ ११ ५४४४ २९९ ४५.३७ १३७७ ५२ ६७६ १४ २/२५ ४८.२९ ७१ -
१५१ जेफ क्रोव १९८३-१९९० ३९ ६५ १६०१ १२८ २६.२५ १८ - - - ४१ -
१५२ एव्हन ग्रे १९८३-१९८८ १० १६ - २४८ ५० १५.५० २०७६ ८७ ८८६ १७ ३/७३ ५२.१२ -
१५३ ट्रेव्हर फ्रॅंकलिन १९८३-१९९१ २१ ३७ ८२८ १०१ २३.०० - - - - - - -
१५४ डेरेक स्टर्लिंग १९८४-१९८६ १०८ २६ १५.४३ ९०२ २४ ६०१ १३ ४/८८ ४६.२३ -
१५५ केन रदरफोर्ड १९८५-१९९५ ५६ ९९ २४६५ १०७* २७.०९ २५६ १६१ १/३८ १६१.०० ३२ -
१५६ वॉन ब्राउन १९८५ ५१ ३६* २५.५० ३४२ १३ १७६ १/१७ १७६.०० -
१५७ स्टुअर्ट गिलेस्पी १९८६ - २८ २८ २८.०० १६२ ७९ १/७९ ७९.०० - -
१५८ गॅरी रॉबर्ट्सन १९८६ - १२ १२ १२.०० १४४ ९१ १/९१ ९१.०० - -
१५९ विली वॉट्सन १९८६-१९९३ १५ १८ ६० ११ ५.०० ३४८६ १८२ १३८७ ४० ६/७८ ३४.६८ -
१६० टोनी ब्लेन १९८६-१९९४ ११ २० ४५६ ७८ २६.८२ - - - - - - १९
१६१ दीपक पटेल १९८७-१९९७ ३७ ६६ १२०० ९९ २०.६९ ६५९४ २५३ ३१५४ ७५ ६/५० ४२.०५ १५ -
१६२ फिल होर्न १९८७-१९९० - ७१ २७ १०.१४ - - - - - - -
१६३ ॲंड्रु जोन्स १९८७-१९९५ ३९ ७४ २९२२ १८६ ४४.२७ ३२८ १९४ १/४० १९४.०० २५ -
१६४ डॅनी मॉरिसन १९८७-१९९७ ४८ ७१ २६ ३७९ ४२ ८.४२ १००६४ ३१३ ५५४९ १६० ७/८९ ३४.६८ १४ -
१६५ मार्क ग्रेटबॅच १९८८-१९९६ ४१ ७१ २०२१ १४६* ३०.६२ - - - २७ -
१६६ रॉबर्ट व्हॅन्स १९८८-१९८९ - २०७ ६८ २९.५७ - - - - - - - -
१६७ क्रिस कुगेलाइन १९८८ - १.७५ ९७ ६७ १/५० ६७.०० -
१६८ क्रिस केर्न्स १९८९-२००४ ६२ १०४ ३३२० १५८ ३३.५४ ११६९८ ४१४ ६४१० २१८ ७/२७ २९.४० १४ -

१९९०चे दशकसंपादन करा

न्यू झीलँडचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
१६९ Shane Thomson १९९०-१९९५ १९ ३५ ९५८ १२०* ३०.९० १९९० ७४ ९५३ १९ ३/६३ ५०.१६ -
१७० Mark Priest १९९०-१९९८ - ५६ २६ १४.०० ३७७ १५ १५८ २/४२ ५२.६७ - -
१७१ ॲडम पारोरे १९९०-२००२ ७८ १२८ १९ २८६५ ११० २६.२८ - - - - - - १९७
१७२ Grant Bradburn १९९०-२००१ १० १०५ ३०* १३.१३ ८६७ २८ ४६० ३/१३४ ७६.६७ -
१७३ क्रिस प्रिंगल १९९०-१९९५ १४ २१ १७५ ३० १०.२९ २९८५ ११३ १३८९ ३० ७/५२ ४६.३० -
१७४ David White १९९० - ३१ १८ ७.७५ - - - - - -
१७५ Blair Hartland १९९२-१९९४ १८ - ३०३ ५२ १६.८३ - - - - - - -
१७६ Murphy Su'a १९९२-१९९५ १३ १८ १६५ ४४ १२.६९ २८४३ ९२ १३७७ ३६ ५/७३ ३८.२५ -
१७७ Rodney Latham १९९२-१९९३ - २१९ ११९ ३१.२९ १८ - - - -
१७८ Simon Doull १९९२-२००० ३२ ५० ११ ५७० ४६ १४.६२ ६०५३ २५१ २८७२ ९८ ७/६५ २९.३१ १६ -
१७९ Mark Haslam १९९२-१९९५ ४.०० ४९३ १९ २४५ १/३३ १२२.५० -
१८० डियॉन नॅश १९९२-२००१ ३२ ४५ १४ ७२९ ८९* २३.५२ ६१९६ ३१२ २६४९ ९३ ६/२७ २८.४८ १३ -
१८१ क्रिस हॅरिस १९९२-२००२ २३ ४२ ७७७ ७१ २०.४५ २५६० १०६ ११७० १६ २/१६ ७३.१३ १४ -
१८२ Michael Owens १९९२-१९९४ १२ १६ ८* २.६७ १०७४ ४२ ५८५ १७ ४/९९ ३४.४१ -
१८३ Justin Vaughan १९९२-१९९७ १२ २०१ ४४ १८.२७ १०४० ४१ ४५० ११ ४/२७ ४०.९१ -
१८४ Blair Pocock १९९३-१९९७ १५ २९ - ६६५ ८५ २२.९३ २४ - २० - - - -
१८५ Richard de Groen १९९३-१९९४ १० ४५ २६ ७.५० १०६० ४४ ५०५ ११ ३/४० ४५.९१ - -
१८६ Bryan Young १९९३-१९९९ ३५ ६८ २०३४ २६७* ३१.७८ - - - - - - ५४ -
१८७ मॅथ्यू हार्ट १९९४-१९९५ १४ २४ ३५३ ४५ १७.६५ ३०८६ १२७ १४३८ २९ ५/७७ ४९.५९ -
१८८ स्टीवन फ्लेमिंग १९९४-२००८ १११ १८९ १० ७१७२ २७४* ४०.०६ - - - - - - १७१ -
१८९ Heath Davis १९९४-१९९७ २० ८* ६.६७ १०१० २६ ४९९ १७ ५/६३ २९.३५ -
१९० गॅव्हिन लार्सन १९९४-१९९६ १३ १२७ २६* १४.११ १९६७ १०९ ६८९ २४ ३/५७ २८.७१ -
१९१ Darrin Murray १९९४-१९९५ १६ ३०३ ५२ २०.२० - - - - - - -
१९२ Kerry Walmsley १९९५-२००० - १३ २.६० ७७४ २६ ३९१ ३/७० ४३.४४ - -
१९३ ली जर्मोन १९९५-१९९७ १२ २१ ३८२ ५५ २१.२२ - - - - - - २७
१९४ रॉजर टूझ १९९५-१९९९ १६ २७ ६२८ ९४ २५.१२ २११ १३० २/३६ ४३.३३ -
१९५ क्रेग स्पियरमन १९९५-२००० १९ ३७ ९२२ ११२ २६.३४ - - - - - - २१ -
१९६ जॉफ ॲलॉट १९९६-१९९९ १० १५ २७ ८* ३.३८ २०२३ ६२ ११११ १९ ४/७४ ५८.४७ -
१९७ नेथन ॲस्टल १९९६-२००६ ८१ १३७ १० ४७०२ २२२ ३७.०२ ५६८८ ३१७ २१४३ ५१ ३/२७ ४२.०१ ७० -
१९८ Robert Kennedy १९९६ २८ २२ ७.०० ६३६ १७ ३८० ३/२८ ६३.३३ -
१९९ Greg Loveridge १९९६ ४* - - - - - - - - -
२०० डॅनियेल व्हेट्टोरी १९९७-२००८ ७९ ११७ १९ २६७६ १३७* २७.५८ १९०१६ ७८४ ८४१७ २४४ ७/८७ ३४.४९ ३९ -
२०१ Matthew Horne १९९७-२००३ ३५ ६५ १७८८ १५७ २८.३८ ६६ २६ - - - १७ -
२०२ Shayne O'Connor १९९७-२००१ १९ २७ १०३ २० ५.७२ ३६६७ १४९ १७२४ ५३ ५/५१ ३२.५३ -
२०३ David Sewell १९९७ १* - १३८ ९० - - - - -
२०४ क्रेग मॅकमिलन १९९७-२००५ ५५ ९१ १० ३११६ १४२ ३८.४७ २५०२ १०१ १२५७ २८ ३/४८ ४४.८९ २२ -
२०५ Paul Wiseman १९९८-२००५ २५ ३४ ३६६ ३६ १४.०८ ५६६० २०९ २९०३ ६१ ५/८२ ४७.५९ ११ -
२०६ Matthew Bell १९९८-२००८ १८ ३२ ७२९ १०७ २४.३० - - - - - - १९ -
२०७ Gary Stead १९९९ - २७८ ७८ ३४.७५ - - - - -
२०८ मॅथ्यू सिंकलेर १९९९-२००८ ३२ ५४ १५९५ २१४ ३२.५५ २४ - १३ - - - ३१ -

२०००चे दशकसंपादन करा

न्यू झीलँडचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
२०९ डॅरिल टफी २०००-२००४ २२ ३० २६३ ३५ ११.४३ ४११० १८१ २०५७ ६६ ६/५४ ३१.१७ १२ -
२१० मार्क रिचर्डसन २०००-२००४ ३८ ६५ २७७६ १४५ ४४.७७ ६६ - २१ १/१६ २१.०० २६ -
२११ क्रिस मार्टिन २०००-२००८ ४० ५६ २७ ७४ १२* २.५५ ७७४४ २७८ ४४४३ १३६ ६/५४ ३२.६६ -
२१२ ब्रूक वॉकर २०००-२००२ ११८ २७* १९.६७ ६६९ १७ ३९९ २/९२ ७९.८० - -
२१३ हामिश मार्शल २०००-२००६ १३ १९ ६५२ १६० ३८.३५ - - - - -
२१४ जेम्स फ्रॅंकलिन २००१-२००६ २१ २८ ५०५ १२२* २१.९५ ३५७७ ११० २१४३ ७६ ६/११९ २८.१९ -
२१५ क्रिस ड्रम २००१-२००२ १० ३.३३ ८०६ २७ ४८२ १६ ३/३६ ३०.१३ -
२१६ शेन बॉंड २००१-२००७ १७ १८ १३९ ४१* १२.६३ ३०७९ १०४ १७६९ ७९ ६/५१ २२.३९ -
२१७ लू व्हिन्सेंट २००१-२००७ २३ ४० १३३२ २२४ ३४.१५ - - - - १९ -
२१८ इयान बटलर २००२-२००४ १० ७६ २६ ९.५० १३६८ ३७ ८८४ २४ ६/४६ ३६.८३ -
२१९ आंद्रे ॲडम्स २००२ - १८ ११ ९.०० १९० १०५ ३/४४ १७.५० -
२२० रॉबर्ट हार्ट २००२-२००३ ११ १९ २६० ५७* १६.२५ - - - - - - २९
२२१ स्कॉट स्टायरिस २००२-२००७ २९ ४८ १५८६ १७० ३६.०४ १९६६ ७६ १०२३ २० ३/२८ ५१.१५ २३ -
२२२ जेकब ओराम २००२- ३३ ५९ १० १७८० १३३ ३६.३२ ४९६४ ? १९८३ ६० ४/४१ ३३.०५ १५ -
२२३ रिचर्ड जोन्स २००३ - २३ १६ ११.५० - - - - - - - -
२२४ ब्रेंडन मॅककुलम २००४- ३२ ५१ १४८५ १४३ ३०.९३ - - - - - - ९५
२२५ मायकेल पॅप्स २००४-२००७ १६ २४६ ८६ १६.४० - - - - - - ११ -
२२६ मायकेल मेसन २००४ - १.५० १३२ १०५ - - - - -
२२७ काईल मिल्स २००४- १९ ३० २८९ ५७ ११.५६ २९०२ ? १४५३ ४४ ४/१६ ३३.०२ -
२२८ क्रेग कमिंग २००५-२००८ ११ १९ ४४१ ७४ २५.९४ - - - - - - -
२२९ इयेन ओ'ब्रायन २००५-२००९ २२ ३४ २१९ ३१ ७.५५ ४३९४ ? २४२९ ७३ ६/७५ ३३.२७ -
२३० जेम्स मार्शल २००५ - १६६ ५२ २३.७१ - - - - - - -
२३१ पीटर फुल्टन २००६- १० २३६ ७५ २६.२२ - - - - - - -
२३२ जेमी हाऊ २००६- १६ ३३२ ९२ २२.१३ - - - - - - ११ -
२३३ जीतन पटेल २००६- ६७ २७* २२.३३ ८६९ ३१ ४०४ ११ ३/१०७ ३६.७२ -
२३४ रॉस टेलर २००७- २५ ४६ १९४१ १५४* ४३.१३ ३२ - १४ - - ४५ -
२३५ मार्क गिलेस्पी २००७- २.२५ ३९० १० २७८ ११ ५/१३६ २५.२७ - -
२३६ ग्रॅंट इलियट २००८- १० ५.०० १४४ ८५ १/२७ ८५.०० -
२३७ टिम साउथी २००८- ८२ ७७* ४१.५० २८३ १३ १३९ ५/५५ २७.८० - -
२३८ डॅनियल फ्लिन २००८- ४२ २९* ४२.०० - - - - - - -
२३९ एरन रेडमंड २००८- ५४ २८ ९.०० १२ - - -
२४० गॅरेथ हॉपकिन्स २००८- २७ १५ १३.५० - -
२४१ जेसी रायडर २००८- - - - - - - - - - - - - -
२४२ टिम मॅकइंटोश २००८- - - - - - - - - - - - - -
२४३ मार्टिन गुप्टिल २००९- - - - - - - - - - - - - -
२४४ बी.जे. वॉटलिंग २००९- - - - - - - - - - - - - -

२०१०चे दशकसंपादन करा

न्यू झीलँडचे कसोटी क्रिकेट खेळाडू फलंदाजी गोलंदाजी क्षेत्ररक्षण
क्र नाव कारकीर्द सा डा नाबा धावा सर्वोच्च सरा चेंडू निर्धाव धावा बळी सर्वोत्तम सरा झेल
२४५ पीटर इंग्रम २०१०- - - - - - - - - - - - - -
२४६ ब्रेंट आर्नेल २०१०- - - - - - - - - - - - - -
२४७ केन विल्यमसन २०१०- - - - - - - - - - - - - -

Note:

हे सुद्धा पहासंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा