३३-तेहेतीस  ही एक संख्या आहे, ती ३२  नंतरची आणि  ३४  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 33 - thirty-three

३२→ ३३ → ३४
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
तेहेतीस
१, ३, ११, ३३
XXXIII
௩௩
三十三
٣٣
१००००१
ऑक्टल
४१
हेक्साडेसिमल
२११६
१०८९
५.७४४५६३

गुणधर्मसंपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा