३४ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

३४-चौतीस  ही एक संख्या आहे, ती ३३  नंतरची आणि  ३५  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 34 - thirty-four

३३→ ३४ → ३५
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
चौतीस
१, २, १७, ३४
XXXIV
௩௪
三十四
٣٤
१०००१०
ऑक्टल
४२
हेक्साडेसिमल
२२१६
११५६
५.८३०९५२

गुणधर्मसंपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा