२०१८ ऑस्ट्रेलियन ओपन - महिला एकेरी

२०१८ टेनिस स्पर्धेचा निकाल

२०१८ ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धेच्या महिला एकेरी प्रकारात कॅरोलाइन वॉझ्नियाकीने सिमोना हालेपला-६, ३-६, ६-४ असे हरवून विजेतेपद मिळविले. याचबरोबर वॉझ्नियाकी जगातील पहिल्या क्रमांकाची महिला टेनिस खेळाडू झाली.

गतवर्षीची विजेती सेरेना विल्यम्सने सप्टेंबर २०१७मधील बाळंतपणानंतर स्पर्धेत भाग घेतला नव्हता.

मानांकनसंपादन करा

मानांकन क्रमावर टिचकी देउन त्या खेळाडूच्या फेऱ्यांचे निकाल पहा.

सामनेसंपादन करा

अंतिम फेऱ्यासंपादन करा

  उपउपांत्य फेरी उपांत्य फेरी अंतिम फेरी
                                       
     सिमोना हालेप  
   कॅरोलिना प्लिश्कोव्हा  
     सिमोना हालेप 9  
  २1    अँजेलिक कर्बर 7  
२1    अँजेलिक कर्बर
  १7    मॅडिसन कीझ  
       सिमोना हालेप
     कॅरोलाइन वॉझ्नियाकी
     एलिझ मेर्टेन्स  
   एलिना स्वितोलिना  
     एलिझ मेर्टेन्स 2
     कॅरोलाइन वॉझ्नियाकी 7  
   कार्ला सुआरेझ नव्हारो 7
     कॅरोलाइन वॉझ्नियाकी 3  

वरचा अर्धसंपादन करा

विभाग १संपादन करा

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
   हालेप 7  
WC    ऐआवा 5        हालेप  
   बूशार्ड 7      बूशार्ड  
   डोडिन 5          हालेप 15  
   डेव्हिस 4          डेव्हिस १3  
   चेपेलोव्हा 7        डेव्हिस
   पेट्कोविच 10      पेट्कोविच  
२7    क्वितोव्हा 8          हालेप
१8    बार्टी 2          ओसाका
   सबालेंका 7     १8    बार्टी  
   जॉर्जी      जॉर्जी  
Q    कालिन्स्काया       १8    बार्टी
   ओसाका          ओसाका  
PR    कुचोव्हा        ओसाका 7
   जाब्युर   १6    व्हेस्निना 4  
१6    व्हेस्निना  

विभाग २संपादन करा

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
9    काँटा  
   ब्रेंगल     9    काँटा  
Q    ब्लिंकोव्हा   LL    पेरा  
LL    पेरा       LL    पेरा  
   अरुआबारेना       २0    स्त्रिकोव्हा  
   होगेनकाम्प        अरुआबारेना
WC    आह्न   २0    स्त्रिकोव्हा  
२0    स्त्रिकोव्हा       २0    स्त्रिकोव्हा 7
२9    सफारोव्हा          प्लिश्कोव्हा 5
WC    तोमल्यानोविच     २9    सफारोव्हा  
   सिर्स्तेआ      सिर्स्तेआ  
   दियास       २9    सफारोव्हा 6
WC    काब्रेरा 3          प्लिश्कोव्हा 8  
   हैदाद मैया 7        हैदाद मैया
   सेपेदे रॉइग      प्लिश्कोव्हा  
   प्लिश्कोव्हा  

विभाग ३संपादन करा

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
   मुगुरूझा  
WC    पाँशे        मुगुरूझा 1  
   ह्सेह 8      ह्सेह 7  
Q    झ्हु          ह्सेह  
   विखल्यांत्सेवा       २6    राद्वांस्का  
   त्सुरेंको        त्सुरेंको
   क्रि प्लिश्कोव्हा   २6    राद्वांस्का  
२6    राद्वांस्का          ह्सेह
२1    कर्बर       २1    कर्बर
PR    फ्रीडसॅम     २1    कर्बर  
   हिबिनो      व्हेकिच  
   व्हेकिच       २1    कर्बर
   मरिया          शारापोव्हा  
   शारापोव्हा        शारापोव्हा 7
   लेपचेंको   १4    सेवास्तोव्हा 4  
१4    सेवास्तोव्हा  

विभाग ४संपादन करा

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
१1    म्लादेनोविच  
   बोग्दान        बोग्दान  
   पुतिन्त्सेव्हा 8      पुतिन्त्सेव्हा  
   वॉट्सन 6          बोग्दान  
   हेरकॉग 2       १7    कीझ  
   अलेक्झांद्रोव्हा 7        अलेक्झांद्रोव्हा
   वँग   १7    कीझ  
१7    कीझ       १7    कीझ
२8    लुचिक बरोनी 8       8    गार्सिया
   रॉजर्स 6     २8    लुचिक बरोनी  
   मॅकहेल      सास्नोविच  
   सास्नोविच          सास्नोविच
   नारा       8    गार्सिया  
   व्होन्द्रुशोवा        व्होन्द्रुशोवा 7
   विटहॉफ्ट   8    गार्सिया 3 8  
8    गार्सिया  

खालचा अर्धसंपादन करा

विभाग ५संपादन करा

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
   व्ही विल्यम्स  
   बेंचिक        बेंचिक  
Q    कुमखुम   Q    कुमखुम  
   लार्सन       Q    कुमखुम  
   व्हान उइट्वांक 5          मार्टिच  
   मार्टिच 7        मार्टिच 7
   बेगु 8      बेगु 3  
३1    माकारोव्हा          मार्टिच 5
२3    गाव्रिलोवा          ए मेर्टेन्स 7
Q    फाल्कोनी     २3    गाव्रिलोवा  
Q    कुझ्मोव्हा      ए मेर्टेन्स  
   ए मेर्टेन्स          ए मेर्टेन्स
   कॉर्नेट          कॉर्नेट  
WC    वाँग        कॉर्नेट
   केनिन   १2    गोर्जेस  
१2    गोर्जेस  

विभाग ६संपादन करा

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
१3    स्टीवन्स 2  
   झ्हांग 7        झ्हांग 5  
Q    आलेर्तोव्हा   Q    आलेर्तोव्हा 7  
   पार्मांतिये       Q    आलेर्तोव्हा  
   ब्रेडी          लिनेट  
   लिनेट        लिनेट 7
Q    श्मियेदलोव्हा   २2    कसात्किना 4  
२2    कसात्किना       Q    आलेर्तोव्हा
२5    पेंग          स्वितोलिना
Q    कॉस्त्युक     Q    कॉस्त्युक  
WC    फूर्लिस 7   WC    रोगोव्स्का  
WC    रोगोव्स्का 3       Q    कॉस्त्युक
   सक्कारी 7          स्वितोलिना  
   सिनियाकोव्हा 5        सिनियाकोव्हा
Q    जोरोविच      स्वितोलिना  
   स्वितोलिना  

विभाग ७संपादन करा

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
7    ओस्तापेंको  
   श्याव्होने     7    ओस्तापेंको  
   दुआन      दुआन  
   डुक मारिन्यो       7    ओस्तापेंको  
   निकुलेस्कु       ३2    काँटाव्हेट  
   बार्थेल        बार्थेल
   A क्रुनिच   ३2    काँटाव्हेट  
३2    काँटाव्हेट       ३2    काँटाव्हेट
२4    सिबुल्कोव्हा          सुआरेझ नव्हारो 8
   कनेपी        कनेपी  
   स्टोसुर 6      पुइग  
   पुइग 8          कनेपी
   सुआरेझ नव्हारो          सुआरेझ नव्हारो  
Q    फ्रेच        सुआरेझ नव्हारो
   बाबोस 7      बाबोस  
१0    व्हँडेवे 4  

विभाग ८संपादन करा

पहिली फेरी   दुसरी फेरी   तिसरी फेरी   चौथी फेरी
१5    पावल्युचेंकोव्हा  
   कोझ्लोव्हा     १5    पावल्युचेंकोव्हा  
Q    गोलुबिक 3      बाँडारेन्को  
   बाँडारेन्को 7          बाँडारेन्को  
   फ्लिपकेन्स 8       १9    रायबारिकोव्हा  
   रिस्के 6        फ्लिपकेन्स
   टाउनसेंड   १9    रायबारिकोव्हा  
१9    रायबारिकोव्हा       १9    रायबारिकोव्हा
३0    बेर्टेन्स 5          वॉझ्नियाकी
   बेलिस 7     ३0    बेर्टेन्स 7  
   गिब्स      गिब्स 3  
LL    तोमोव्हा       ३0    बेर्टेन्स
   फेट          वॉझ्नियाकी  
PR    एगुची        फेट
   बुझार्नेस्कु      वॉझ्नियाकी  
   वॉझ्नियाकी