१३-तेरा  ही एक संख्या आहे, ती १२  नंतरची आणि  १४  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 13 - thirteen

१२→ १३ → १४
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
तेरा
१, १३
XIII
௧௩
十三
١٣
११०१
ऑक्टल
१५
हेक्साडेसिमल
D१६
१६९
३.६०५५५१
संख्या वैशिष्ट्ये
मूळ संख्या

गुणधर्म संपादन


वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

भारतीय संस्कृतीत

हे सुद्धा पहा संपादन