जपान देश एकूण ४७ प्रांतांमध्ये (प्रिफेक्चर, जपानी: 都道府県) विभागला गेला आहे. सर्व प्रांतांना स्वायत्तता आहे व राज्यपाल हा प्रांतप्रमुख आहे. प्रत्येक प्रांत शहरे व जिल्ह्यांमध्ये उप-विभागला गेला आहे.

जपान देशामधील प्रांत व प्रदेश
नाव जपानी राजधानी प्रदेश बेट लोकसंख्या¹ क्षेत्रफळ² घनता³ जिल्हे महापालिका आय.एस.ओ.
Flag of Akita Prefecture.svg अकिता 秋田県 अकिता तोहोकू होन्शू 1,189,215 11,612.11 102 6 29 JP-05
Flag of Ibaraki Prefecture.svg इबाराकी 茨城県 मितो कांतो होन्शू 2,985,424 6,095.62 490 13 61 JP-08
Flag of Iwate Prefecture.svg इवाते 岩手県 मोरिओका तोहोकू होन्शू 1,416,198 15,278.51 93 12 46 JP-03
Flag of Ishikawa Prefecture.svg इशिकावा 石川県 कनाझावा चुबू होन्शू 1,180,935 4,185.32 282 7 25 JP-17
Flag of Ehime Prefecture.svg एहिमे 愛媛県 मात्सुयामा शिकोकू शिकोकू 1,493,126 5,676.44 263 7 28 JP-38
Flag of Aichi Prefecture.svg ऐची 愛知県 नागोया चुबू होन्शू 7,043,235 5,153.81 1,366 8 88 JP-23
Flag of Oita Prefecture.svg ओइता 大分県 ओइता क्युशू क्युशू 1,221,128 5,804.24 210 3 58 JP-44
Flag of Okayama Prefecture.svg ओकायामा 岡山県 ओकायामा चुगोकू होन्शू 1,950,656 7,008.63 278 18 78 JP-33
Flag of Okinawa Prefecture.svg ओकिनावा 沖縄県 नाहा क्युशू रायुकू 1,318,281 2,271.30 580 5 41 JP-47
Flag of Aomori Prefecture.svg ओमोरी 青森県 ओमोरी तोहोकू होन्शू 1,475,635 9,606.26 154 8 61 JP-02
Flag of Osaka Prefecture.svg ओसाका 大阪府 ओसाका कन्साई होन्शू 8,804,806 1,893.18 4,652 5 44 JP-27
Flag of Kanagawa Prefecture.svg कानागावा 神奈川県 योकोहामा कांतो होन्शू 8,489,932 2,415.42 3,515 7 35 JP-14
Flag of Kagawa Prefecture.svg कागावा 香川県 ताकामात्सू शिकोकू शिकोकू 1,022,843 1,861.70 549 5 17 JP-37
Flag of Kagoshima Prefecture.svg कागोशिमा 鹿児島県 कागोशिमा क्युशू क्युशू 1,786,214 9,132.42 196 11 49 JP-46
Flag of Kumamoto Prefecture.svg कुमामोतो 熊本県 कुमामोतो क्युशू क्युशू 1,859,451 6,908.45 269 10 48 JP-43
Flag of Kochi Prefecture.svg कोची 高知県 कोची शिकोकू शिकोकू 813,980 7,104.70 115 6 35 JP-39
Flag of Kyoto Prefecture.svg क्योतो 京都府 क्योतो कन्साई होन्शू 2,644,331 4,612.93 573 6 28 JP-26
Flag of Gifu Prefecture.svg गिफू 岐阜県 गिफू चुबू होन्शू 2,107,687 10,598.18 199 11 49 JP-21
Flag of Gunma Prefecture.svg गुन्मा 群馬県 मीबाशी कांतो होन्शू 2,024,820 6,363.16 318 12 61 JP-10
Flag of Chiba Prefecture.svg चिबा 千葉県 चिबा कांतो होन्शू 5,926,349 5,156.15 1,149 6 80 JP-12
Flag of Tokushima Prefecture.svg तोकुशिमा 徳島県 तोकुशिमा शिकोकू शिकोकू 823,997 4,145.26 199 10 50 JP-36
Flag of Tokyo Metropolis.svg टोकियो 東京都 तोक्यो कांतो होन्शू 12,059,237 2,187.08 5,514 1 39 JP-13
Flag of Tochigi Prefecture.svg तोचिगी 栃木県 उत्सुनोमिया कांतो होन्शू 2,004,787 6,408.28 313 7 33 JP-09
Flag of Tottori Prefecture.svg तोतोरी 鳥取県 तोतोरी चुगोकू होन्शू 613,229 3,507.19 175 6 39 JP-31
Flag of Toyama Prefecture.svg तोयामा 富山県 तोयामा चुबू होन्शू 1,120,843 4,247.22 264 6 27 JP-16
Flag of Nagano Prefecture.svg नागानो 長野県 नागानो चुबू होन्शू 2,214,409 12,598.48 163 16 120 JP-20
Flag of Nagasaki Prefecture.svg नागासाकी 長崎県 नागासाकी क्युशू क्युशू 1,516,536 4,092.80 371 9 79 JP-42
Flag of Nara Prefecture.svg नारा 奈良県 नारा कन्साई होन्शू 1,442,862 3,691.09 391 8 47 JP-29
Flag of Niigata Prefecture.svg निगाता 新潟県 निगाता चुबू होन्शू 2,475,724 12,582.37 197 16 111 JP-15
Flag of Fukui Prefecture.svg फुकुई 福井県 फुकुई चुबू होन्शू 828,960 4,188.76 198 10 29 JP-18
Flag of Fukuoka Prefecture.svg फुकुओका 福岡県 फुकुओका क्युशू क्युशू 5,015,666 4,971.01 1,009 17 91 JP-40
Flag of Fukushima Prefecture.svg फुकुशिमा 福島県 फुकुशिमा तोहोकू होन्शू 2,126,998 13,782.54 154 14 85 JP-07
Flag of Mie Prefecture.svg मिई 三重県 त्सू कन्साई होन्शू 1,857,365 5760.72 322 7 29 JP-24
Flag of Miyagi Prefecture.svg मियागी 宮城県 सेंडाई तोहोकू होन्शू 2,365,204 7,285.16 325 10 36 JP-04
Flag of Miyazaki Prefecture.svg मियाझाकी 宮崎県 मियाझाकी क्युशू क्युशू 1,170,023 6,684.67 175 8 30 JP-45
Flag of Yamagata Prefecture.svg यामागाता 山形県 यामागाता तोहोकू होन्शू 1,244,040 9,323.34 133 9 44 JP-06
Flag of Yamaguchi Prefecture.svg यामागुची 山口県 यामागुची चुगोकू होन्शू 1,528,107 6,110.76 250 11 56 JP-35
Flag of Yamanashi Prefecture.svg यामानाशी 山梨県 कोफू चुबू होन्शू 888,170 4,465.37 199 8 64 JP-19
Flag of Wakayama Prefecture.svg वाकायामा 和歌山県 वाकायामा कन्साई होन्शू 1,069,839 4,725.55 226 7 50 JP-30
Flag of Shiga Prefecture.svg शिगा 滋賀県 ओत्सू कन्साई होन्शू 1,342,811 4,017.36 334 11 50 JP-25
Flag of Shizuoka Prefecture.svg शिझुओका 静岡県 शिझुओका चुबू होन्शू 3,767,427 7,328.61 484 12 74 JP-22
Flag of Shimane Prefecture.svg शिमाने 島根県 मात्सुए चुगोकू होन्शू 761,499 6,707.32 114 12 59 JP-32
Flag of Saga Prefecture.svg सागा 佐賀県 सागा क्युशू क्युशू 876,664 2,439.23 359 8 49 JP-41
Flag of Saitama Prefecture.svg सैतामा 埼玉県 सैतामा कांतो होन्शू 6,938,004 3,767.09 1,827 9 90 JP-11
Flag of Hiroshima Prefecture.svg हिरोशिमा 広島県 हिरोशिमा चुगोकू होन्शू 2,878,949 8,476.95 340 10 37 JP-34
Flag of Hokkaido Prefecture.svg होक्काइदो 北海道 सप्पोरो होक्काइदो होक्काइदो 5,682,950 83,452.47 68 66 207 JP-01
Flag of Hyogo Prefecture.svg ह्योगो 兵庫県 कोबे कन्साई होन्शू 5,550,742 8,392.42 661 13 60 JP-28

टिपा: ¹ २००० साल; ² वर्ग किमी; ³ प्रति वर्ग किमी