४६ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

४६-सेहेचाळीस  ही एक संख्या आहे, ती ४५  नंतरची आणि  ४७  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 46 - forty-six.

४५→ ४६ → ४७
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
सेहेचाळीस
१, २, २३, ४६
XLVI
௪௬
四十六
٤٦
१०१११०
ऑक्टल
५६
हेक्साडेसिमल
२E१६
२११६
६.७८२३३

गुणधर्म

संपादन


वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर

संपादन

हे सुद्धा पहा

संपादन