४५-पंचेचाळीस  ही एक संख्या आहे, ती ४४  नंतरची आणि  ४६  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 45 - forty-five.

४४→ ४५ → ४६
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
पंचेचाळीस
१, ३, ५, ९, १५, ४५
XLV
௪௫
四十五
٤٥
१०११०१
ऑक्टल
५५
हेक्साडेसिमल
२D१६
२०२५
६.७०८२०४

गुणधर्म संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन