विकिपीडिया:चित्रशिल्पकला प्रकल्प

सुयोग्य चित्र वापरा प्रकल्प
सर्वसाधारण माहिती. (संपादन · बदल)
उद्देशEdit

मराठी विकिपीडियावरील चित्रशिल्पकला प्रकल्प चा उद्देश चित्रकला/शिल्पकला, चित्रकलेतील/शिल्पकलेतील विविध शैल्या, चळवळी, तंत्रे, माध्यमे, चित्रकार/शिल्पकार याबबतचे लेख लिहिणे आहे.

सहभागी सदस्यEdit

आकारास आलेले लेखEdit

काम चालू असलेले लेखEdit

विस्तारावयाचे प्रस्तावित लेखEdit

नवीन प्रस्तावित लेखEdit

प्रकल्पातील मासिक सदर (featured article) म्हणून निवडले गेलेले लेखEdit

अजून एकही नाही.