८६-शहाऐंशी  ही एक संख्या आहे, ती ८५  नंतरची आणि  ८७  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 86 - eighty-six.

८५→ ८६ → ८७
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
शहाऐंशी
१, २, ४३, ८६
LXXXVI
௮௬
八十六
٨٦
१०१०११०
ऑक्टल
१२६
हेक्साडेसिमल
५६१६
७३९६
९.२७३६१८

गुणधर्मसंपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा