८५-पंच्याऐंशी  ही एक संख्या आहे, ती ८४  नंतरची आणि  ८६  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 85 - eighty-five.

८४→ ८५ → ८६
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
पंच्याऐंशी
१, ५, १७, ८५
LXXXV
௮௫
八十五
٨٥
१०१०१०१
ऑक्टल
१२५
हेक्साडेसिमल
५५१६
७२२५
९.२१९५४४

गुणधर्मसंपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा