७३-त्र्याहत्तर  ही एक संख्या आहे, ती ७२  नंतरची आणि  ७४  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 73 - seventy-three.

७२→ ७३ → ७४
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
त्र्याहत्तर
१, ७३
LXXIII
௭௩
七十三
٧٣
१००१००१
ऑक्टल
१११
हेक्साडेसिमल
४९१६
५३२९
८.५४४००४
संख्या वैशिष्ट्ये
मूळ संख्या

गुणधर्मसंपादन करा

  • ७३  ही विषम संख्या आहे.
  • १/७३ = ०.०१३६९८६३०१३६९८६३
  • ७३चा घन, ७३ = ३८९०१७, घनमूळ ३√७३ =  ४.१७९३३९१९६३८१२३

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा