७२ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

७२-बाहत्तर  ही एक संख्या आहे, ती ७१  नंतरची आणि  ७३  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 72 - seventy-two.

७१→ ७२ → ७३
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
बाहत्तर
१, २, ३, ४, ६, ८, ९, १२, १८, २४, ३६, ७२
LXXII
௭௨
七十二
٧٢
१००१०००
ऑक्टल
११०
हेक्साडेसिमल
४८१६
५१८४
८.४८५२८१

गुणधर्म संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन

  1. पुनर्निर्देशन बहात्तर (केळापूर)