६६-सहासष्ठ  ही एक संख्या आहे, ती ६५  नंतरची आणि  ६७  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 66 - sixty-six.

६५→ ६६ → ६७
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
सहासष्ठ
१, २, ३, ६, ११, २२, ३३, ६६
LXVI
௬௬
六十六
٦٦
१००००१०
ऑक्टल
१०२
हेक्साडेसिमल
४२१६
४३५६
८.१२४०३८

गुणधर्म संपादन

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापर संपादन

हे सुद्धा पहा संपादन