६४ (संख्या)

नैसर्गिक संख्या

६४-चौसष्ठ  ही एक संख्या आहे, ती ६३  नंतरची आणि  ६५  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे. इंग्रजीत: 64 - sixty-four.

६३→ ६४ → ६५
१० २० ३० ४० ५० ६० ७० ८० ९० १००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
चौसष्ठ
१, २, ४, ८, १६, ३२, ६४
LXIV
௬௪
六十四
٦٤
१००००००
ऑक्टल
१००
हेक्साडेसिमल
४०१६
४०९६
संख्या वैशिष्ट्ये
पूर्ण वर्ग

गुणधर्मसंपादन करा

वेगवेगळ्या क्षेत्रात संख्या म्हणून वापरसंपादन करा

हे सुद्धा पहासंपादन करा